Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu a / alebo rozsudku?

Proti rozsudku sa môžete odvolať. Právo na odvolanie závisí od typu a závažnosti rozsudku, ako aj od toho, ktorý súd ho vydal.

Napríklad:

  • v prípade jednočlenného priestupkového súdu máte právo odvolať sa, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 60 dní alebo peňažný trest vo výške viac ako 1 000 EUR,
  • v prípade trojčlenného priestupkového súdu a súdu, na ktorom sa pojednáva o odvolaní proti rozhodnutiam priestupkového súdu, sa máte právo odvolať, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 4 mesiace alebo na peňažný trest vo výške viac ako 1 500 EUR,
  • v prípade zmiešanej veľkej poroty alebo pojednávania o odvolaní na trojčlennom súde proti rozsudku za spáchanie závažného trestného činu sa máte právo odvolať, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 2 roky v prípade spáchania závažného trestného činu, alebo na viac ako 1 rok v prípade priestupku.

Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa môžete odvolať iba v prípade, že ste boli oslobodený z dôvodu skutočnej ľútosti alebo že ste boli obhajovaný na základe dôvodov, ktoré odrážajú vaše dobré meno.

Ako sa môžem odvolať?

Na podanie odvolania je potrebné písomne ho vypracovať a predložiť kancelárii súdu, ktorý vydal príslušné rozhodnutie, pričom je potrebné uviesť dôvod odvolania, adresu vášho bydliska a meno vášho advokáta.

Odvolanie môžete podať do 10 dní od rozhodnutia súdu, prípadne jeho kancelárii, ak ste boli súdený vo vašej neprítomnosti. Ak však žijete v zahraničí a bol vydaný kontumačný rozsudok alebo ak adresa vášho bydliska nie je známa, tento termín sa predĺži na 30 dní od dátumu predloženia dokumentov.

Na základe čoho sa možno odvolať?

Odvolanie môže byť založené buď na faktoch prípadu alebo na interpretácii zákona.

Čo sa stane, ak podám odvolanie?

O prípade bude znovu pojednávať súd druhého stupňa.

Čo sa stane, keď budem v čase podania odvolania vo väzení?

Odvolanie bude odovzdané prokuratúre, stanoví sa dátum pojednávania a vy budete predvolaný pred súd. Za určitých zákonných podmienok môžete požiadať o pozastavenie výkonu trestu až do odvolacieho konania.

Aký je termín vypočutia odvolania?

Zvyčajne 1 až 3 roky v závislosti od priestupku, sídla súdu a od toho, či sa obžalovaný nachádza alebo nenachádza vo väzbe.

Môžem v priebehu odvolania požiadať o predloženie nových dôkazov?

Áno, na odvolacom súde môžete požiadať o predloženie nových dôkazov. Postup je rovnaký ako pri prvom súdnom pojednávaní. Sudcovia, ktorí o prípade pojednávali na súde prvého stupňa nemôžu o tomto prípade pojednávať na súde druhého stupňa. Preskúma sa skutočnosť, či bolo odvolanie riadne podané a či bolo podané v stanovenej lehote.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Ak sa na pojednávanie nedostavíte osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta, vaše odvolanie bude zamietnuté a bude potvrdený rozsudok nižšieho súdu. Ak sa na pojednávanie dostavíte osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta, o prípade sa bude znovu pojednávať a môžete požiadať o predloženie nových dôkazov.

Ako môže súd rozhodnúť?

Odvolací súd nemá právomoc stanoviť vyšší trest ako ten, ktorý uložil nižší súd. Môže vás však oslobodiť, znížiť váš trest alebo uložiť rovnaký trest ako bol ten, ktorý vám uložil nižší súd.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné / neúspešné?

Ak sa potvrdia dôvody odvolania, odvolací súd vás môže oslobodiť alebo môže váš trest znížiť; v opačnom prípade zostane v platnosti rozsudok súdu prvého stupňa.

Existuje právo na ďalšie odvolanie na inom alebo vyššom súde?

Nie, jediné, čo sa môže stať, je zrušenie rozsudku súdu druhého stupňa v prípade právnych nezrovnalostí.

Ak bolo pôvodné rozhodnutie nesprávne, budem mať nárok na odškodnenie?

V prípade nespravodlivého odsúdenia súdom prvého stupňa neexistuje žiadne ustanovenie na vyplatenie odškodnenia, ledaže ste si odpykali trest a potom ste boli na základe odvolania oslobodený.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Zachová sa len záznam o rozsudku odvolacieho súdu. Predchádzajúci rozsudok bude odstránený.

Kedy je rozsudok právoplatný?

Rozsudok nadobudne právoplatnosť v prípade, ak sa proti rozhodnutiu súdu druhého stupňa nepodá odvolanie v právnej veci, alebo ak bolo toto odvolanie podané a následne zamietnuté Najvyšším kasačným súdom (Areios Pagos).

Pochádzam z iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní poslať späť do tohto štátu?

Ak súd nariadi vaše vyhostenie, môžete byť poslaný späť do vašej krajiny. Aby ste mohli byť vyhostený, musíte byť odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne 3 mesiace, alebo musí byť vydaný príkaz na vaše vyhostenie v rámci doplnkového trestu, prípadne musia byť zavedené bezpečnostné opatrenia. Vyhostenie je povinné a doživotne platné najmä v prípade odsúdenia za závažné trestné činy týkajúce sa drog.

Uskutoční sa vyhostenie okamžite?

Nie, najprv musíte nastúpiť na výkon trestu. Vo výnimočnom prípade, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke do 5 rokov a ak bol vydaný príkaz na vaše vyhostenie, môže súd rozhodnúť o zrušení vášho rozsudku a povoliť vaše okamžité vyhostenie.

Vyhostenie sa musí nariadiť ako súčasť rozhodnutia súdu v prípade, keď rozsudok nebol zrušený a nastúpili ste na výkon trestu.

Môžete sa odvolať v prípade, keď tento príkaz vydal súd prvého stupňa a keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody, proti ktorému existuje možnosť odvolania. Odvolanie musíte podať v kancelárii súdu prvého stupňa.

Môžem byť za rovnaký trestný čin znovu súdený v inom členskom štáte?

Závisí to od právnych predpisov daného štátu.

Budú informácie o mojom obvinení a / alebo odsúdení zaznamenané v mojom registri trestov?

Tieto informácie budú vo vašom registri trestov zaznamenané iba v prípade, keď bude rozhodnutie o vašom odsúdení nezvratné. Tieto informácie budú do registra trestov oficiálne zaznamenané.

Váš záznam v registri trestov sa odstráni:

  • po vašom úmrtí alebo po dosiahnutí veku 80 rokov,
  • ak ste boli odsúdený s odkladom výkonu trestu na 5 rokov po skončení obdobia pozastavenia za predpokladu, že tento rozsudok nebol medzičasom zrušený alebo odvolaný,
  • ak od trestu odňatia slobody na 1 mesiac za úmyselne spáchaný trestný čin alebo na 2 mesiace za trestný čin spáchaný z nedbalosti uplynulo 10 rokov, za predpokladu, že ste medzičasom neboli odsúdený za iné trestné činy.

Váš súhlas s uchovávaním týchto informácií nie je potrebný.

V prípade sporu môžete prokurátora požiadať, aby rozhodol priestupkový súd. Následne môžete proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na vyšetrovací senát pre priestupky, a to do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.