Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je niektorá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou.

Autor obsahu
Grécko

Zhrnutie trestného konania

Vyšetrovanie / podanie žaloby

Táto časť konania začína oznámením prokurátorovi o pravdepodobnom spáchaní trestného činu. Pokračuje začatím trestného stíhania a končí obžalovaním obžalovaného na súde alebo stiahnutím obvinení.

Táto fáza je zameraná na vyšetrenie prípadu, ak je to možné, a určenie, či existujú presvedčivé dôkazy o tom, že sa obžalovaný dopustil trestného činu s cieľom stanoviť, či sa môžu alebo nemôžu predložiť na súdnom pojednávaní na príslušnom súde.

Súdne pojednávania

V tejto fáze sa o prípade pojednáva až do uznesenia a vynesenia rozsudku.

Opravné prostriedky

Ide o prostriedky, ktoré občanom vyplývajú zo zákona s cieľom umožniť im odvolať sa proti rozhodnutiu trestného súdu.

Medzi tieto prostriedky patria:

  • odvolanie, ktorého účelom je zmeniť alebo zrušiť napadnuté rozhodnutie, a to buď pokiaľ ide o fakty, alebo právne ustanovenia,
  • nové pojednávanie prípadu a zmena rozsudku s cieľom čiastočne alebo úplne anulovať rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté z právnych dôvodov.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako všeobecné usmernenie.

Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako sa prípad dostane na súd

  • Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu.
  • Väzba / obmedzujúce podmienky / vyšetrovacia väzba
  • Konanie pred vyšetrovacím senátom
  • Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

3 – Moje práva na súde

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.