Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Dopravné priestupky, ako napr. prekročenie rýchlosti, jazda po požití alkoholu, nezapnutý bezpečnostný pás, prejazd na červenú alebo nezastavenie na značke STOP, nedodržanie nariadení týkajúcich sa zastavenia alebo parkovania, telefonovanie počas vedenia motorového vozidla atď. sa prevažne riešia správnym konaním. Týmito priestupkami sa vo všeobecnosti zaoberá príslušný policajný orgán.

Aký je postup?

Bude vám vystavený pokutový lístok, na ktorom bude uvedený priestupok, ktorého ste sa dopustili. Na tomto lístku bude uvedené správne opatrenie a / alebo finančná pokuta, ktorá vám bola uložená, a na základe toho sa budete musieť dostaviť na príslušný policajný orgán.

Aké sú prípadné sankcie?

Osobám obvineným z dopravného priestupku sa zvyčajne uloží správna pokuta (od 40 do 2 000 EUR), prípadne sa im uložia iné správne opatrenia, ako je odobratie vodičského preukazu alebo dočasné odobratie súvisiacich dokladov, ako sú evidenčné číslo vozidla a štátne poznávacie značky.

Sú štátni príslušníci iného členského štátu stíhaní za porušenie tohto druhu?

Ak sa cudzí štátni príslušníci dopustili porušenia predpisov v Grécku, môžu byť stíhaní.

Môžem vzniesť námietky?

Námietky proti správnej sankcii môžete predložiť do troch dní orgánu, ktorého príslušník vám dal pokutu. Ak sa vašej námietke nevyhovie, musíte uhradiť relevantnú sumu príslušnému orgánu miestnej správy.

Navyše, ak vám bolo uložené správne opatrenie, môžete sa dostaviť na príslušné policajné oddelenie a predložiť námietky.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané do vášho registra trestov, pretože sa riešia na administratívnej úrovni a ukladá sa len správna sankcia.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo infraštruktúry, dopravy a sietí

Posledná aktualizácia: 26/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.