Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

V týchto informačných prehľadoch nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou.

Autor obsahu
Grécko

Zhrnutie trestného konania

Predsúdne konanie/začatie trestného konania

Táto časť konania sa začína oznámením prokurátorovi o pravdepodobnom spáchaní trestného činu. Pokračuje začatím trestného stíhania a končí sa buď postavením obvineného pred súd, alebo stiahnutím obvinení.

Cieľom tejto fázy je čo najlepšie objasnenie veci, aby sa zistilo, či existujú presvedčivé známky toho, že sa obvinený dopustil trestného činu, a teda či sa má postaviť pred príslušný súd.

Súdne pojednávanie

V tejto fáze sa o veci rokuje, až kým sa nedospeje k rozsudku a jeho vyneseniu.

Opravné prostriedky

Ide o právne prostriedky, ktoré sa osobe poskytujú s cieľom umožniť jej napadnúť rozhodnutie trestného súdu.

Medzi tieto prostriedky patria:

  • odvolanie, ktorého cieľom je zmeniť alebo zrušiť napadnuté rozhodnutie zo skutkových alebo z právnych dôvodov,
  • obnova súdneho konania a čiastočné alebo úplné zrušenie napadnutého rozhodnutia z právnych dôvodov.

Podrobnejšie informácie o všetkých uvedených fázach konania a svojich právach nájdete v informačných prehľadoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako všeobecné usmernenie.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Úloha Európskej komisie

Európska komisia nezohráva v postupoch trestného stíhania prijatých v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade, že chcete podať trestné oznámenie, vám nemôže pomôcť. Informácie o tom, ako a komu podať trestné oznámenie, sa uvádzajú v týchto informačných prehľadoch.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Moje práva počas vyšetrovania

Moje práva počas súdneho konania

Moje práva po skončení súdneho konania

Posledná aktualizácia: 29/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.