Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je niektorá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zhrnutie trestného konania

Vyšetrovanie / podanie žaloby

Táto časť konania začína oznámením prokurátorovi o pravdepodobnom spáchaní trestného činu. Pokračuje začatím trestného stíhania a končí obžalovaním obžalovaného na súde alebo stiahnutím obvinení.

Táto fáza je zameraná na vyšetrenie prípadu, ak je to možné, a určenie, či existujú presvedčivé dôkazy o tom, že sa obžalovaný dopustil trestného činu s cieľom stanoviť, či sa môžu alebo nemôžu predložiť na súdnom pojednávaní na príslušnom súde.

Súdne pojednávania

V tejto fáze sa o prípade pojednáva až do uznesenia a vynesenia rozsudku.

Opravné prostriedky

Ide o prostriedky, ktoré občanom vyplývajú zo zákona s cieľom umožniť im odvolať sa proti rozhodnutiu trestného súdu.

Medzi tieto prostriedky patria:

  • odvolanie, ktorého účelom je zmeniť alebo zrušiť napadnuté rozhodnutie, a to buď pokiaľ ide o fakty, alebo právne ustanovenia,
  • nové pojednávanie prípadu a zmena rozsudku s cieľom čiastočne alebo úplne anulovať rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté z právnych dôvodov.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako všeobecné usmernenie.

Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako sa prípad dostane na súd

  • Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu.
  • Väzba / obmedzujúce podmienky / vyšetrovacia väzba
  • Konanie pred vyšetrovacím senátom
  • Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

3 – Moje práva na súde

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.