Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je reagovať na podnet bežného občana, ktorý týka trestného činu, alebo vtedy, keď má Gardaí podozrenie, že došlo k porušeniu trestného zákona, a odhaliť páchateľa alebo páchateľov. Incident obvykle ohlási bežný občan a Gardaí zareaguje tým, že začne vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, či naozaj došlo k porušeniu trestného zákona a ak áno, začne ďalej prešetrovať túto vec.

Kto uskutočňuje vyšetrovanie?

Takmer vo všetkých prípadoch má právo na vyšetrovanie trestného činu írska polícia známa ako An Garda Síochána. Gardaí môže získať právne usmernenie o tom, ako najlepšie postupovať pri vyšetrovaní, od úradu hlavných štátnych právnych zástupcov (riaditeľa prokuratúr), ktorí sú právnymi úradníkmi, ktorí uskutočňujú väčšinu prípadov stíhania v mene írskeho štátu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Prvou fázou vyšetrovania trestného činu je podanie podnetu bežným občanom alebo zistenie Garda (člena írskej polície), že existuje podozrenie zo spáchania trestného činu. Gardaí zistí, či oznámený skutok je trestným činom a či začne vyšetrovať tento trestný čin.

V tejto fáze Gardaí rozhodne, či sa daný trestný čin považuje za „závažný“ alebo nie. Pojem „závažný“ znamená akýkoľvek trestný čin, ktorý by sa teoreticky mohol spájať s obdobím trestu odňatia slobody v minimálnej dĺžke päť rokov. Ak trestný čin spadá do tejto kategórie, môže ho vyšetrovať Gardaí na základe svojej právomoci zatknúť alebo zadržať osobu na Garda stanici a počas tohto zadržania ju podrobiť výsluchu. Právo zatknúť, zadržať a podrobiť osobu výsluchu bude podrobnejšie opísané ďalej v texte tohto informačného prehľadu.

Ak trestný čin nie je závažný, právomoci Gardaí sú viac obmedzené. Gardaí má obvykle právomoc vyšetriť údajný trestný čin, nemá však právomoc zatknúť a zadržať osobu na účely vypočutia. Právomoc zatknúť osobu má Gardaí iba na účely obvinenia osoby zo spáchania trestného činu. Ak vás Gardaí nezatkne pretože nejde o závažný trestný čin, potom vás obvykle predvolajú na súd s cieľom začať súdne konanie.

Treťou fázou vyšetrovania je zhromaždenie informácií, ktoré sa neskôr počas súdneho konania môžu stať dôkazmi. Tento proces zhromažďovania informácií môže mať mnoho foriem a práva Gardaí zhromažďovať tieto informácie závisia od povahy trestného činu. Právo polície zatknúť a vypočuť vás jej poskytuje aj obmedzené právomoci získať od vás forenzné dôkazy a ďalšie formy potenciálnych dôkazov, ktoré budú opísané v rámci tohto informačného prehľadu.

Gardaí rozhodne sama alebo s pomocou usmernenia úradu riaditeľa prokuratúr (DPP) o vašom obvinení a o tom, z čoho vás obviní. Rozhodnutie o stíhaní trestných činov závažnej a nezávažnej povahy často prijíma Gardaí. Ak je trestný čin neobvyklej alebo očividne závažnej povahy alebo ide o trestný čin, ktorý si na účely stíhania vyžiada pomoc DPP, potom Gardaí obvykle požiada o usmernenie DPP.

Moje práva počas vyšetrovania

Ďalšie informácie o vašich právach počas jednotlivých fáz vyšetrovania získate po kliknutí na tieto odkazy.

Moje práva pri zatknutí (1)

Ak je trestný čin „závažný“, potom má Gardaí právomoc vás zatknúť a zadržať, aby vás vypočula. To znamená, že budete vzatý do policajnej väzby a že nemáte právo odísť počas zostávajúceho času vašej zákonnej väzby.

Musí mať Gardaí príkaz na moje zatknutie?

Nie, Gardaí nemusí mať nutne príkaz na vaše zatknutie, ak má podozrenie, že ste spáchali trestný čin, ktorý vyšetruje.

Kde ma môže Gardaí zatknúť?

Gardaí vás môže zatknúť doma alebo na verejnom mieste. Aby vás Gardaí mohla zatknúť, musí mať iba dostatočné podozrenie, že ste spáchali trestný čin.

Musí mi byť oznámený dôvod zatknutia?

Áno, Gardaí vám musí oznámiť dôvod zatknutia.

Môže Gardaí pri zatýkaní použiť silu?

Áno, na zatknutie môže použiť primeranú silu.

Po zatknutí

Budete predvedený na Garda stanicu na vypočutie alebo aby proti vám bolo vznesené obvinenie. Vaše práva na policajnej stanici sú chránené právom a za dodržiavanie vašich práv je zodpovedný určený príslušník na Garda stanici. Dĺžka času, počas ktorého vás môžu zadržiavať na Garda stanici, závisí od zákonnej právomoci, na základe ktorej vás Gardaí zadrží. Ďalšie informácie o vašich právach sú uvedené v časti Írska rada pre občianske slobody (ICCL).

Vypočutie a policajné vyšetrovanie (2)

Budem informovaný o svojich právach?

Áno. Ak ste boli zadržaný na základe jedného z týchto zákonných právomocí, budú vám oznámené vaše práva vo väzbe. Toto oznámenie bude v písomnej forme a musí byť preložené do vášho jazyka, ak neovládate anglický jazyk.

Môžem informovať svoje veľvyslanectvo?

Áno, ak nie ste írskym občanom, potom môžete požiadať, aby o vašom zatknutí bolo informované vaše veľvyslanectvo a konzulát.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania v Írsku?

Nie je to nutné. Ak po skončení zadržania nebudete obvinený, potom môžete slobodne odísť a cestovať. Ak vás írsky štát chce obviniť neskôr, môžete sa na tento účel vrátiť do Írska dobrovoľne alebo môžete napadnúť extradíciu vo svojom domovskom štáte. Ak po skončení zadržania budete obvinený, musíte byť predvedený na príslušný súd. Sudca potom rozhodne, či by ste mali byť prepustený na kauciu.

Budem môcť hovoriť s právnym zástupcom?

Áno, máte právo hovoriť s právnym zástupcom súkromne. Ak nepoznáte právneho zástupcu, zodpovedný pracovník na Garda stanici vám ho pomôže nájsť zo zoznamu, ktorý sa uchováva na takejto stanici (pozri aj informačnú stránku 2).

Kedy môžem hovoriť s právnym zástupcom?

Ak chcete hovoriť s právnym zástupcom, nemali by ste byť vypočúvaný dovtedy, kým nepríde váš právny zástupca, a potom by ste mali mať k nemu okamžitý prístup.

Môže byť môj právny zástupca prítomný pri vypočúvaní

Nie, máte však právo požiadať o ďalšie právne poradenstvo počas vypočúvania, ak sa objaví niečo, čím si nie ste istý.

Čo sa stane, ak si nemôžem dovoliť právneho zástupcu?

Ak sú vaše finančné prostriedky obmedzené, máte nárok na to, aby poradenské služby vášho právneho zástupcu boli uhradené v rámci írskeho systému bezplatnej právnej pomoci (pozri informačnú stránku 1). Vždy sa však odporúča vyhľadať právnu pomoc a otázka vašich finančných možností sa môže prerokovať s vašim právnym zástupcom neskôr počas súdneho konania.

Ako dlho ma počas zadržania môžu vypočúvať a ako budem vypočúvaný?

Vypočúvať vás môžu nepretržite maximálne štyri hodiny. Váš výsluch musí prebiehať primeraným spôsobom. Mal by byť nahrávaný na videokameru, pokiaľ to nie je nemožné. Právo na kópiu nahrávky máte iba vtedy, ak ste stíhaný a súd vydá príkaz na jej vydanie vášmu právnemu poradcovi. Pri vypočúvaní by mali byť naraz prítomní iba dvaja príslušníci Gardaí.

Musím odpovedať na otázky?

Nie, môžete mlčať počas celého vypočúvania, ale mali by ste si uvedomiť, že ak budete mlčať, za určitých okolností sa to môže neskôr počas súdneho konania použiť ako dôkaz proti vám. Ak odmietnete odpovedať na určité otázky, toto odmietnutie sa môže s ďalšími dôkazmi použiť proti vám na podporu uznania vašej viny.

Ak budem požiadaný o informácie, mal by som ich poskytnúť?

Ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje, aby Gardaí mohla zistiť vašu totožnosť. Skôr, ako sa rozhodnete poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, mali by ste vyhľadať právne poradenstvo. Ak ste zatknutý na účely vypočutia, potom ste podozrivý zo spáchania trestného činu a akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, sa môžu stať dôkazmi proti vám v akomkoľvek budúcom súdnom konaní.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo má nepriaznivý vplyv na môj prípad?

Máte právo nevypovedať vo svoj neprospech. Ak vaše odpovede budú mať nepriaznivý vplyv na váš prípad, potom vás právni poradcovia budú varovať pred dôsledkami, ktoré sú zvyčajne také, že to, čo poviete, sa stane dôkazom proti vám.

Musím poskytnúť svoje odtlačky prstov a musím sa nechať odfotografovať?

Áno. Ak ste boli zadržaný na základe zákonnej právomoci, môžete byť donútený poskytnúť svoje odtlačky prstov a nechať sa odfotografovať. Ak sa budete brániť odobratiu odtlačkov prstov alebo odfotografovaniu, považuje sa to za trestný čin.

Môže si Gardaí uchovať moje odtlačky prstov navždy?

Áno, ale vy a váš právny poradca môžete napísať Gardaí a požiadať o zničenie odobraných materiálov, ak nedošlo k stíhaniu alebo ak ste boli zbavený viny na súdnom konaní.

Musím poskytnúť vzorku DNA alebo iné intímnejšie telesné vzorky?

Ak ste boli zadržaný na základe zákonnej právomoci, potom Gardaí potrebuje povolenie od vyššieho úradníka, ktoré jej umožňuje odobrať intímne vzorky, medzi ktoré patrí DNA, sliny, odrezok nechta, materiál nájdený pod nechtom alebo výter z úst. Bez povolenia nemôže urobiť odtlačok chodidla, odobrať vzorku z genitálnej oblasti ani telesných otvorov, pokiaľ na to nedáte súhlas.

Môžu prehľadať môj dom, podnikateľské priestory, auto alebo iný majetok?

Áno, írska ústava a Európsky dohovor o ľudských právach vyžadujú, aby bola rešpektovaná vaša telesná integrita a súkromie, ale tieto práva sú obmedzené. Gardaí môže prehľadať váš dom s vašim súhlasom alebo bez neho, ak má príkaz na domovú prehliadku alebo ak vstúpi na váš pozemok, aby vás našla a zatkla. Viac informácií o prehliadkach sú uvedené v časti prehliadky (3).

Môžem sa odvolať proti porušeniu svojich práv?

O akýchkoľvek porušeniach svojich práv by ste mali informovať svojich právnych poradcov, ktorí vám poradia, ako a kedy podať podnet v súvislosti s porušeniami práv.

Kto je zodpovedný príslušník?

Zodpovedný príslušník je príslušník Gardaí, ktorý je zodpovedný za vaše blaho a ochranu vašich práv. Na každej Garda stanici musí byť prítomný jeden takýto príslušník. Ak máte akýkoľvek problém počas väzby, mali by ste požiadať o pohovor so zodpovedným príslušníkom.

Môžem hovoriť so svojou rodinou?

Máte právo, aby váš príbuzný bol informovaný o vašom zadržaní, ale nie nutne, aby ste s ním hovorili.

Čo ak sa cítim zle a aké je moje právo na oddych a občerstvenie?

Počas zadržania máte právo na lekársku starostlivosť, ak ju potrebujete, a na primeraný čas oddychu a na občerstvenie.

Bude sa uchovávať záznam o mojej väzbe?

Záznam o Garda väzbe sa bude uchovávať a vy a váš právny poradca máte právo na jeho kópiu.

Čo ak nehovorím ani nerozumiem po anglicky?

Máte právo na tlmočníka, ktorý tlmočí vo vašom mene. Vy a váš právny zástupca by ste mali trvať na tom, aby tlmočník, ktorý tlmočí akúkoľvek súkromnú konzultáciu medzi vami a vašim právnym zástupcom, nebol ten istý tlmočník, ktorý tlmočí vaše otázky a odpovede počas stretnutia s Gardaí. Tlmočník by mal byť k dispozícii kedykoľvek, keď s vami chce hovoriť právny zástupca alebo Gardaí.

Ako dlho môžeme byť zadržaný?

To závisí od právomoci, ktorá určuje vaše zadržanie. Najdlhší čas v írskom práve je sedem dní.

Prehliadky (3)

Musia mi povedať, prečo prehľadávajú môj majetok?

Môžete sa spýtať a mali by ste dostať odpoveď na to, prečo sa robí prehliadka a na základe akej právomoci. Ak váš majetok prehľadávajú, máte neskôr nárok na kópiu akéhokoľvek príkazu na prehliadku.

Ako môže Gardaí urobiť prehliadku?

Prehliadku musí urobiť v súlade s vašim právom nebyť ponížený.

Môže si Gardaí zobrať niečo so sebou?

Áno, môže zaistiť predmety, v prípade ktorých sa primerane domnieva, že sa môžu použiť ako dôkazy. Môže si vziať aj predmety, ktoré neboli uvedené na príkaze na prehliadku, ale ktoré môžu byť dôkazmi pri inom trestnom čine.

Môžem zostať na mieste, na ktorom Gardaí vykonáva prehliadku?

Áno. Nesmiete robiť nič, čo by mohlo brániť zákonnej prehliadke, ale môžete ju sledovať.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Áno. Ak má Garda primerané podozrenie, že ste spáchali trestný čin, má právomoc prehľadať vás bez vášho súhlasu.

Musia ma najprv zatknúť?

Nie, môžu vás prehľadať pred zatknutím.

Musia mi oznámiť dôvod prehliadky?

Áno. Garda by vám mala oznámiť dôvod prehliadky a právomoc, o ktorú sa opiera pri vašej prehliadke.

Môžu ma prehľadať vyzlečeného?

Áno, osobná prehliadka vyzlečenej osoby sa môže urobiť iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Osobná prehliadka vyzlečenej osoby by sa mala vykonať v súkromí Garda stanice a nie spôsobom, ktorý spôsobuje obťažovanie. Ak je to možné, takúto prehliadku by mal vykonať lekár.

Bude na prehľadávať osoba rovnakého pohlavia?

Ak prehliadka zahŕňa viac ako prehliadku oblečenia, potom by vás mala prehľadať osoba rovnakého pohlavia.

Prvé vypočutie na súde (4)

Môžem byť držaný vo väzbe alebo prepustený?

Vo väzbe môžete byť držaný, ak ste zo zadržania na Garda stanici boli predvedený na súd a súd zamietol kauciu.

Môžem podať žiadosť o prepustenie na kauciu?

Vo väčšine prípadov môžete požiadať o prepustenie na kauciu počas prvého predstúpenia pred okresný súd (nižší súd). Za obmedzených okolností (napríklad obvinenie z vraždy) musíte požiadať vyšší súd, a preto pred takouto žiadosťou budete musieť stráviť nejaký čas vo väzbe.

Máte právo na právne zastupovanie a v závislosti od svojho príjmu bude toto zastupovanie uhradené v rámci systému bezplatnej právnej pomoci.

Môžu mi povedať, prečo sa Gardaí postavila proti kaucii?

Áno, musia vám vopred povedať dôvody, prečo Gardaí namieta proti schváleniu prepustenia na kauciu. Máte právo na prepustenie na kauciu, ale toto právo nie je absolútne. Kaucia sa môže zamietnuť, ak je sudca toho názoru, že ak sa vám kaucia povolí, buď sa nevrátite na súdne konanie, budete ohrozovať svedkov alebo počas kaucie spáchate ďalšie závažné trestné činy.

Môže mi byť udelená podmienená kaucia?

Áno, môže vám byť udelená kaucia s podmienkami, medzi ktoré patrí vydanie cestovného pasu, pobyt v rámci írskeho štátu počas čakania na súdne konanie a pravidelné hlásenie sa na Garda stanici, aby sa zabezpečilo, že dodržiavate tieto podmienky. Súd môže vyžadovať aj to, aby ste predložili hotovosť, alebo môže nariadiť zmrazenie bankového účtu rodinného príslušníka alebo priateľa ako záruku vášho záväzku, že splníte podmienky kaucie.

Príprava na súdne konanie alebo priznanie viny pred súdnym konaním (5)

Môžem priznať vinu za všetky obvinenia alebo niektoré z nich pred začatím súdneho konania?

Áno, súdne konanie sa uskutoční iba vtedy, ak vinu nepriznáte. Ak vinu priznáte, súdne konanie sa neuskutoční, ale skôr prerokovanie trestu.

Čo sa stane?

Ak sa nesnažíte o súdne konanie, priznávate sa k spáchaniu jedného alebo viacerých trestných činov, z ktorých ste obvinený. Dojednávanie obrany nemá v írskom štáte zákonný základ, ale v praxi môže DPP uznať priznanie k niektorým obvineniam a súhlasiť so stiahnutím ostatných. Ak priznáte vinu, budete neskôr odsúdený a pred prerokovaním trestu môžete, ale nemusíte byť vzatý do väzby.

Čo sa stane počas prerokovania trestu?

Pokiaľ nie je trest nepodmienečný, akým je doživotie v prípade vraždy, máte právo na prerokovanie trestu a požiadať svojho právneho poradcu, aby sa obrátil na súd, pokiaľ ide o vašu úlohu v trestnom čine a vaše osobné okolnosti.

Môžu sa obvinenia pred súdnym konaním zmeniť?

Áno, DPP môže do začatia a počas súdneho konania pridať ďalšie obvinenia. Do začatia súdneho konania môže obvinenia aj stiahnuť. DPP má do začatia a počas súdneho konania právo predložiť ďalšie dôkazy. DPP musí konať v súlade so spravodlivým konaním a nemôže neposkytnúť dôkazy alebo zverejniť materiály, ktoré má k dispozícii a ktoré sú dôležité pre vás a pre vašich právnych poradcov.

Môžu ma obviniť z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Ak ste boli obvinený a súdený za spáchanie trestného činu v jednom členskom štáte, potom nemôžete byť obvinený z toho istého činu v inom členskom štáte. Ak ste však boli obvinený v jednom členskom štáte, ale obvinenia boli stiahnuté, potom môžete byť obvinený z tohto trestného činu v Írsku.

Dostanem informácie o dôkazoch proti mne?

Áno, musia vám byť poskytnuté dokumenty (obvykle známe ako „kniha dôkazov“), ktoré obsahujú dôkazy proti vám. Musia vám byť poskytnuté aj materiály, ktoré boli vytvorené v dôsledku vyšetrovania vášho údajného trestného činu, ale na ktoré sa prokuratúra nechce spoliehať.

Dostanem informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Áno, môžete dostať určité obmedzené informácie o svedkoch svedčiacich proti vám. Máte právo dozvedieť sa, či majú záznam v trestnom registri. Počas súdneho konania máte právo získať informácie od nich prostredníctvom krížového výsluchu, ktorý uskutoční váš právnik, alebo prostredníctvom súkromného vyšetrovania, ktoré uskutočnia vaši právni poradcovia.

Nemáte právo na úplný zoznam osobných údajov o svedkovi. Nemáte právo zasahovať proti svedkovi spôsobom, ktorý sa môže vnímať ako pokus o zastrašovanie alebo odvrátenie prebiehajúcich súdnych procesov a takýto čin môže viesť k zrušeniu kaucie alebo k tomu, že budete čeliť ďalším a následným samostatným obvineniam.

Kedy mi bude poskytnutá moja „kniha dôkazov“?

Ak máte byť súdený vo veci obvinenia zo spáchania závažného trestného činu, tieto dokumenty by vám mali byť poskytnuté do 42 dní odo dňa vznesenia obvinenia. Súd môže voľne rozhodnúť o predĺžení lehoty, v rámci ktorej vám štát musí poskytnúť tieto dokumenty.

Aké informácie mi budú poskytnuté?

Doručia vám knihu dokumentov, ktorá obsahuje základ prípadu štátu proti vám. Táto kniha nie je celou správou prípadu štátu a štát má právo predložiť do začatia alebo počas vášho súdneho konania ďalšie dôkazy. Dôkazy, na ktoré sa musí štát spoliehať, aby zabezpečil usvedčenie, sa vo väčšine prípadov musia poskytnúť ústne na súde pod prísahou svedkov.

Ako dostanem svoju „knihu dôkazov“

„Knihu dôkazov“ vám odovzdá príslušník Gardaí na súde. Ďalšie dôkazy budú obvykle doručené vášmu právnemu poradcovi do jeho kancelárie alebo na súd.

Budú vyžiadané informácie o mojom zázname v registri trestov?

Áno, Gardaí má právo vyhľadať informácie o vašej povesti v minulosti na účely vyšetrovania a aby mohla prijať rozhodnutie o vašej vhodnosti pre povolenie kaucie, ak budete obvinený. Polícia sa môže odvolať aj na váš záznam v trestnom registri, ak budete usvedčený, aby sudca(-ovia) mohol(-i) stanoviť primeraný trest. Prípustný je záznam o odsúdeniach v zahraničí.

Existujú nejaké obmedzenia, kedy sa môžu odvolať na moju povesť v minulosti?

Áno. Na vašu povesť v minulosti sa nemôžu odvolať počas súdneho konania, pokiaľ vaši právni poradcovia neuvedú vašu povesť pri krížovom výsluchu alebo v podaniach na súd.

Súvisiace odkazy

Podrobnejšie informácie o právomoci na prehliadku, zadržanie a obvinenie

Podrobnejšie informácie o úlohe Gardaihttps://www.garda.ie

Úrad hlavných štátnych právnych zástupcov a úrad riaditeľa prokuratúr https://www.dppireland.ie

Podrobnejšie informácie o právnych predpisoch

https://www.irishstatutebook.ieZákon o trestnom súdnictve z roku 1984 (zaobchádzanie s osobami vo väzbe na Garda staniciach), právne predpisy z roku 1987

Írska rada občianskych slobôd

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.