Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Čo sa stane pred prerokovaním môjho prípadu v súdnom konaní?

Predtým, ako bude váš prípad prerokovaný v súdnom konaní, sudca rozhodne, či by ste mali byť prepustený na kauciu. Obvykle máte právo na prepustenie na kauciu. Kaucia môže byť zamietnutá vtedy, ak je nepravdepodobné, že sa vrátite na súdne konanie, ak ste sa pokúsili alebo sa pokúsite ohroziť svedka alebo ak je pravdepodobné, že spáchate ďalší závažný trestný čin.

Ak sa v súdnom konaní chcete spoľahnúť na alibi (t. j. niekto dosvedčí, že ste boli s ním, keď došlo k trestnému činu), sudca vás požiada, aby ste predložili prokuratúre oznámenie o tom, kto je táto osoba.

Pred súdnym konaním máte právo dozvedieť sa o prípade proti vám. Ak o to požiadate, mali by vám byť poskytnuté zoznamy dôkazov proti vám.

Kde sa bude konať súdne konanie?

Budete informovaný o názve a mieste súdu, na ktorom sa bude konať súdne konanie. Za všetky súdy je zodpovedná súdna služba Írskej republiky, ktorá vám môžu pomôcť nájsť súd, na ktorom sa koná vaše súdne konanie.

Menej závažné obvinenia sa prerokúvajú na okresných súdoch, na ktorých sudcovia rozhodujú o veciach sami. Závažnejšie obvinenia sa prerokúvajú na obvodných súdoch alebo ústredných trestných súdoch.

Súdy sú otvorené pre verejnosť. Ak je však obvinené dieťa alebo ak ide o sexuálny trestný čin, prípad sa prerokúva s vylúčením verejnosti.

Môžu sa obvinenia počas súdneho konania zmeniť?

Vo väčšine prípadov sa obvinenie počas súdneho konania nemôže zmeniť. Niektoré obvinenia sa môžu zmeniť, ak to povoľuje zákon. Napríklad obvinenie z nebezpečnej jazdy sa môže zmeniť na menej závažné obvinenie z bezohľadnej jazdy, ak sudca rozhodne, že ste jazdili bezohľadne, ale nie nebezpečne.

Ak počas súdneho konania priznáte vinu vo všetkých obvineniach, sudca rozhodne, aký trest vám udelí. Sudca pred prijatím rozhodnutia zváži, aký závažný je trestný čin a aká je vaša osobná situácia. Priznanie viny by vám malo byť pripísané k dobru.

Priznať vinu môžete tiež iba v niektorých obvineniach a v ostatných nie. Sudca alebo porota rozhodne o obvineniach, ktoré popierate. Potom budete odsúdený za obvinenia, ku ktorým sa priznali, a za obvinenia, z ktorých ste boli uznaný vinným.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Vo väčšine prípadov musíte byť prítomný na súdnom konaní. Ak sa nedostavíte na súd, sudca môže vydať príkaz na vaše zatknutie a predvedenie na súd v sprievode polície. Súdne konanie môže občas pokračovať bez vás a môžete byť odsúdený v neprítomnosti.

Ak sa nemôžete dostaviť na súd kvôli nehode alebo chorobe, mali by ste to povedať svojmu advokátovi a predložiť mu lekárske osvedčenie vysvetľujúce vašu neprítomnosť.

Máte právo na tlmočenie, ak nerozumiete tomu, čo sa deje. Ak ste nepočujúci, máte právo na tlmočenie v posunkovej reči.

Ak chcete, počas súdneho konania máte právo obhajovať sa sám. Ak si nemôžete dovoliť právneho zástupcu, bude vám pridelený v rámci systému právnej pomoci v trestných veciach, v závislosti od toho, aké je závažné obvinenie. Máte právo vybrať si svojho právneho zástupcu. Ak žiadneho nepoznáte, môže vám ho vybrať sudca. Právneho zástupcu môžete zmeniť, ak s ním nie ste spokojný.

Ak chcete, na súdnom konaní môžete hovoriť, ale nemusíte. Klamanie pri vypovedaní je trestným činom.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi proti mne?

Môžete napadnúť dôkazy uvádzané proti vám, ak boli získané nezákonne. Napríklad ak polícia vošla do vášho domu bez príkazu na domovú prehliadku, akékoľvek dôkazy, ktoré počas nej získala, nebudú obvykle prípustné.

Napadnúť dôkazy môžete aj tak, že budete klásť svedkom otázky, aby ste dokázali, že klamú alebo sa mýlia. Môžete aj požiadať svedkov, aby uviedli dôkazy, ktoré sa týkajú vašej obhajoby alebo ktoré dokazujú, že svedkovia prokuratúry klamú alebo sa mýlia.

Na získanie dôkazov vo váš prospech si môžete najať detektíva. Dôkazy sú prípustné, pokiaľ boli získané zákonným spôsobom.

Budú zohľadnené informácie uvedené v mojom registri trestov?

Dôkazy o vašich odsúdeniach v minulosti sa počas súdneho konania obvykle nemôžu zohľadniť.

Keď však sudcovia rozhodujú, aký trest vám udelia, môžu zohľadniť predchádzajúce odsúdenia. Môžu to byť akékoľvek predchádzajúce odsúdenia v iných krajinách.

Čo sa stane po skončení súdneho konania?

Ak budete uznaný za nevinného, súdne konanie sa skončí a vy budete môcť slobodne odísť.

Ak budete uznaný za vinného alebo ak vy uznáte svoju vinu, sudca rozhodne, aký trest vám udelí. Pravdepodobne budete musieť zaplatiť pokutu alebo si odpykať trest odňatia slobody vo väzení. Sudca môže pozastaviť váš trest, pokiaľ nespáchate viac trestných činov.

Sudca môže pred uložením trestu požiadať útvary pre podmienečne prepustených, aby napísali správu o vás. Budú informovať sudcu, či ste vhodnou osobou pre dohľad na vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré spôsobili vaše nezákonné správanie.

Služby pre podmienečne prepustených informujú sudcu, ak budú o to požiadané, či dokážete vykonávať verejnoprospešné práce. Sudca vám potom môže namiesto odpykania trestu vo väzení nariadiť až 240 hodín neplatenej práce.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Úlohou obete počas súdneho konania je byť svedkom prokuratúry. Obeť podáva dôkazy o tom, čo videla, čo sa stalo v súvislosti s obvinením.

Ak ste boli uznaný za vinného alebo ste priznali svoju vinu, sudca zohľadní vplyv trestného činu na obeť.

Súvisiace odkazy

Databáza írskych právnych predpisov

Databáza írskej a britskej judikatúry

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.