Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Môžem sa odvolať?

Odvolať sa môžete proti akémukoľvek odsúdeniu alebo trestu. Spôsob odvolania bude závisieť od toho, ktorý súd rozhodoval o vašej veci. Odvolania z okresného súdu prerokúva obvodný súd. Odvolania z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu prerokúva trestný odvolací súd.

Ak sa chcete odvolať z okresného súdu, prokurátorovi musíte do 14 dní predložiť dokument nazývaný „oznámenie o odvolaní“. Oznámenie o odvolaní a vyhlásenie o doručení musíte predložiť aj súdnemu úradníkovi danej oblasti do 14 dní. Ak sa chcete odvolať z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, do troch dní od odsúdenia musíte požiadať sudcu o povolenie odvolať sa. „Oznámenie o odvolaní“ potom musíte doručiť tajomníkovi trestného odvolacieho súdu do siedmich dní, ak bolo povolenie zamietnuté, a do 14 dní, ak bolo povolenie schválené. To všetko obvykle urobí za vás právnik.

Ak sa odvolávate z okresného súdu, máte právo na úplné opätovné prerokovanie vašej veci. Máte právo aj na odvolanie proti trestu. Ak sa odvolávate z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, môžete sa odvolať v právnej otázke alebo ak sa domnievate, že vaše súdne konanie nebolo uspokojivé. Môžete sa odvolať aj proti trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte z okresného súdu, odsúdenie bude odložené až do prerokovania odvolania. To si vyžiada prijatie záväzku nazývaného záruka, ktorý si môže vyžiadať zaplatenie peňažnej sumy. Ak ste pri odvolávaní sa z okresného súdu vo väzení, máte právo byť prepustený hneď po doručení oznámenia o odvolaní a prijatí záruky. Ak ste vo väzení a chcete sa odvolať, väzenské orgány vám poskytnúť príslušné formuláre.

Ak sa odvoláte z okresného súdu, môže trvať niekoľko mesiacov, kým bude vaše odvolanie prerokované. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, môže trvať oveľa dlhšie, kým bude vaše odvolanie prerokované.

Ak sa odvoláte z okresného súdu, máte právo predložiť nové dôkazy a uviesť iné právne tvrdenia pre odvolanie. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, obvykle nie je možné, aby ste predložili nové dôkazy, a môžete to urobiť iba za mimoriadnych okolností.

Čo sa deje pri rozhodovaní o odvolaní?

Ak sa odvoláte z okresného súdu, máte právo na úplné opätovné prerokovanie veci. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, vy a váš právnik sa môžete obrátiť na súd a uviesť, prečo si myslíte, že by sa vaše odsúdenie malo zrušiť alebo prečo si myslíte, že trest je v zásade nesprávny.

Čo sa stane, ak je odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak je odvolanie úspešné, prípad sa skončí a vy nemáte žiadne ďalšie povinnosti v súvislosti s prípadom. Ak je odvolanie neúspešné, odvolací súd potvrdí vaše odsúdenie. Ak je odvolací súd toho názoru, že trest nie je v zásade správny, môže pôvodný trest znížiť alebo zvýšiť.

Po prerokovaní vášho odvolania neexistuje žiadne ďalšie právo na odvolanie. Trestný odvolací súd vám však môže povoliť odvolať sa na Najvyššom súde, ak existuje právna otázka mimoriadneho verejného významu.

Neexistuje žiadne všeobecné ustanovenie o odškodnení v prípade úspešnosti odvolania. Ak sa odvoláte proti odsúdeniu na trestnom odvolacom súde, odškodnenie je k dispozícii vtedy, ak došlo k justičnému omylu. To nastáva vtedy, keď trestný odvolací súd zruší trest a potvrdí, že nová zistená skutočnosť svedčí o tom, že došlo k justičnému omylu. To sa stáva veľmi zriedkavo. Ak trestný odvolací súd potvrdí justičný omyl, o odškodnenie môžete požiadať ministra spravodlivosti.

Trest sa zaznamená hneď, ako vás sudca uzná za vinného zo spáchania trestného činu.

Trest je právoplatný po uznaní vašej viny alebo ak vinu priznáte vy. Stále však máte právo na odvolanie. Ak bude odvolanie úspešné, z vášho záznamu by mali byť odstránené všetky odsúdenia.

Som z iného členského štátu. Môžu ma tam poslať späť po súdnom konaní?

Ak ste uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, súd vás nemôže poslať späť do vašej krajiny. Súd však môže odporučiť ministrovi spravodlivosti, aby ste boli vypovedaný z krajiny. Môže aj pozastaviť váš trest alebo časť trestu pod podmienkou, že opustíte krajinu. To neznamená, že budete vypovedaný, ale ak neopustíte krajinu, budete uväznený. Ak budete vo väzení, môžete sa obrátiť so žiadosťou na ministra spravodlivosti, aby ste boli prevezený mimo Írska a odpykali si zostávajúci trest v inom členskom štáte.

Ak budem uznaný za vinného, môžem byť znovu súdený za ten istý trestný čin?

Ak ste uznaný za vinného, nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin. Ak ste boli uznaný za vinného v inom členskom štáte, nemôžete byť v Írsku znovu súdený za ten istý trestný čin.

Informácie o obvineniach alebo odsúdení

Vo vašom registri trestov budú zapísané všetky prípady odsúdenia. Ak ste dospelý, tieto informácie bude Gardaí (štátny policajný zbor) uchovávať v stálom registri. Gardaí môže mať aj ďalšie informácie o vás. Máte právo na opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov o sebe. Tieto informácie si môžete vyžiadať od ústredného preverovacieho oddelenia Garda. Ak vám Gardaí nepovolí prístup k týmto informáciám alebo ak neopraví nepresné informácie, máte právo obrátiť sa na komisára pre ochranu údajov.

Súvisiace odkazy

Írske súdy

Rada pre informácie o občanoch

Komisár pre ochranu údajov

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.