Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Taliansko

Tieto informačné stránky uvádzajú, čo sa stane, ak je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu.

Autor obsahu
Taliansko

Zhrnutie trestného konania

Toto je zhrnutie jednotlivých fáz normálneho trestného konania proti dospelým osobám.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o vašich právach môžete nájsť v informačných prehľadoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Konanie sa začína vtedy, keď sa polícia alebo prokurátor dozvedia o skutku, ktorý by sa mohol považovať za prečin alebo trestný čin.

Po skončení vyšetrovania prokurátor začne stíhanie s cieľom začať trestné konanie, pokiaľ si nemyslí, že sa vec môže zamietnuť.

V prípade trestných činov, ktorými sa musí zaoberať kolegiátny súd, súd „Assise“ [podobne ako Korunný súd v Spojenom kráľovstve; Federálny súdny okres v USA] a v niektorých prípadoch súd samosudcu, prokurátor predloží žiadosť o súdne konanie sudcovi na predbežné vypočutie.

Po skončení predbežného vypočutia môže sudca buď odovzdať obžalovaného na súdne konanie alebo zrušiť stíhanie.

V prípade trestných činov, ktoré spadajú do právomoci súdu samosudcu alebo zmierovacieho sudcu, prokurátor doručí predvolania na súdne konanie alebo priame predvolania na súdne konanie.

Potom nasledujú určité špeciálne konania: sumárny proces, sankcia požadovaná stranami (dojednávanie obrany), okamžitý alebo sumárny rozsudok, konanie prostredníctvom trestného rozhodnutia o odsúdení.

Trestné konanie sa obvykle uskutočňuje v troch fázach: prvý stupeň (súd „Assise“, kolegiátny súd, súd samosudcu a zmierovací súd), odvolanie a kasačný súd [Najvyšší súd].

Najprv sa získajú všetky dôkazy (svedkovia a dokumenty) a táto fáza sa skončí buď odsúdením alebo oslobodzujúcim rozsudkom.

Proti rozsudku prvého stupňa sa môžete odvolať.

Odvolací súd prijme rozhodnutie buď potvrdením rozsudku prvého stupňa alebo jeho čiastočným alebo úplným zrušením alebo ho môže zrušiť vrátením späť prvému sudcovi.

Rozhodnutie odvolacieho súdu môžete napadnúť podaním žiadosti kasačnému súdu [Najvyšší súd].

Kasačný súd vyhlási rozsudok, ktorým uvádza, že žiadosť je neprípustná alebo ju zamietne, alebo dokonca zruší rozsudok bez jeho vrátenia späť, alebo nakoniec môže rozsudok zrušiť a zaslať ho späť sudcovi súdu prvého stupňa.

Po skončení všetkých fáz rozsudku je rozsudok právoplatný. V prípade odsúdenia s trestom sa trest stáva vykonateľným v tomto okamihu.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o vašich právach možno nájsť na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Informácie o menej závažných priestupkoch, medzi ktoré patria dopravné priestupky, ktoré sa obvykle riešia presne stanoveným peňažným trestom, akým je pokuta, nájdete na informačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach môžete nájsť tu.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak sa chcete sťažovať. Informácie uvedené v týchto informačných prehľadoch vám pomôžu, ako podať podnet a komu.

Kliknite na tieto odkazy a nájdete informácie, ktoré potrebujete

1 – Ako získať právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

  • Hľadanie dôkazov
  • Vypočúvanie
  • Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba a európsky zatýkací rozkaz
  • Skončenie predbežného vyšetrovania a predbežné vypočutie.

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po súdnom konaní

5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Otázky všeobecného práva

Otázky trestného práva

Talianska komora trestnoprávnych zástupcov

Ľudské práva

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.