Obžalovaní (trestné konanie)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Čo je vyšetrovanie?

Vyšetrovanie je súbor činností, ktoré vykonáva prokurátor a kriminálna polícia hneď po oznámení trestného činu. Oznámenie o trestnom čine prijíma priamo buď prokurátor alebo kriminálna polícia alebo niekto iný prostredníctvom žaloby podanej navrhovateľom alebo inými osobami.

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom predbežného vyšetrovania je zistiť, či trestný čin alebo prečin bol skutočne spáchaný, nájsť zodpovednú osobu a získať dôkazy umožňujúce pokračovať vo vyšetrovaní a konaní.

Kto vykonáva vyšetrovanie?

Vyšetrovanie vykonáva verejný prokurátor, kriminálna polícia a právny poradca obžalovaného. Potom existuje sudca pre predbežné vyšetrovanie, ktorý zaručuje dodržiavanie procesných predpisov a práv strán.

Aké sú hlavné fázy predbežného vyšetrovania?

Hľadanie dôkazov

Prokurátor a kriminálna polícia môžu zabezpečiť a vykonať prehliadku, kontrolu, zadržanie vecí a dokumentov, vypočutie svedkov, odpočúvanie telefónu, elektronický dozor a prehliadku priestorov. Účelom týchto krokov je hľadať a získať dôkazy. Právny poradca obžalovaného môže vykonať prehliadku s cieľom získať dôkazy v jeho prospech.

Vypočutie

Podozrivá osoba môže byť predvolaná kriminálnou políciou alebo prokurátorom za účelom vypočutia. Účelom vypočutia je zistiť, či je osoba zapojená do trestného činu alebo prečinu.

Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba vo väzení a európsky zatýkací rozkaz

Polícia môže zatknúť osobu, ak bola prichytená pri páchaní trestného činu alebo prečinu alebo ju zatknúť po spáchaní trestného činu, ak existuje riziko, že by mohla uniknúť. Účelom zatknutia je zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov a vziať osobu do väzby. Účelom zatknutia je zabezpečiť, aby podozrivý neunikol.

Sudca pre predbežné vyšetrovanie môže rozhodnúť, či podozrivý má byť zadržaný vo väzbe vo väzení. Účelom tohto opatrenia je zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov, umožniť zabezpečenie potrebných dôkazov a zabrániť, aby podozrivý neunikol.

Nakoniec, polícia môže zatknúť osobu, aby vykonala európsky zatýkací rozkaz. Účelom takéhoto rozkazu je vziať osobu do väzby dožadujúceho štátu.

Ukončenie predbežného vyšetrovania a predbežného vypočutia.

Po skončení predbežného vyšetrovania prokurátor začne stíhanie, pokiaľ nepožiada o zamietnutie prípadu.

V prípade najzávažnejších trestných činov sa predbežné vypočutie uskutoční pred sudcom pred začatím súdneho konania. Cieľom tohto vypočutia je pôsobiť ako filter s cieľom posúdiť dôvody obvinenia a zabrániť zbytočným súdnym konaniam. Obžalovaný si môže zvoliť, či bude súdený v rámci alternatívneho procesu, ktorého cieľom je predísť súdnemu konaniu, a v prípade odsúdenia skrátiť odpykávanie jeho trestu vo väzení.

Moje práva počas vyšetrovania

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach počas každej fázy vyšetrovania, kliknite na tieto odkazy.

Hľadanie dôkazov (1)

Môže polícia vykonať prehliadku a prehľadať môj dom, auto alebo podnikateľské priestory?

Áno, polícia môže vykonať prehliadku a dôkladnú prehliadku na mieste buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť prokurátora s cieľom získať a predložiť dôkazy týkajúce sa spáchaného trestného činu alebo prečinu.

Môže polícia urobiť osobnú prehliadku?

Áno, na osobnú prehliadku musí prokurátor vydať príkaz. Polícia však môže zastaviť osobu a zbežne ju prehliadnuť z vlastnej iniciatívy.

Môže polícia zaistiť dokumenty a predmety, ktoré mi patria alebo ktoré sú v mojom dome, aute alebo podnikateľských priestoroch?

Áno, polícia môže zaistiť dokumenty a veci, ktoré možno považovať za fyzické dôkazy a ktoré sú potrebné na dokázanie skutočnosti, buď z vlastnej iniciatívy alebo na základe príkazu prokurátora.

Aké sú moje práva v prípade prehliadky, osobnej prehliadky a zaistenia?

Ak ste podrobený osobnej prehliadke alebo zbežnej prehliadke, môže byť pri tom dôveryhodná osoba, pokiaľ je okamžite k dispozícii. Osobná prehliadka sa musí uskutočniť pri rešpektovaní vašej dôstojnosti.

V prípade prehliadky alebo zaistenia na základe príkazu prokurátora vám polícia musí takýto príkaz predložiť. V prípade, že nie ste v danom okamihu prítomný, polícia musí odovzdať príkaz osobe, ktorá je v tom čase prítomná na mieste. Máte právo na pomoc právnika, ale polícia nemusí zavolať právnika vopred.

Mám právo podať sťažnosť proti zaisteniu?

Áno, svoju žiadosť o preskúmanie môžete podať do desiatich dní od vydania príkazu na zaistenie alebo zabavenie. Rozhodnutie prijme príslušný súd.

Budem požiadaný, aby som poskytol odtlačky prstov alebo vzorky DNA (vlasy, sliny, telesné tekutiny)?

Áno, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia vás môže požiadať o vzorku DNA a odtlačkov prstov, aby vás mohla identifikovať. Ak na to nedáte súhlas, polícia môže pokračovať tým, že jednoducho požiada prokurátora o ústne povolenie odobrať odtlačky prstov alebo vzorky DNA.

O odtlačky prstov a vzorky DNA ako dôkazy môžete byť požiadaný iba vtedy, ak ste podozrivý zo závažného trestného činu, pričom je potrebný príkaz sudcu alebo v naliehavých prípadoch príkaz prokurátora a potom potvrdenie sudcu.

Môžem požiadať o vykonanie vyšetrovania na moju obhajobu?

Váš právny poradca má právo uskutočniť vyšetrovanie kvôli vám pre vašu obranu, a to aj prostredníctvom súkromného detektíva.

Právny poradca môže tiež získať vyhlásenia od svedkov, preskúmať miesto činu, poveriť znalcov a vyžiadať si dokumenty od štátnej služby.

Vyhlásenia od svedkov a dokumenty môže váš právny poradca predložiť sudcovi na predbežné vyšetrovanie, prokurátorovi a „Tribunale del Riesame“ (špeciálny súd, ktorého úlohou je na žiadosť obžalovaného preskúmať príkazy, ktorými sa ukladajú donucovacie opatrenia, napríklad domáce väzenie alebo vypovedanie).

Tieto vyhlásenia a dokumenty budú zohľadnené pri prijímaní rozhodnutia súdom.

Vypočutie (2)

Prečo sa mám podrobiť vypočutiu?

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, môžete byť vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na výsluchu, ktorého cieľom je overiť tvrdenia alebo obvinenia.

Požiadať o vypočutie môžete aj vy, aby ste objasnili svoje stanovisko.

Ak ste zatknutý alebo vo väzbe, kliknite tu.

Dostanem informácie o obvineniach pred vypočutím?

Áno, opis skutočností týkajúcich sa vášho obvinenia je uvedený v predvolaní na vypočutie. Pred začatím vypočutia budete informovaný o tom, z čoho ste obvinený, a o dôkazoch proti vám.

Musím odpovedať na otázky?

Nie, pred začatím vypočúvania vás polícia a prokurátor musia upozorniť, že nie ste povinný odpovedať na otázky. Musíte však odpovedať na otázky týkajúce sa vašich osobných údajov a predchádzajúcich odsúdení.

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník prekladá otázky a vaše odpovede.

Môžem získať právnika?

V prípade predvolania na vypočutie budete informovaný o tom, že máte právo na pomoc právnika. Ak nemáte svojho právnika, súd vám ho určí. Informácie o tom, ako získať služby právnika, sú uvedené na informačnej stránke 1.

Celý čas počas vypočúvania vám musí pomáhať právnik, či už váš vlastný právnik alebo právnik, ktorého vám určí súd.

Okamžite po spáchaní trestného činu vám môže polícia položiť niekoľko otázok aj v neprítomnosti vášho právneho poradcu, ale vy nie ste povinní na jej otázky odpovedať. Ak odpoviete, vaše vyhlásenia sa môžu použiť ako dôkazy na pokračovanie vyšetrovania.

Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba vo väzení a európsky zatýkací príkaz (3)

Prečo môžem byť zatknutý?

Polícia vás môže zatknúť, ak ste boli prichytení pri páchaní trestného činu, to znamená, keď skutočne páchate trestný čin alebo keď ste boli chytený okamžite po ňom.

Polícia vás môže zadržať aj za prichytenie pri páchaní trestného činu, keď ste podozrivý zo spáchania trestného činu a ak existuje reálne riziko, že by ste mohli ujsť.

Sudca počas predbežného vyšetrovania môže nariadiť, aby ste boli zadržaný vo väzbe vo väzení, ak existujú vážne dôkazy o tom, že by ste mohli byť vinný zo spáchania trestného činu a ak existuje riziko, že by ste mohli nejako zasiahnuť do priebehu výkonu spravodlivosti alebo mu brániť alebo že by ste mohli spáchať ďalšie trestné činy alebo ujsť.

Budem môcť hovoriť s právnikom?

Áno, hneď po zatknutí, zadržaní alebo po oznámení príkazu na väzbu vo väzení vás polícia musí informovať, že si môžete určiť právnika. Polícia musí okamžite zavolať vášho právnika, alebo ak právnika nemáte, právnika, ktorého určil súd. Informácie o tom, ako získať služby právnika, sú uvedené na informačnej stránke 1.

Máte právo okamžite hovoriť so svojim právnikom.

V prípade mimoriadnych dôvodov na zadržanie vo väzbe môžu súdne orgány odložiť pohovor s vašim právnym poradcom na čas nepresahujúci 48 hodín v prípade zatknutia alebo zadržania a 5 dní v prípade väzby.

Môžem sa spojiť s rodinným príslušníkom?

Áno, polícia sa spojí s vašimi príbuznými, ak ju poveríte, aby to urobila.

Budem vypočutý? Mal by som poskytnúť informácie?

Ak ste zatknutý alebo zadržaný, polícia vás môže vypočuť za prítomnosti vášho právnika, ale nie ste nútený odpovedať na jej otázky.

Budú vám oznámené obvinenia a dôkazy proti vám.

Pri vypočúvaní počas zadržania vás môže vypočuť sudca, ale nie ste povinný odpovedať na jeho otázky. O vypočutie môžete požiadať aj vy.

V prípade väzby vo väzení vás sudca musí vypočuť do 5 dní od začatia takejto väzby (takzvané väzobné vypočutie). Prítomnosť vášho právneho zástupcu a tlmočníka je povinná a vy nie ste povinný odpovedať na otázky.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti vypočutie (2).

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník prekladá otázky a vaše odpovede.

Ako dlho ma môže polícia zadržiavať?

Po zatknutí alebo zadržaní môžete byť zadržiavaný na policajnom riaditeľstve 24 hodín. V rámci tejto lehoty vás polícia musí uväzniť. Vypočutie za účelom potvrdenia zatknutia alebo zadržania sa uskutoční pred sudcom do 48 hodín od zatknutia. Po skončení vypočutia môže sudca buď nariadiť, aby vás okamžite prepustili, alebo rozhodnúť o opatrení osobnej väzby.

Môžem sa odvolať proti príkazu, ktorý ma núti byť vo väzbe?

Áno, do 10 dní od výkonu príkazu môžete požiadať príslušný kolegiátny súd o preskúmanie príkazu. Uskutoční sa vypočutie, ktorého sa máte právo zúčastniť a na ktorom môžete požiadať o vypočutie. Proti rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať na kasačnom súde do 10 dní od prijatia rozhodnutia.

Čo sa stane, ak budem zatknutý na základe európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak jeden členský štát vydal európsky zatýkací rozkaz, môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a vydaný dožadujúcemu štátu po vypočutí pred odvolacím súdom.

Polícia vás môže zatknúť z vlastnej iniciatívy alebo po príkaze na väzbu, ktorý vydal odvolací súd.

Máte právo určiť si právnika. Ak právnika nemáte, určí vám ho súd. Váš právny poradca a vaše veľvyslanectvo musia byť zavolané okamžite.

Do 48 hodín od zatknutia políciou alebo do 5 dní od vykonania väzobného príkazu vás sudca vypočuje za prítomnosti vášho právneho poradcu a tlmočníka.

Vypočutie pred odvolacím súdom sa uskutoční do 20 dní od zatknutia. Na tomto vypočutí sa prijme rozhodnutie o tom, či by ste mali byť vydaný alebo nie. Proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na kasačnom súde.

Ukončenie predbežného vyšetrovania a predbežného vypočutia (4)

Čo sa stane po ukončení predbežného vyšetrovania?

Pokiaľ prokurátor nepožiada o zamietnutie veci, bude vás informovať o tom, že predbežné vyšetrovanie sa skončilo. O ukončení nebudete informovaný, ak trestný čin spadá do právomoci zmierovacieho súdu.

Môžete nahliadnuť do záznamov o predbežnom vyšetrovaní a získať prepis dôkazov proti vám. Na svoju obranu môžete predložiť potrebné informácie a dôkazy a požiadať o opätovné vypočutie.

Po oznámení, že sa predbežné vyšetrovanie skončilo, prokurátor začne stíhanie, pokiaľ nepožiada o zamietnutie veci. V prípade menej závažných priestupkov vás prokurátor predvolá priamo na súdne konanie. V iných prípadoch podá žiadosť o súdne konanie sudcovi na predbežné vyšetrovanie.

Čo je predbežné vypočutie?

Účelom predbežného vypočutia je overiť obvinenia proti vám.

Uskutočňuje sa v súkromí s prokurátorom a vašim právnym poradcom a ak chcete, môžete sa ho zúčastniť a byť vypočutý. Sudca môže vypočuť svedkov a zabezpečiť dokumenty. Po vypočutí môže sudca prípad buď zamietnuť alebo ho postúpiť na súd alebo súd „Assise“.

Mám právo mať právnika?

Áno, je povinné, aby vám pomáhal právnik.

Viac informácii nájdete na informačnej stránke 1.

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Žiadosť o vaše odovzdanie na súdne konanie a obvinenia proti vám musia byť preložené do vášho jazyka. Ak ste prítomný na vypočutí, bude pre vás zabezpečený tlmočník.

Musím byť prítomný?

Nie, môžete sa rozhodnúť, že sa vypočutia nezúčastníte.

Môžem sa vyhnúť súdnemu konaniu?

Áno, na predbežnom vypočutí môžete požiadať sudcu, aby ste boli súdený prostredníctvom skráteného konania. Vypočutie sa uskutoční v súkromí a rozhodnutie sa prijme na základe písomných dôkazov. Ak budete odsúdený, trest bude znížený o tretinu.

Vyhnúť sa súdnemu konaniu môžete aj vtedy, ak sa dohodnete na zníženom treste s prokurátorom (dojednávanie obrany).

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.