Obžalovaní (trestné konanie)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Kde sa bude konať súdne konanie?

Súdne konanie sa bude konať na súde, ktorý je príslušným súdom z hľadiska súdnej právomoci, ako aj pre danú vec.

V prípade menej závažných trestných činov je príslušným súdom zmierovací súd a súd samosudcu. V prípade závažnejších trestných činov sa vecou bude zaoberať kolegiátny súd. V prípade trestných činov, ktoré sa považujú za závažnú spoločenskú hrozbu (vražda a terorizmus), je príslušným súdom súd „Assise“.

Súdne konanie musí byť verejné. Ak nie je, považuje sa za neplatné.

Sudca môže rozhodnúť o tom, aby sa súdne konanie alebo niektoré jeho časti konali v niektorých konkrétnych prípadoch s vylúčením verejnosti. Ak by vypočutie za prítomnosti verejnosti mohlo nepriaznivo ovplyvniť vaše súkromie, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré nesúvisia s konaním, môžete požiadať, aby bol svedok vypočutý s vylúčením verejnosti.

Súdne rozhodnutie prijme sudca, ktorý vedie súdne konanie. V prípade súdnych konaní na súde „Assise“ prijme súdne rozhodnutie porota.

Môžu sa obvinenia počas súdneho konania zmeniť?

Obvinenia proti vám sa počas súdneho konania môžu zmeniť.

Prokurátor môže uznať nové obvinenia proti vám, ak sa ukáže, že trestný čin sa líši od činu opísaného v obžalobe, alebo ak dôjde k súčasnému trestnému činu alebo priestupku alebo nastanú priťažujúce okolnosti.

Na prípravu obhajoby môžete požiadať o potrebný čas.

Čo sa stane, ak priznám vinu?

Priznanie viny sa v talianskom právnom systéme nepredpokladá.

Ak sa chcete vyhnúť súdnemu konaniu a chcete znížiť trest, musíte požiadať prokurátora o dohodu o treste (dojednávanie obrany). Svoju žiadosť musíte uviesť na predbežnom vypočutí alebo ak sa predbežné vypočutie nekoná, hneď na začiatku súdneho konania.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Nemusíte byť prítomný na súde.

Vaša prítomnosť môže byť nevyhnutná v prípade niektorých osobitných úkonov, napríklad, aby vás identifikoval svedok.

V takom prípade, ak sa nedostavíte sám od seba, môže sudca nariadiť, aby ste sa povinne zúčastnili na súdnom konaní.

Ak chcete byť prítomný, ale máte vážnu prekážku (choroba), váš právny poradca môže požiadať, aby sa vypočutie odložilo.

Takisto sa môžete zúčastniť iba na niektorých vypočutiach. Ak sa nedostavíte ani raz, súd vynesie rozsudok bez účasti žalovaného na konaní.

Ak nerozumiete jazyku, je povinnosťou zabezpečiť pre vás tlmočníka.

Pomoc právnika je povinná a právnik musí byť prítomný na súdnom konaní.

Máte právo na osobného právneho poradcu. Ak nemáte finančné prostriedky na jeho zaplatenie, môžete požiadať o právnu pomoc (obhajoba platená štátom).

Ak si neurčíte osobného právnika, určí vám ho súd.

Viac informácií nájdete na informačnej stránke 1. Svojho právneho poradcu môžete kedykoľvek odvolať. Na zmenu právneho poradcu, ktorého vám určil súd, potrebujete získať rozhodnutie sudcu, pričom musíte uviesť dôvody takejto zmeny.

Počas celého súdneho konania máte právo mlčať.

Ak prokurátor alebo akákoľvek zo strán žiada, aby ste boli vypočutý, s vypočutím môžete súhlasiť alebo ho odmietnuť.

Kedykoľvek počas súdneho konania môžete uviesť vyhlásenia.

Máte právo byť vypočutý.

Ak nepoviete pravdu, nebudete za to potrestaný, sudca však môže túto skutočnosť zohľadniť proti vám.

Ak dávate vinu iným ľuďom alebo ich obviňujete, musíte si byť istý, že vaše vyhlásenia sú pravdivé. Ak klamete, môžete byť obvinený z urážky na cti.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi proti mne?

Hneď na začiatku súdneho konania prokurátor, váš právny poradca a akákoľvek iná strana požiadajú sudcu o prípustnosť dôkazov.

Váš právny poradca môže odmietnuť dôkazy požadované ostatnými stranami.

Váš právny poradca môže požiadať o vypočutie svedkov a znalcov a požiadať o získanie dokumentov. Sú to dôkazy, ktoré váš právny poradca mohol získať pre vašu obhajobu prostredníctvom vyšetrovania. Viac informácií nájdete na informačnej stránke 2. Svedkovia a znalci sú vypočúvaní počas krížového výsluchu strán.

Váš právny poradca môže klásť otázky svedkom prokuratúry, ako aj vašim svedkom.

Váš právny poradca môže vyvrátiť akékoľvek vyhlásenia, ktoré predtým urobili svedkovia. Sudca zohľadní rozdiely medzi vyhláseniami uvedenými predtým a vyhláseniami uvedenými na súde, aby stanovil, či je svedok dôveryhodný alebo nie.

Budú zohľadnené informácie uvedené v mojom registri trestov?

Sudca môže zohľadniť akékoľvek vaše záznamy v registri trestov.

Môžete byť obvinený z toho, že ste recidivista. V takom prípade, ak budete odsúdený, sa trest zvýši.

Záznamy o trestných činoch spáchaných v minulosti v iných členských štátoch sa môžu zohľadniť, ak ich uznáva talianska vláda.

Čo sa stane po skončení súdneho konania?

Po skončení súdneho konania prokurátor, váš právny poradca a akékoľvek ďalšie strany uvedú svoje záverečné vyhlásenia a svoje požiadavky.

Sudca vynesie svoje rozhodnutie a okamžite prečíta obvinenia.

Rozsudok môže znamenať oslobodenie alebo odsúdenie.

V prípade odsúdenia môže byť trestom pokuta alebo väzenie alebo obidve možnosti.

Sudca môže vyniesť podmienečné odsúdenie.

Trest odňatia slobody bez podmienečného odsúdenia sa stáva vykonateľným iba vtedy, ak je rozsudok právoplatný.

Ak sa sudca domnieva, že je to nevyhnutné, môže súhlasiť s preventívnou väzbou vo väzení alebo požadovať takúto väzbu alebo domáce väzenie. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke 2.

V prípade súdnych konaní na zmierovacom súde sú možnými trestami pokuty, domáce väzenie a verejnoprospešná práca.

Podmienečné odsúdenie sa neuplatňuje.

Zmierovací súd môže nahradiť vypovedanie pokutou.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť prečinu alebo trestného činu sa môže zúčastniť na trestnom konaní s pomocou právnika.

Právny poradca sa zúčastňuje na súdnom konaní, môže požiadať o dôkazy a vypočúvať svedkov a znalcov.

Ak budete uznaný vinným, sudca môže vyniesť rozsudok, aby ste poškodenej strane zaplatili spôsobené škody.

Sudca môže rozhodnúť, aby škody boli poškodenej strane zaplatené okamžite.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Otázky všeobecného práva

Otázky trestného práva

Talianska komora trestnoprávnych zástupcov

Ľudské práva

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.