Obžalovaní (trestné konanie)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Ako sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Existujú dve kategórie porušenia práva stanovené v pravidlách cestnej premávky: priestupky a správne porušenia.

V prípade priestupkov, medzi ktoré patrí jazda pod vplyvom alkoholu, sa posudzovanie a uloženie trestu riadi rovnakými pravidlami ako trestný prípad.

V prípade menej závažných priestupkov (prekročenie povolenej rýchlosti alebo porušenie zákazu parkovania) existuje správny postup, ktorý bude vysvetlený v tomto informačnom prehľade.

Kto rieši takéto priestupky?

Dopravné priestupky rieši cestná polícia, štátna polícia, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ [finančná polícia] a „Polizia Municipale“ [mestská polícia]. V určitých prípadoch vám môžu udeliť pokutu aj „ausiliari del traffico“ [dobrovoľníci v cestnej doprave].

Aký je postup?

Ak je to možné, okamžite sa vystaví formulár obvinenia, ktorý vám bude odovzdaný osobne.

Ak to nie je možné, do 150 dní od zistenia páchateľa alebo osoby, ktorá je zodpovedná za zaplatenie pokuty (obvykle vlastník), vám bude zaslaná správa.

Aké sú tresty?

Obvykle sa očakáva, že zaplatíte pokutu.

Existujú aj iné správne sankcie, napríklad môžu vám odobrať vodičský preukaz alebo vám zakázať jazdiť počas určitého obdobia.

Pochádzam z iného členského štátu. Vzťahujú sa na mňa nejaké osobitné pravidlá?

Ak jazdíte autom so zahraničnými poznávacími značkami, môžete okamžite zaplatiť zníženú pokutu (minimálna sankcia), ak je to povolené. V takýchto prípadoch sa nemôžete odvolať.

Ďalšou možnosťou je, že zaplatíte „cauzione“ [kauciu] rovnú výške minimálnej sankcie, ak vozidlo bolo registrované v jednom z členských štátov EÚ, alebo rovnú polovici výšky maximálnej sankcie v ostatných prípadoch. Odvolať sa môžete dokonca aj vtedy, ak ste zaplatili „cauzione“.

Ak nezaplatíte „cauzione“, vaše vozidlo bude dočasne zabavené. Ak sa to stane, musíte zaplatiť za zabavenie vozidla a nesmiete ho používať dovtedy, kým nezaplatíte jednu z už uvedených súm.

Ak vozidlo nie je zabavené, správa osobám žijúcim v zahraničí sa oznámi do 360 dní od napísania správy.

Čo je „verbale“ [správa dopravnej polície]?

„Verbale“ je verejná správa, v ktorej sa oznamujú skutočnosti a stanovujú tresty.

Je to pozitívny dôkaz skutočností oznámených policajným dôstojníkom.

Môžete ju odmietnuť podpísať alebo prevziať. Vaše odmietnutie musí byť oznámené, ale nezmení platnosť správy.

Môžem sa odvolať?

Osoba, ktorej meno je uvedené v správe, sa môže odvolať, bez ohľadu na to, či je to páchateľ alebo vlastník vozidla.

Odvolať sa môžete u prefekta alebo na zmierovacom súde.

Odvolanie u prefekta sa musí podať osobne alebo prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí do 60 dní na úrad prefekta v mieste, v ktorom sa priestupok stal, alebo posudzujúcemu orgánu.

Odvolanie podané na zmierovacom súde sa musí podať osobne alebo prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí do 60 dní od oznámenia skutku úradu zmierovacieho súdu v mieste, v ktorom sa priestupok stal. Na súde budete musieť byť prítomný buď osobne alebo prostredníctvom právneho poradcu, inak bude konanie neplatné.

Objavia sa tieto priestupky v mojom registri trestov?

Keďže ide o správne priestupky, neobjavia sa vo vašom registri trestov.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.