Obžalovaní (trestné konanie)

Taliansko

V týchto informačných poznámkach nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu.

Autor obsahu
Taliansko

Zhrnutie trestného konania

V tomto texte sa uvádza zhrnutie jednotlivých fáz normálneho trestného konania proti dospelým osobám.

Podrobnosti o každej fáze konania, ako aj o vašich právach môžete nájsť v informačných poznámkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Konanie sa začína vtedy, keď sa polícia alebo prokurátor dozvedia o skutku, ktorý by sa mohol považovať za trestný čin.

Po ukončení vyšetrovania prokurátor začne súdne konanie s cieľom otvoriť hlavné pojednávanie, pokiaľ nepovažuje za vhodné vec zamietnuť.

V prípade trestných činov, o ktorých má rozhodovať súd v kolegiátnom zložení, Porotný súd [podobne ako Korunný súd v Spojenom kráľovstve (Anglicko a Wales) alebo Federálny súdny okres v Spojených štátoch] a v niektorých prípadoch súd samosudcu, prokurátor zašle sudcovi žiadosť o postúpenie veci na predbežné pojednávanie.

Na konci predbežného pojednávania môže súd buď odovzdať obžalovaného na hlavné pojednávanie, alebo zastaviť súdne konanie.

V prípade trestných činov, pre ktoré je príslušný samosudca alebo zmierovací súd, prokurátor vydá predvolanie alebo priame predvolanie na dostavenie sa na súd (mandato di comparizionecitazione diretta in giudizio).

Existuje aj niekoľko osobitných postupov: skrátené konanie, uloženie trestu na žiadosť účastníkov konania (dohoda o vine a treste), okamžité alebo priame postúpenie veci na hlavné pojednávanie (giudizio immediatogiudizio direttissimo), trestný rozkaz.

Trestné konanie sa zvyčajne uskutočňuje v troch fázach:

  • prvý stupeň (Porotný súd, súd v kolegiátnom zložení, samosudca alebo zmierovací súd),
  • odvolanie a
  • kasačný súd (najvyššia inštancia).

V prvom stupni sa zhromažďujú všetky dôkazy, svedecké dôkazy a listinné dôkazy; konanie sa končí buď odsúdením, alebo oslobodením spod obžaloby.

Proti rozsudku v prvom stupni môžete podať odvolanie.

Odvolací súd rozhodne, či rozsudok vydaný v prvom stupni potvrdí, či ho úplne alebo čiastočne zmení, alebo ho zruší a vec vráti súdu prvého stupňa.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu možno podať odvolanie na kasačnom súde (najvyššia inštancia).

Kasačný súd vydá rozsudok, ktorým môže vyhlásiť, že žiadosť je neprípustná alebo ju zamietne, zruší napadnutý rozsudok bez jeho vrátenia alebo rozsudok zruší a vráti vec súdu prvého stupňa.

Po ukončení všetkých fáz konania rozsudok nadobúda právoplatnosť. V prípade odsúdenia s uložením trestu sa tento trest stáva vykonateľným.

Podrobnosti o každej fáze konania, ako aj o vašich právach môžete nájsť v informačných poznámkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, všetky informácie o svojich právach nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Úloha Európskej komisie

Treba poznamenať, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a teda vám pri podávaní sťažnosti nemôže pomôcť. Informácie uvedené v týchto informačných poznámkach slúžia len na informovanie o tom, ako môžete podať sťažnosť a na koho sa môžete obrátiť.

Kliknutím na nasledujúce odkazy získate potrebné informácie:

1 – Moje práva počas vyšetrovania

2 – Moje práva počas súdneho konania

3 – Moje práva po skončení súdneho konania

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Otázky všeobecného práva

Otázky trestného práva

Talianska komora trestnoprávnych zástupcov

Ľudské práva

Posledná aktualizácia: 22/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.