Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Kde sa bude uskutoční súdne konanie?

Prípad vypočuje okresný alebo mestský súd alebo, pokiaľ ide o veľmi závažný trestný čin, krajský súd. Územná príslušnosť obvykle závisí od miesta, kde bol trestný čin spáchaný. Bude vám zaslané písomné oznámenie.

Prípad bude vypočutý na verejnom zasadnutí súdu, s niekoľkými výnimkami (sexuálne motivovaný trestný čin, potreba ochrániť štátne tajomstvo atď.).

Prípad na súde prvého stupňa posúdi samosudca, predseda súdu však môže požadovať, aby bol prípad posúdený kolégiom troch sudcov z povolania. Sudca alebo kolégium rozhodne o prípade.

Je možné zmeniť obvinenia počas súdneho konania?

Prokurátor môže zmeniť obvinenia počas súdneho konania na závažnejšie alebo menej závažné obvinenia.

Ak prokurátor zmení obvinenia na menej závažné, ale konkrétne dôkazy zostanú nezmenené, nové obvinenia budú zaznamenané do zápisnice zo súdneho pojednávania.

Ak sa obvinenia zmenia na menej závažné a konkrétne dôkazy sa zmenili alebo sa obvinenia zmenia na závažnejšie, ale konkrétne dôkazy sa nezmenili, nové obvinenia budú zaznamenané do zápisnice zo súdneho pojednávania. O ich vydanie môžete požiadať v písomnej podobe.

Ak prokurátor zmení obvinenia na závažnejšie, pretože sa našli nové konkrétne dôkazy vo vzťahu k trestnému činu, súd môže konanie prerušiť pričom prokurátor je povinný súdu predložiť nové obvinenia do jedného mesiaca.

Informácie o nových obvineniach budú zaslané vám, vášmu advokátovi, obeti a zástupcovi obete, spolu s uvedením dátumu súdneho konania.

Čo sa stane, ak sa priznám k niektorým alebo ku všetkým obvineniam?

Ak sa obžalovaný prizná, mohlo by to znamenať, že sa uplatní menej závažný trest. To isté platí v prípade, keď sa priznanie viny týka niekoľkých obvinení.

Ak sa priznáte ku všetkým obvineniam, prípad môže byť prejednaný bez preskúmania dôkazov a len na základe vyhodnotenia dôkazov, ktoré sa týkajú vás osobne a odškodnenia v podobe náhrady škody. V takom prípade dochádza k obmedzeným možnostiam odvolania sa proti rozhodnutiu súdu.

Musím byť počas súdneho konania prítomný?

Na súdnych pojednávaní musíte byť vždy prítomný, až do vydania rozsudku. Môžete požiadať o to, aby bol prípad vypočutý bez vás, ale v tomto prípade musí byť prítomný váš zástupca.

Ak sa nachádzate v inej krajine alebo miesto vášho pobytu nie je známe/ alebo vaša účasť na súde nie je možná, potom môže byť prípad prejednávaný in absentia. (t. j. bez vás)

Nemáte právo zúčastniť sa súdneho konania prostredníctvom videokonferencie z iného členského štátu.

Budem mať počas súdneho konania tlmočníka?

Súd vám zabezpečí tlmočníka.

Budem mať počas súdneho konania advokáta?

Vy sám rozhodnete o tom, či advokáta potrebujete alebo nie. Je povinné mať advokáta za týchto okolností:

 • ak ste maloletá osoba alebo nespôsobilý na právne úkony alebo máte problémy s učením,
 • ak sa rozhodlo o použití donucovacích opatrení lekárskeho charakteru,
 • ak nie ste schopný uplatňovať svoje procesné práva z dôvodu fyzickej alebo mentálnej nespôsobilosti,
 • ak ste negramotný alebo ak ste dosiahli nízku úroveň vzdelania, ktorá vám neumožňuje uplatňovať vaše procesné práva,
 • ak sa začali rokovania o dohode s obžalobou,
 • ak sa prípad prejednáva vo vašej neprítomnosti.

V takých prípadoch vám bude pridelený advokát a vy ho môžete odmietnuť, s výnimkou prípadu, kedy boli použité donucovacie opatrenia lekárskeho charakteru. Máte právo požiadať o iného advokáta.

Môžem počas súdneho konania prehovoriť?

Na súde máte právo predložiť dôkazy a vyjadriť svoj názor. Predložiť dôkazy nie ste povinný – toto nie je možné považovať za neochotu spolupracovať so súdom. Máte právo predložiť svoje dôkazy súdu v písomnej podobe; súd ich prečíta. Nie ste povinný svedčiť vo svoj neprospech; prokurátor je povinný dokázať vašu vinu.

Nie ste povinný hovoriť pravdu; nový prípad nemôže byť proti vám začatý preto, že ste zámerne predložili falošné dôkazy alebo že ste dôkazy odmietli predložiť. Vaše správanie je možné zohľadniť pri vynášaní rozsudku, ale nemôže sa chápať ako priťažujúca okolnosť.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Počas súdneho konania môžete predložiť nové dôkazy s cieľom podporiť svoje alibi, vylúčiť trestnoprávnu zodpovednosť alebo zmierniť vinu a napadnúť dôkazy obžaloby.

Máte právo klásť otázky svedkom a obeti, máte právo predvolať svedkov vrátane tých, ktorí predtým neboli vypočutí; predložiť dokumenty, fyzické alebo elektronické dôkazy; požiadať súd o to, aby si vyžiadal predmety alebo dokumenty.

Máte právo predkladať dôkazy počas celého súdneho konania – až do momentu, kedy súd oznámi ukončenie súdneho vyšetrovania.

Máte právo využiť služby súkromného detektíva. Pri rozhodovaní o prípade súd v plnom rozsahu vyhodnotí všetky dôkazy.

Súd rozhodne o predvolaní vašich svedkov po tom, ako požiada o názor ďalších strán, ktoré sa zúčastňujú konania. Ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete ju opakovane predkladať.

Vy a váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov prípadu. Ich dôkazy budú analyzované vo vyjadrení k žalobe, ktorú predložíte vy alebo váš advokát.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Budú zohľadnené informácie o vašich nevyčerpaných odsúdeniach. Odsúdenia, ktoré boli z registra trestov vymazané z dôvodu premlčania, sa môžu chápať ako okolnosti, ktoré charakterizujú vašu osobu. Tieto odsúdenia sa zohľadňujú pri rozhodovaní o treste vrátane zadržania.

Informácie o vašom registri trestov sa budú vyžadovať počas fáz vyšetrovania a obžaloby; tieto informácie je možné predložiť na súdnom pojednávaní. Súd zohľadní váš register trestov pri vynášaní rozsudku.

Zákon umožňuje kontaktovať príslušné orgány v inom členskom štáte a požadovať informácie o vašich predchádzajúcich odsúdeniach v tomto štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Súd predloží rozhodnutie o oslobodení alebo odsúdení, alebo rozhodnutie, ktorým sa trestnoprávne konanie končí, ak okolnosti nasvedčujú tomu, aby súdne konanie nepokračovalo. K tomuto môže dôjsť v prípade nedostatočných dôkazov, ktoré by obvinenia odôvodňovali, alebo ak verejný prokurátor obvinenia stiahne.

Možné tresty:

 • trest odňatia slobody (3 mesiace – 15 rokov, pri závažných trestných činoch do 20 rokov alebo doživotný trest odňatia slobody),
 • verejnoprospešné práce (40 – 280 hodín),
 • pokuta (3 – 200-násobok minimálnej mesačnej mzdy),
 • zabavenie majetku (majetok bude skonfiškovaný bez kompenzácie a ponechá si ho štát),
 • vyhostenie z Lotyšska (dodatočný trest: zákaz vstupu na 3 – 10 rokov),
 • obmedzenie práv (dodatočný trest: zákaz vykonávať určité druhy obchodnej činnosti alebo akúkoľvek obchodnú činnosť; niektoré odborné alebo iné druhy aktivít; zastávať určitý úrad; získavať zákonné oprávnenia alebo licencie; 1 – 5 rokov),
 • probačné obdobie (1 – 3 roky).

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Osoba je uznaná za obeť na základe rozhodnutia vyšetrovateľa alebo prokurátora, ak o to táto osoba písomne požiadala. Súd môže osobu uznávať za obeť až do začiatku súdneho vyšetrovania.

Obeť môže predložiť žiadosť o náhradu škody; predložiť dôkazy; ovplyvniť vývoj prípadu (zmier s obžalovaným, súhlas s dohodou prokurátora ohľadom vynesenia rozsudku atď.).

Obeť vyjadruje svoj názor na rozsudok a náhradu škody, ktorú požadovala počas súdneho konania. Obeť sa proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa a rozhodnutiu odvolacieho súdu môže odvolať.

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Trestné právo

Zákon o registri trestov

Zákon o postupoch zadržania

Zákon o činnosti detektívov

Lotyšské súdy

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.