Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Účelom prípravného konania je:

  • zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu,
  • kto má byť obvinený z trestného činu,
  • či je možné prípad zamietnuť, uzavrieť ho alebo ho predložiť súdu.

Prípravné trestnoprávne konanie pozostáva z dvoch fáz – z vyšetrovania a žaloby.

Vyšetrovanie vykonávajú rôzne policajné orgány, a to vrátane Štátnej polície, Štátnej bezpečnostnej polície, Finančnej polície, Vojenskej polície, Rady väzenských orgánov, Úradu pre prevenciu a boj s korupciou, Štátnej pohraničnej stráže, colných orgánov, kapitánov plavidiel na otvorenom mori, veliteľov vojenských jednotiek národných ozbrojených síl rozmiestnených na cudzích územiach. Vyšetrovanie vedie orgán jurisdikcie, v ktorej bol trestný čin spáchaný. Vyšetrovanie môže vykonávať aj Úrad prokurátora.

Za súdne stíhanie zodpovedajú orgány prokuratúry.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie pre viac informácií o vašich právach počas fáz predbežného vyšetrovania v rámci trestného konania:

 

Vyšetrovanie (1)

Účel vyšetrovania

Účelom vyšetrovania je zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu; kto má byť z trestného činu obvinený; či je možné prípad zamietnuť.

Spolupracovať s vami bude vyšetrovateľ (obyčajne príslušník polície). Počas fázy vyšetrovania môžete byť zadržaný na 48 hodín a vzatý do väzby v podobe bezpečnostného opatrenia.

Celkový čas určený na vyšetrovanie a trestné konanie závisí od závažnosti trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý (od 6 do 22 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov). Ak nebudú dodržané tieto časové limity, musia byť zrušené všetky bezpečnostné opatrenia a obmedzenia vašich majetkových práv.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Príslušník polície, ktorý vedie vyšetrovanie, vás bude informovať o jeho priebehu.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Bude vám poskytnutý tlmočník; postará sa o to policajný úradník alebo prokurátor. Tlmočník preloží všetko potrebné – dokumenty; to, čo hovorí vyšetrovateľ a právny zástupca; a tiež vaše dôkazy.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, nie ste povinný mať advokáta, ale odporúča sa to, nakoľko nemusíte poznať miestnu situáciu a zákony. Advokáta si môžete vybrať alebo môžete vyšetrovateľa požiadať, aby vám zabezpečil advokáta, ktorý je v službe.

Ak ste zadržaný, prizve sa advokát, ktorý vás bude zastupovať 48 hodín. Zahraničným advokátom, ktorí sa zúčastňujú konania, sa odporúča, aby tak urobili spolu s miestnym advokátom.

Tlmočník bude zabezpečený čo najskôr, nakoľko jeho prítomnosť je potrebná na to, aby vám mohla byť vysvetlená situácia a aby ste mohli byť vypočutý.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Máte právo informácie poskytnúť, ale nie je to povinnosť. Máte právo nevypovedať, čo nemôže byť použité proti vám a nemôže to byť interpretované ako neochota spolupracovať s vyšetrovateľom.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše dôkazy budú spolu s ostatnými dôkazmi preskúmané v rámci prípadu. Nemusíte svedčiť vo svoj neprospech. Máte právo urobiť prehlásenie, ktoré považujete za potrebné. Máte právo nesvedčiť.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak ste zadržaný, máte právo požiadať vyšetrovateľa, aby informoval vašu blízku rodinu, iných príbuzných, vaše pracovisko alebo vzdelávaciu inštitúciu atď.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno – pri výkone vyšetrovania sa dodržiavajú ľudské práva.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som z inej krajiny?

Máte právo požiadať o to, aby bolo vaše veľvyslanectvo alebo konzulát informované.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Počas vyšetrovania musíte byť prítomný. Vyšetrovateľ rozhodne o tom, či sa môžete zúčastniť vyšetrovania prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

V zákone neexistuje takáto požiadavka, ale vyhostenie z Lotyšskej republiky je možným trestom, ktorý môže byť uložený. Takýto trest môže byť uložený len na základe rozhodnutia súdu.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Vyšetrovací sudca rozhodne o vašom zadržaní do 48 hodín od zatknutia. Môžete byť zadržaný vtedy, ak sa predpokladá trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý ste spáchali, a ak neexistuje žiadne iné bezpečnostné opatrenie, ktorým by sa zabezpečilo, že:

  • sa nebudete vyhýbať vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu alebo výkonu rozhodnutia,
  • nebudete brániť priebehu vyšetrovania,
  • nespáchate ďalší trestný čin.

Vyšetrovací sudca vás vypočuje predtým, ako rozhodne o vašom zadržaní. Máte právo predložiť dokumenty, ktoré naznačujú, že by vaše zadržanie nebolo odôvodnené. Bude vám zabezpečený advokát a tlmočník.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Krajinu môžete opustiť s (obvykle písomným) povolením vyšetrovateľa.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžem sa odvolať?

Voči rozhodnutiu vyšetrovateľa máte právo podať odvolanie predsedovi súdu. Máte právo odvolať sa proti opatreniam, ktoré podnikol vyšetrovateľ alebo prokurátor, u dozorujúceho prokurátora alebo nadriadeného prokurátora.

Sťažnosti na rozhodnutia vyšetrovateľa, prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu by ste mali predložiť do 10 dní, ale na ich konanie sa môžete sťažovať počas celého procesu vyšetrovania.

Sťažnosť môžete predložiť v jazyku, ktorý ovládate. Sťažnosť musí byť prejednaná do 10 dní od jej obdržania. Ak sťažnosť nebude napísaná v úradnom jazyku, konečný termín sa bude počítať odo dňa, kedy bol predložený jej preklad; o tomto budete informovaný.

Môžem pred súdnym konaním priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať vinu počas vyšetrovania alebo trestného konania vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým obvineniam alebo vo vzťahu k jednému obvineniu.

Ak priznáte vinu, považuje sa to za poľahčujúcu okolnosť, ktorá môže viesť k miernejšiemu trestu alebo ktorá môže slúžiť ako základ pre zrušenie trestnoprávneho konania. Ak spolupracujete s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, môže to viesť k menej prísnym bezpečnostným opatreniam alebo prepusteniu z väzby.

Môže byť obžaloba pred súdnym konaním pozmenená?

Obvinenia proti vám je možné zmeniť vtedy, ak prokurátor získal dodatočné dôkazy. Počiatočné obvinenia proti vám musia byť zmenené v prípade, ak sa preukáže, že sú nesprávne – následne prokurátor zruší žalobu, ktorá sa týka tejto časti. Budú vám predložené nové obvinenia.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžu byť proti vám vznesené obvinenia, ale nemôžete byť súdený a odsúdený, ak ste už boli súdený alebo zbavený viny za ten istý trestný čin v inom štáte.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Budú vám poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí predkladajú dôkazy proti vám. Po ukončení vyšetrovania prípadu a predtým, ako bude prípad postúpený súdu, vám prokurátor odovzdá spis a vy budete mať možnosť oboznámiť sa s vyhláseniami svedkov.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obdržíte spis, ktorý bude obsahovať všetky dôkazy, ktoré sa prokurátor chystá použiť na súde proti vám. Prokurátor vám odovzdá kópie spisu.

Už som bol usvedčený zo spáchania tohto trestného činu v inom členskom štáte. Čo sa stane v takom prípade?

V Lotyšsku nemôžete byť súdený za ten istý trestný čin. Na členské štáty EÚ sa vzťahuje pravidlo zákazu stíhania v tej istej veci (ne bis in idem).

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Informácie o vašom registri trestov sa budú vyžadovať.

Trestné konanie (2)

Účel fázy trestného konania

Účelom trestného konania je zistiť trestný čin; identifikovať osobu, ktorá by mala byť z tohto trestného činu obvinená; dospieť k záveru, či je tento prípad možné zamietnuť alebo uzavrieť a postúpiť súdu. Bude s vami spolupracovať prokurátor.

Celkový čas určený na vyšetrovanie a trestné konanie závisí od závažnosti trestného činu, z ktorého ste podozrivý (od 6 do 22 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov). Ak nebudú dodržané tieto časové limity, musia byť zrušené všetky bezpečnostné opatrenia a obmedzenia vašich majetkových práv.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Prokurátor, ktorý vykonáva vyšetrovacie úkony (pravdepodobne tie isté, ako počas vyšetrovania) vás bude informovať o tom, čo sa deje.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Bude vám poskytnutý tlmočník; postará sa o to prokurátor. Tlmočník preloží všetko potrebné – dokumenty; to, čo hovorí prokurátor a právny zástupca; a tiež vaše dôkazy.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, nie ste povinný mať advokáta, ale odporúča sa to, nakoľko nemusíte poznať miestnu situáciu a zákony. Zahraničným advokátom, ktorí sa zúčastňujú konania, sa odporúča, aby tak urobili spolu s miestnym advokátom. Advokáta si môžete vybrať, alebo môžete prokurátora požiadať o to, aby zabezpečil advokáta, ktorý je v službe.

Tlmočník bude zabezpečený čo najskôr, nakoľko jeho prítomnosť je potrebná na to, aby vám mohla byť vysvetlená situácia, aby ste mohli byť vypočutý atď.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som tieto informácie poskytnúť?

Máte právo poskytnúť informácie, ale nie je to povinnosť. Máte právo nevypovedať, čo nemôže byť použité proti vám a nemôže to byť interpretované ako neochota spolupracovať.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo môže byť v rámci prípadu použité proti mne?

Vaše dôkazy budú spolu s ostatnými dôkazmi preskúmané v rámci prípadu. Nemusíte svedčiť vo svoj neprospech. Máte právo urobiť prehlásenie, ktoré považujete za potrebné. Máte právo nesvedčiť.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak ste zadržaný, máte právo požiadať prokurátora, aby informoval vašu blízku rodinu, iných príbuzných, vaše pracovisko alebo vzdelávaciu inštitúciu atď.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno – počas trestného konania sa dodržiavajú ľudské práva.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som z inej krajiny?

Máte právo požiadať o to, aby bolo vaše veľvyslanectvo alebo konzulát informované.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Počas fázy trestného konania musíte byť prítomný. Prokurátor rozhodne o tom, či sa môžete zúčastniť vyšetrovania prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

V zákone neexistuje takáto požiadavka, ale predpokladá sa dodatočný trest – vyhostenie z Lotyšskej republiky. Takýto postup je možné uplatniť len na základe rozhodnutia súdu

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem prepustený na slobodu?

O vašom zadržaní rozhodne vyšetrovací sudca. Zadržaný môžete byť vtedy, ak je možné uložiť trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý ste spáchali, a ak neexistuje žiadne iné bezpečnostné opatrenie, ktorým by sa zabezpečilo, že sa nevyhnete vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu alebo výkonu rozhodnutia; nebudete brániť priebehu vyšetrovania; nespáchate ďalší trestný čin.

Vyšetrovací sudca vás vypočuje predtým, než rozhodne o vašom zadržaní. Máte právo predložiť dokumenty, ktoré naznačujú, že by vaše zadržanie nebolo odôvodnené. Bude vám zabezpečený advokát a tlmočník.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Krajinu môžete opustiť s (obvykle písomným) povolením prokurátora.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžem sa odvolať?

Voči rozhodnutiu vyšetrujúceho sudcu máte právo podať odvolanie predsedovi súdu. Máte právo odvolať sa proti konaniu prokurátora u nadriadeného prokurátora.

Sťažnosti na rozhodnutia prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu by ste mali predložiť do 10 dní. Sťažnosti na konanie prokurátora je možné predkladať počas celého procesu vyšetrovania.

Sťažnosť môžete predložiť v jazyku, ktorý ovládate. Sťažnosť musí byť prejednaná do 10 dní od jej obdržania. Ak sťažnosť nebude napísaná v úradnom jazyku, konečný termín sa bude počítať odo dňa, kedy bol predložený jej preklad; o tomto budete informovaný.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať vinu počas vyšetrovania alebo žaloby vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým obvineniam alebo vo vzťahu k jednému obvineniu.

Ak priznáte vinu, považuje sa to za poľahčujúcu okolnosť, ktorá môže viesť k miernejšiemu trestu. Ak priznáte vinu a spolupracujete s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, môže to viesť k menej prísnym bezpečnostným opatreniam alebo prepusteniu z väzby.

Ak priznáte vinu, trestnoprávne konanie môže byť ukončené. Možné výsledky sú:

  • podmienečné vylúčenie z trestnej zodpovednosti,
  • príkaz prokurátora na uplatniteľnú sankciu,
  • dohoda s prokurátorom o vašom priznaní viny a uplatniteľnej sankcii; ktorú následne potvrdí súd atď.

Môže byť obžaloba pred súdnym konaním pozmenená?

Obvinenia proti vám je možné zmeniť vtedy, ak prokurátor získal dodatočné dôkazy. Obvinenia proti vám je možné zmeniť v prípade, ak prokurátor uzná, že nie sú správne – následne prokurátor zruší žalobu, ktorá sa týka tejto časti. Budú vám predložené nové obvinenia.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžu byť proti vám vznesené obvinenia, ale nemôžete byť súdený a odsúdený, ak ste už boli súdený alebo zbavený viny za ten istý trestný čin v inom štáte.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Budú vám poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí predkladajú dôkazy proti vám. Po ukončení vyšetrovania a predtým, ako bude prípad postúpený súdu, vám prokurátor odovzdá spis, obsahujúci vyhlásenia svedkov.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obdržíte spis, ktorý bude obsahovať všetky dôkazy, ktoré sa prokurátor chystá použiť na súde proti vám. Prokurátor vám odovzdá kópie spisu.

Už som bol usvedčený zo spáchania tohto trestného činu v inom členskom štáte. Čo sa stane v takom prípade?

V Lotyšsku nemôžete byť súdený za ten istý trestný čin. Na členské štáty EÚ sa vzťahuje pravidlo zákazu stíhania v tej istej veci (ne bis in idem).

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Áno, budú sa vyžadovať informácie o vašom registri trestov.

Určité procesné kroky (3)

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Môžete byť požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov alebo vzoriek vašej DNA. Vzorky iných telesných tekutín môžu byť vyžadované a odobrané vtedy, ak je to potrebné pre vyšetrovanie konkrétneho trestného činu.

Máte právo oboznámiť sa s rozhodnutím o prehliadke, ktorú vykoná expert, ešte predtým, ako sa vykoná, za predpokladu, že sa táto prehliadka týka vás. Máte právo klásť otázky o prehliadke, ktorú vykoná expert, ešte pred jej vykonaním.

Ste povinný podrobiť sa znaleckej prehliadke. Ste povinný poskytnúť vzorky na účely komparatívneho skúmania alebo súhlasiť s ich poskytnutím.

Ak poskytujete vzorky na účely komparatívneho skúmania dobrovoľne, bude to zaznamenané. Máte právo byť oboznámený so zaznamenanými informáciami a môžete požiadať o doplnenie, ktoré považujete za potrebné, a to ešte pred podpísaním záznamu. Ak nebudete súhlasiť s odobraním vzoriek na účely komparatívneho skúmania, budú získané použitím donucovacích opatrení na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Vaše telo môže byť podrobené vizuálnej prehliadke, ak sa na ňom nachádzajú stopy aktivity spojenej s trestným činom, akékoľvek konkrétne znaky alebo charakteristiky atď. Vizuálnu prehliadku vášho tela môže vykonať len osoba toho istého pohlavia alebo odborný lekár. O vizuálnej prehliadke sa vypracuje písomný záznam a vy budete mať právo, aby vás o ňom informovali a aby ste mali možnosť pripomienkovať ho.

Osobnú prehliadku je možné vykonať vtedy, ak sú veci alebo dokumenty, ktoré sú pre vyšetrovanie dôležité, ukryté vo vašom oblečení, osobných veciach, na vašom tele alebo v jeho dutinách. Osobnú prehliadku vášho tela môže vykonať len osoba toho istého pohlavia v prítomnosti odborného lekára. Rozhodnutie o vykonaní osobnej prehliadky sa nevyžaduje, ak ste vo väzbe. Rozhodnutie o vykonaní osobnej prehliadky sa nevyžaduje, ak sa vykonáva počas prehľadávania miestnosti alebo oblasti a ak ste v týchto priestoroch v tom čase prítomný.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom, obchodné priestory, auto atď. je možné prehľadať. O prehliadke rozhoduje vyšetrujúci sudca alebo súd, ale v urgentných prípadoch postačuje aj rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré schváli prokurátor.

Vy alebo váš dospelý rodinný príslušník má právo byť počas prehliadky prítomný, predovšetkým, ak sa vykonáva vo vašom bydlisku alebo na vašom pracovisku; s výnimkou prípadu, keď ste vo väzbe. Ak sa vy alebo váš dospelý rodinný príslušník nemôže zúčastniť prehliadky, je potrebné prizvať zástupcu miestneho úradu alebo správcu priestorov alebo budovy.

Máte právo byť informovaný o rozhodnutí o vykonaní prehliadky ešte predtým, ako sa uskutoční, a vyšetrovateľ je povinný vám toto rozhodnutie predložiť. Všetky veci, ktoré sa počas prehliadky našli a zaistili, vám musia byť ukázané, zaznamenané a zabalené, a ak je to potrebné, aj zapečatené.

Máte právo požiadať o to, aby sa miesto prehliadky uviedlo do pôvodného stavu, ak je to prakticky možné. Máte právo byť informovaný o záznamoch z prehliadky, vysloviť pripomienky a požadovať, aby boli zaznamenané. Počas prehliadky máte právo na advokáta a tlmočníka.

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Trestné právo

Orgány štátnej polície

Úrad verejného prokurátora

Zákon o registri trestov

Zákon o postupoch zadržania

Zákon o odňatí slobody

Zákon o advokátskych komorách

Posledná aktualizácia: 12/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.