Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Luxembursko

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na týchto informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastúpený advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. V tomto všeobecnom poučení nájdete informácie, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako si nájsť advokáta?

Máte absolútne právo na právnu pomoc advokáta vo všetkých veciach. Môžete sa obrátiť na advokáta podľa vlastného výberu alebo sa obrátiť na Luxemburskú advokátsku komoru, aby vám poskytla zoznam advokátov, z ktorého si sám niektorého vyberiete.

Ak si nevyberiete žiadneho advokáta alebo predseda advokátskej komory bude vašu voľbu považovať za nevyhovujúcu, advokáta bude musieť ustanoviť on. Advokát je povinný prijať poverenie, ktoré mu bolo takto udelené, s výnimkou prípadu zaneprázdnenosti alebo konfliktu záujmov.

Ak ste vo väzbe, na začiatku konania môžete požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby vám zabezpečil právnu pomoc obhajcu ex offo alebo advokáta podľa vášho vlastného výberu.

Ako zaplatiť advokáta?

Odmena advokátov sa stanovuje voľne. Ak nemáte dostatočný príjem na zaplatenie advokáta, môžete požiadať o bezplatnú právnu pomoc Úrad pre prijímanie a právne informácie (Service d’accueil et d’information juridique) pri súdoch.

Úrad pre prijímanie a právne informácie je v Luxemburgu, Diekirchu a v Esch-sur-Alzette:

  • Luxemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 221846;
  • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel. 802315;
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel. 541552.

Za osobu, ktorá nemá dostatočné finančné prostriedky, vás budú považovať vtedy, keď výška vašich finančných prostriedkov nebude presahovať zákonom zaručený minimálny príjem.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti – bezplatná právna pomoc

Ministerstvo spravodlivosti – právna pomoc

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.