Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Priestupky týkajúce cestnej premávky sú stanovené v dopravných predpisoch, v ktorých sa uvádzajú najmä priestupky súvisiace s požitím alkoholu, priestupky súvisiace s rýchlosťou a priestupky súvisiace so správaním v prípade nehody.

Ktoré priestupky súvisia s požitím alkoholu?

Treba ich rozlišovať podľa množstva alkoholu v krvi. Požitie alkoholu sa stáva trestným činom po dosiahnutí maximálneho povoleného obsahu alkoholu v krvi, ktorým je 0,5 g alkoholu na jeden liter krvi. Priestupky súvisiace s prekročením tohto množstva alkoholu až po prahovú hodnotu 1,2 g alkoholu na jeden liter krvi (závažný priestupok) je príslušný riešiť priestupkový súd, a nad uvedenú prahovú hodnotu je na riešenie veci (prečinu) príslušný trestný súd.

V zákone sa uvádzajú aj zjavné príznaky opitosti. Ak máte totiž obsah alkoholu v krvi nižší ako 0,5 g na jeden liter, ale vykazujete zjavné príznaky opitosti, bude sa s vami zaobchádzať, ako keby ste mali najmenej 0,5 g alkoholu na jeden liter krvi. Okrem toho, v prípade obsahu alkoholu v krvi od 0,5 do 1,2 g na jeden liter a zjavných príznakov opitosti vodiča, sa s vodičom bude zaobchádzať, ako keby mal najmenej 1,2 g alkoholu na jeden liter krvi.

Aké sankcie vám hrozia?

Hrozia vám tieto tresty: trest odňatia slobody, pokuta, zákaz vedenia motorových vozidiel (dočasný, definitívny, okamžité odňatie vodičského preukazu) alebo zabavenie vozidla. Sankcie sa líšia v závislosti od závažnosti trestného činu.

Ktoré trestné činy súvisia s rýchlosťou?

Trestné činy súvisiace s rýchlosťou sú tri:

Ľahší priestupok

Týmto priestupkom je každé prekročenie rýchlosti, ktoré nepatrí do inej kategórie priestupkov. Sankciou za ľahší priestupok bude zaplatenie blokovej pokuty podľa sadzobníka a prípad sa uzavrie.

Ťažký priestupok

Sankciou bude pokuta (25 až 500 EUR).

Prečin veľkej rýchlosti (iba v prípade opakovaného prečinu po prvom ťažšom priestupku)

Sankciou bude pokuta (500 až 10 000 EUR) a trest odňatia slobody (na 8 dní až 3 roky) alebo jeden z týchto trestov.

Bližšie k tomu pozri webovú stránku ministerstva dopravy v časti týkajúcej sa prekročení rýchlostných limitov a ich kategorizácie podľa závažnosti.

Ktoré priestupky súvisia so správaním v prípade nehody?

Útek z miesta nehody

V prípade nehody (pričom nezáleží na povahe a veľkosti škody) musíte zostať na mieste nehody, až kým nebudú vykonané všetky úradné zistenia, pretože inak by ste sa dopustili trestného činu úteku z miesta nehody.

V prípade trestného činu úteku z miesta nehody vám môže hroziť trest odňatia slobody, pokuta alebo zákaz vedenia motorových vozidiel.

Neposkytnutie pomoci osobe v nebezpečenstve

Neposkytnutie pomoci osobe v nebezpečenstve sa trestá, ak z vlastnej vôle a bez toho, aby vám alebo inému hrozilo vážne nebezpečenstvo, odopriete prísť na pomoc alebo poskytnúť pomoc osobe vystavenej vážnemu nebezpečenstvu, bez ohľadu na to, či ste situáciu tejto osoby zistili sám alebo vám ju opísali tí, ktorí vás žiadajú o poskytnutie pomoci.

V prípade neposkytnutia pomoci osobe v nebezpečenstve vám hrozí trest odňatia slobody na osem dní až päť rokov a pokuta od 251 do 10 000 EUR alebo iba jeden z týchto trestov.

Neúmyselné ublíženie na tele a neúmyselné zabitie

Prípad sa bude riešiť na súde ako prípad nesúvisiaci s dopravou.

Súvisiace odkazy

Oddelenie dopravy, prekročenia rýchlosti (Département des transports, excès de vitesse)

Novinky v oblasti cestnej premávky

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.