Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Luxembursko

Tieto informačné stránky obsahujú vysvetlenia, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho procesu. Bližšie o menej závažných trestných činoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri na informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o obvyklých fázach trestného konania.

 • Konanie sa začína oznámením trestného činu, podaním trestného oznámenia obeťou alebo zistením zločinu alebo prečinu políciou.
 • Štátny prokurátor nariadi predbežné vyšetrovanie.
 • Polícia vypočuje podozrivých a môže ich zadržať najviac 24 hodín.
 • Ak štátny prokurátor ustanoví vyšetrujúceho sudcu, rozhodne o vašom obvinení, to znamená rozhodne sa vás oficiálne obviniť zo spáchania trestného činu a potom vás vypočuje.
 • Sudca vás môže dať zatknúť políciou a uväzniť: máte právo požiadať poradný senát obvodného súdu o predbežné prepustenie.
 • Vyšetrujúci sudca vyšetrí prípad z hľadiska okolností svedčiacich vo váš prospech aj neprospech.
 • Po skončení vyšetrovania vyšetrujúci sudca odovzdá spis prokurátorovi, ktorý podá návrh na zastavenie trestného stíhania (skončenie trestného stíhania bez dôsledkov) alebo na vaše vydanie na trestné konanie pred súdom. Proti návrhu na vaše vydanie na trestné konanie máte právo sa odvolať.
 • Dostavíte sa na pojednávania na súd pre trestnoprávne veci.
 • Rozsudkom budete zbavený viny alebo odsúdený.
 • Máte právo odvolať sa na odvolací súd a na opätovné preskúmanie svojej veci týmto súdom.

Podrobné informácie o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nemôžu nahradiť poradu s advokátom a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete v týchto poučeniach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte.

1 – Porada s advokátom

2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Výsluch / predbežné policajné vyšetrovanie.
 • Zatknutie (vrátane vydania európskeho zatykača).
 • Výsluch vyšetrujúcim sudcom a vzatie do väzby.
 • Zasadnutie poradného senátu vo veci prepustenia z väzby.
 • Vyšetrovanie prípadu štátnym prokurátorom / vyšetrujúcim sudcom a právo na obhajobu.
 • Postup skončenia vyšetrovania a vydania obvineného na trestné konanie pred súdom.

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.