Obžalovaní (trestné konanie)

Malta

Vyšetrovanie trestného činu môže začať na základe oznámenia zo strany úradnej osoby, informácií, ktoré poskytla široká verejnosť alebo na základe sťažnosti, ktorú predložila poškodená strana. Vyšetrovanie môže začať aj vtedy, ak je osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu.

Autor obsahu
Malta

Aké sú rôzne predbežné fázy?

Vyšetrovanie

Polícia môže požiadať osobu, aby sa dostavila na policajnú stanicu za účelom zodpovedania otázok. Účelom tejto fázy je zistiť, či existuje dostatok dôkazov, ktoré by naznačovali, že sa niekto, nemusí ísť o práve vypočúvanú osobu, zúčastnil páchania trestného činu.

Zatknutie

Ak je polícia presvedčená, že existuje dostatok dôkazov, ktoré naznačujú, že osoba je zapojená do trestného činu, potom môže byť táto osoba zatknutá, čo polícii umožní ju na nejaký čas zadržať a úradne ju vypočuť. Účelom tejto fázy je rozhodnúť, či je možné túto osobu obviniť z trestného činu alebo nie.

Prvé súdne pojednávanie

Ak je osoba obvinená zo spáchania trestného činu, bude obžalovaná na súde a budú jej prečítané obvinenia. Ak bude obvinená počas väzby, súd najprv rozhodne, či sa jej pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne jej oznámi, že môže požiadať o zaplatenie kaucie.

Pred súdnym konaním

Predtým, ako sa prípad dostane pred súd, je prokuratúra povinná zhromaždiť a predložiť všetky dôkazy v prospech a proti obvinenému. V závažnejších prípadoch je prokuratúra povinná predložiť dostatok dôkazov, aby súdu preukázala, že existujú pádne dôkazy.svedčiace v neprospech obvineného.

Obžaloba, ktorú v tejto fáze vedie polícia, nie je povinná prezradiť žiadne informácie ohľadom toho, akým spôsobom preukáže opodstatnenosť svojich tvrdení. Nie je povinná informovať obvineného alebo jeho advokáta o prípade a o dôkazoch, ktorými disponuje. Advokát obvineného s ním môže spolupracovať s cieľom zhromaždiť dôkazy v prospech obvineného.

Pred súdnym konaním sa obvykle uskutoční niekoľko predbežných pojednávaní.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdete podrobnejšie informácie o fázach vyšetrovania v rámci prípravného konania.

Vyšetrovanie (1)

Prečo ma chce polícia vypočuť?

Ak sa polícia domnieva, že ste sa nejakým spôsobom zapojili do spáchania trestného činu, alebo ak by ste moli pomôcť s vyšetrovaním, môže vás vyzvať, aby ste jej pomohli s pátraním a aby ste zodpovedali niekoľko otázok.

Bude ma niekto informovať o mojich právach?

Ak vás polícia nepoučila o vašich právach, nemala by vás kvôli získaniu dôkazov vypočuť.

Ak sa počas vyšetrovania dobrovoľne dostavíte na policajnú stanicu alebo do policajnej kancelárie, budete môcť kedykoľvek odísť, pokiaľ nebudete informovaný o tom, že ste zatknutý.

Čo sa stane, ak neovládam miestny jazyk?

Ak nerozumiete miestnemu jazyku, potom pre vás polícia zabezpečí tlmočníka. Služby tlmočníka budú bezplatné. Tlmočník by mal preložiť upozornenie, otázky polície a vaše odpovede.

Môžem mať advokáta?

Počas vypočúvania nemáte právo na advokáta. Avšak, máte právo s ním hovoriť jednu hodinu pred vypočúvaním. Ak budete potrebovať tlmočníka, tento bude tlmočiť aj rozhovor s vaším advokátom.

Ak máte advokáta, môžete políciu požiadať, aby ho kontaktovala. Ak nemáte advokáta, polícia vám poskytne zoznam advokátov, ktorý vedie Komora advokátov, a vy si z neho môžete advokáta vybrať. Ak si advokáta nemôžete dovoliť, polícia bude kontaktovať advokáta v službe. Advokát v službe je dostupný 24 hodín denne. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Ako získať právne poradenstvo.

Musím odpovedať na otázky polície?

Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť zaznamenané a použité počas súdneho konania. Ak však chcete na otázky odpovedať, môže to urobiť vo vašom záujme. Ak sa chcete poradiť s advokátom a následne budete chcieť uplatniť svoje právo mlčať, takéto mlčanie sa môže považovať za potvrdenie dôkazu o vine.

Môžem byť podrobený prehliadke alebo požiadaný, aby som poskytol vzorky alebo odtlačky prstov?

Ak ste neboli zatknutý, vzorky vám môžu byť odobrané len s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom. Ak ste boli zatknutý, intímne a neintímne vzorky vám môžu byť odobrané len s vaším súhlasom. Ak odmietnete poskytnúť neintímne vzorky (napr. odtlačky prstov), môžete byť prinútený urobiť tak na základe príkazu zmierovacieho sudcu.

Zatknutie (2)

Prečo môže dôjsť k zatknutiu?

Policajný úradník môže bez zatykača zatknúť kohokoľvek, kto pácha alebo kto práve spáchal trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody, alebo kohokoľvek, koho dôvodne podozrieva z toho, že sa chystá spáchať alebo že práve spáchal takýto trestný čin.

Polícia môže pristúpiť k zatknutiu aj vtedy, ak:

  • totožnosť osoby je neznáma,
  • existuje pochybnosť o pravdivosti údajov, ktoré osoba poskytla,
  • osoba neposkytla uspokojivú adresu pre doručovanie,
  • je potrebné zabrániť jej, aby sebe alebo inej osobe spôsobila fyzickú ujmu alebo spôsobila stratu alebo poškodenie majetku,
  • je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu proti verejnej slušnosti,
  • ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že zatknutie je potrebné pre ochranu dieťaťa alebo inej zraniteľnej osoby.

Bude ma niekto informovať o mojom zatknutí?

Ak budete zatknutý, musíte byť poučený o zatknutí, a to aj v prípade, ak je očividné. Tiež vám musia byť vysvetlené jeho dôvody. Osoba, ktorá vás zatýka, nesmie použiť násilie, putá alebo iné obmedzovacie prostriedky, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre vaše zaistenie, alebo preto, že sa bránite zatknutiu.

Nehovorím miestnym jazykom. Môžem využiť služby tlmočníka?

Ak nerozumiete miestnemu jazyku, polícia je povinná zabezpečiť vám tlmočníka a do jeho príchodu vás nesmie vypočuť.

Môžem sa stretnúť s advokátom?

Každý zatknutý má právo na právne poradenstvo, ktoré poskytuje advokát v službe. Je však obmedzené na jednu hodinu pred vypočúvaním. Advokáta bude vo vašom mene kontaktovať polícia. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Vyšetrovanie (3). Poradenstvo vám môže byť poskytnuté aj prostredníctvom telefónu.

Máte právo na stretnutie s advokátom v súkromí. Ak budete potrebovať tlmočníka, tento by mal byť prítomný počas vášho rozhovoru s advokátom a tiež v čase, keď hovoríte s políciou.

Musím odpovedať na otázky polície?

Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť zaznamenané a použité počas súdneho konania. Ak sa chcete poradiť s advokátom a následne budete chcieť uplatniť svoje právo mlčať, takéto mlčanie sa môže považovať za potvrdenie dôkazu o vine.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Máte základné právo odoprieť výpoveď a budete upozornený, že máte právo mlčať. Tiež budete upozornený na dôsledky spojené s uplatnením tohto práva. To znamená, že nemusíte polícii poskytnúť informácie, ktoré by preukázali vašu vinu.

Nie je možné vyvodiť žiaden záver zo skutočnosti, že neposkytnete určité podrobnosti, ako napr. dôvod vašej prítomnosti na určitom mieste v určitom čase alebo prečo ste mali so sebou určité predmety. Ak však takéto vysvetlenia neposkytnete, môže to mať na váš prípad negatívny dopad.

Môžem kontaktovať priateľa alebo člena rodiny?

Polícia je povinná poučiť vás bez zbytočného odkladu o vašom práve požadovať, aby bol o vašom zatknutí a mieste pobytu informovaný váš príbuzný alebo priateľ, pokiaľ takýto príbuzný alebo priateľ nie je dôvodne podozrivý z účasti na trestnom čine, ktorý je predmetom vyšetrovania.

Som z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Polícia vám obvykle navrhne alebo odporučí, aby ste kontaktovali svoje veľvyslanectvo, aby bolo informované o vašom zatknutí a jeho dôvodoch a v prípade potreby vám odporučí aj advokáta.

Budú mi vzaté odtlačky prstov? Môže byť zaznamenaná moja DNA?

Vaše odtlačky prstov vám môžu byť vzaté a vaša DNA môže byť zaznamenaná len s vaším súhlasom. Ak však odmietnete poskytnúť odtlačky prstov, môžete byť prinútený urobiť tak na základe príkazu zmierovacieho sudcu. Avšak, nemôžete byť prinútený, aby bola zaznamenaná vaša DNA.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Príslušník polície môže vykonať osobnú prehliadku, ak má primerané dôvody na podozrenie, že môžete predstavovať nebezpečenstvo pre seba alebo pre ostatných, tiež môže vykonať osobnú prehliadku vo vzťahu ku všetkému, čo by ste mohli použiť pri úteku z väzby alebo čo by mohlo predstavovať dôkaz spojený s trestným činom.

Ak má príslušník polície dôvodné podozrenie, že ste ukryli predmet spojený s trestným činom, môže požiadať zmierovacieho sudcu, aby nariadil vašu intímnu prehliadku. Zmierovací sudca určí znalca rovnakého pohlavia alebo, s vaším predchádzajúcim súhlasom, praktického lekára, ktorý takúto prehliadku vykoná.

Ako dlho ma polícia môže zadržiavať?

Po vašom zatknutí môžete byť zadržaný na maximálne 48 hodín. Ak ste neboli prepustený do šiestich hodín od vášho zatknutia, zatýkajúci úradník je povinný informovať zmierovacieho sudcu a poskytnúť mu všetky podrobnosti vo vzťahu k času a miestu, na ktorom ste zadržiavaný. Po 48 hodinách vás polícia musí obviniť z trestného činu, prepustiť na policajnú kauciu alebo bezpodmienečne.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak jeden členský štát vydá európsky zatýkací rozkaz , môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a po vypočutí zmierovacím sudcom môžete byť poslaný späť do danej krajiny. Máte právo na advokáta a tlmočníka, ak ho potrebujete.

Prvé súdne pojednávanie (3)

Prečo sa koná prvé súdne pojednávanie?

Existujú dve odlišné situácie:

  • Ak ste boli zatknutý a ste v policajnej väzbe, účelom prvého súdneho pojednávania je prečítať obvinenia. Súd najprv rozhodne, či sa vaše pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne vám oznámi, že môžete požiadať o zaplatenie kaucie.
  • Ak ste boli obvinený, ale nie ste vzatý do policajnej väzby, účelom prvého súdneho pojednávania je prečítanie obvinení a vypočutie dôkazov, ktoré predkladá prokuratúra a ktoré podporujú obvinenia.

Ak ste vzatý do policajnej väzby, musíte sa dostaviť pred súd čo najskôr po tom, ako ste boli obvinený, aby ste si vypočuli dôkazy, ktoré predložila prokuratúra a ktoré podporujú obvinenia, a aby bolo možné rozhodnúť o tom, či by ste mali byť prepustený na kauciu.

Ak nie ste vzatý do väzby, budú vám oznámené obvinenia a termín, kedy sa budete musieť dostaviť pred súd na prvé pojednávanie.

Mám právo na advokáta?

Keď sa dostavíte na súd, máte právo na advokáta podľa svojho vlastného výberu. Ak si ho nemôžete dovoliť, právnu pomoc vám poskytne štát. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Ako získať právne poradenstvo.

Bude prítomný tlmočník v prípade, ak neovládam miestny jazyk?

Ak nerozumiete maltskému jazyku, ale hovoríte anglicky, potom bude súdne konanie vedené v angličtine. Ak nerozumiete angličtine, potom bude súdne konanie vedené v maltskom jazyku a bude vám pomáhať tlmočník. Služby tlmočníka sú bezplatné.

Musím na súde prehovoriť?

Máte právo nevypovedať. Avšak, budete požiadaný, aby ste prehlásili, či sa vo vzťahu k predloženým obvineniam cítite byť vinný alebo nie. V tomto vám poradí váš advokát.

Musím poskytnúť akékoľvek iné informácie?

Predtým, ako sa vyjadríte k otázke viny alebo neviny, bude vám položených, bez toho aby ste zložili prísahu, pár základných otázok, ktoré sa týkajú vašej totožnosti a miesta pobytu.

Budem po pojednávaní prepustený alebo zostanem vo väzbe?

Na pojednávaní súd rozhodne, či by vám mala byť udelená kaucia alebo nie.

Obvykle, ak nemáte záznam v registri trestov a nepredstavujete hrozbu pre spoločnosť, budete prepustený na kauciu, a to na základe určitých podmienok. Ak súd rozhodne o neudelení kaucie, potom budete uväznený až do nasledujúceho pojednávania, na ktorom budete môcť ešte raz o kauciu požiadať. Súd nemôže rozhodnúť o neudelení kaucie pred súdnym konaním. O kauciu môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze konania.

Ak ste cudzinec, súd obvykle kauciu nepovolí, pokiaľ nemáte adresu trvalého bydliska.

Môžem pred súdnym konaním opustiť krajinu?

Ak poskytnete dostatočnú záruku, že sa vrátite na súdne konanie, potom budete môcť krajinu opustiť, ale budete sa musieť vrátiť na všetky súdne pojednávania. Ak sa nezúčastníte pojednávania, bude na vás vydaný zatykač na opätovné vzatie do väzby. Tiež môžete byť obvinený z trestného činu porušenia podmienok kaucie. Vo väčšine prípadov bude jednou z podmienok kaucie to, že nebudete môcť opustiť krajinu, ale táto podmienka sa bude dať zmeniť v ďalšej fáze konania.

Príprava prípadu pred súdnym konaním (4)

Čo sa stane pred súdnym konaním?

Pred súdnym konaním generálny prokurátor zhromaždí všetky dôkazy v danom prípade, aby sa uistil, že existujú silné argumenty na odôvodnenie súdneho konania. Dôkazy sa zhromažďujú počas kompilácie dôkazov. Tejto fázy konania sa zúčastníte a váš advokát vám bude môcť pomáhať. Budete môcť preskúmať dôkazy na základe krížového výsluchu svedkov prokuratúry a tiež budete môcť predložiť svoje vlastné dôkazy.

Bude prípad vždy predmetom súdneho konania?

Magistrátny súd, ktorý zodpovedá za kompiláciu dôkazov, môže rozhodnúť, že neexistuje žiaden prípad a následne vás prepustí. Ak ste prepustený a generálny prokurátor nesúhlasí so zisteniami súdu, môže, do jedného mesiaca, požiadať o opätovné vzatie do väzby trestný súd. Ak vás magistrátny súd uväzní kvôli konaniu, generálny prokurátor ešte stále bude môcť nariadiť vaše prepustenie. Zákon neustanovuje alternatívu k súdnemu konaniu.

Môžem priznať vinu pred súdnym konaním?

Po dohode môžete priznať vinu a ak trest za obvinenie vznesené proti vám nepresiahne desať rokov odňatia slobody, magistrátny súd pristúpi k jeho potvrdeniu. Takýto trest, okrem niekoľkých výnimiek, bude zaznamenaný do osvedčení o vašom správaní.

Ak pred trestným súdom priznáte vinu, porota nebude zostavená a súd potvrdí rozsudok.

Je možné obvinenia voči mne zmeniť predtým, ako sa súdne konanie začne?

Obvinenia je možné pred začatím súdneho konania zmeniť v závislosti od dôkazov, zhromaždených v rámci kompilácie dôkazov. Generálny prokurátor môže do žaloby zahrnúť akékoľvek obvinenie, ktoré vyplýva z dôkazov. Pred súdnym konaním je tiež možné všetky alebo niektoré obvinenia stiahnuť.

Aký druh dôkazov bude prokuratúra zhromažďovať?

Prokuratúra vypočuje svedkov prípadu a tiež zhromaždí fyzické a forenzné dôkazy. Napr. môže získať dokumenty z vášho bydliska alebo pracoviska. Magistrátny súd môže nariadiť pátranie, prehliadku, experiment alebo čokoľvek iné, čo je potrebné pre čo najucelenejšie vyšetrovanie prípadu. Súd môže tiež nariadiť, aby znalec prehliadol akúkoľvek časť vášho tela alebo telo osoby, na ktorej alebo s ktorou bol trestný čin spáchaný, ak je toho názoru, že takáto prehliadka je vo vzťahu k prípadu relevantná.

Môžem prokuratúre zabrániť, aby zhromaždila určité dôkazy?

Kompilácia dôkazov nie je vhodnou fázou konania na diskutovanie o ich prípustnosti. Budete mať lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy dostanete žalobu, na to, aby ste napadli prípustnosť dôkazov, ktoré chce prokuratúra predložiť. Avšak, ak sú dôkazy vysoko neprípustné, magistrátny súd ich nepovolí.

Kedy sa dozviem o dôkazoch proti mne?

Spolu so svojím advokátom sa zúčastníte kompilácie dôkazov a budete mať príležitosť na krížový výsluch svedkov prokuratúry a na preskúmanie fyzických dôkazov.

Čo sa stane, ak žijem v inom členskom štáte?

Ak vám bolo povolené vrátiť sa do vašej domovskej krajiny, potom ste povinný vrátiť sa na každé súdne pojednávanie pred súdnym konaním.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť opätovne súdený za ten istý trestný čin, bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený alebo oslobodený. Takéto rozhodnutie však prislúcha súdu, ktorý vedie súdne konanie, nakoľko magistrátny súd, ktorý zodpovedá za kompiláciu dôkazov, má výslovne zakázané rozhodovať o tom, či ste znovu súdený za trestný čin, za ktorý ste už boli súdený.

Príprava prípadu zo strany obhajoby (5)

Čo sa stane pred súdnym konaním?

Ak sa súdne konanie koná pred magistrátnym súdom, prokuratúra zhromaždí a uzavrie dôkazy predtým, ako sa pripravíte na konanie vy. Svedkov prokuratúry môžete podrobiť krížovému výsluchu v čase ich prítomnosti alebo si môžete vyhradiť právo podrobiť ich krížovému výsluchu neskôr.

Ak sa súdne konanie koná pred trestným súdom, na ktorom sú postupy vážnejšie, ste povinný pripraviť zoznam svedkov a námietok v rámci stanoveného času, ktorý začína plynúť odo dňa, kedy ste dostali návrh žaloby.

Kedy si musím pripraviť svoju obhajobu?

V rámci súdneho konania pred magistrátnym súdom nemáte na prípravu svojej obhajoby žiadnu konkrétnu lehotu. Keď prokuratúra uzavrie svoj prípad, bude vám oznámený deň vašej obhajoby. Nie ste povinný uzavrieť svoju obhajobu počas jedného pojednávania.

Keď dostanete návrh žaloby v rámci súdneho konania pred trestným súdom, môžete do 15 dní predložiť oznámenie o námietkach, uviesť svedkov a predložiť dokumenty a iné dôkazy, ktoré chcete počas súdneho konania použiť. Ide o pevne stanovenú lehotu a odporúča sa, aby ste sa ihneď po prijatí návrhu žaloby poradili so svojím advokátom.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch a iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

V prípade súdneho konania pred magistrátnym súdom budú vo vašej prítomnosti vypočutí svedkovia prokuratúry a predložené dôkazy. Pred prípravou svojej obhajoby budete môcť požiadať aj o kópiu úkonov konania, ktorá bude obsahovať prepis dôkazov a kópie iných predložených dôkazov.

V prípade súdneho konania pred trestným súdom je generálny prokurátor povinný predložiť úkony konania spolu so zoznamom svedkov a dokumentov, ktoré chce počas súdneho konania použiť. Zoznam svedkov a dokumentov vám bude oznámený spolu s návrhom žaloby. O kópiu úkonov konania môžete požiadať aj register trestného súdu.

Môžem prokuratúre zabrániť v tom, aby zhromaždila určité dôkazy?

V prípadoch pred magistrátnym súdom môžete zabrániť prokuratúre v predkladaní dôkazov, ktoré sú neprípustné, t. j. nie sú právne prípustné. Môžete tak urobiť okamžite alebo v neskoršej fáze konania.

Ak bola proti vám podaná žaloba a ak boli v rámci danej lehoty vznesené námietky proti dôkazom, ktoré chce použiť prokuratúra, trestný súd určí deň pojednávania týchto námietok. Súd odloží rozhodnutie o prípade na obdobie po pojednávaní podaní strán. Po doručení rozhodnutia ste povinný, ak sa budete chcieť odvolať na trestnom odvolacom súde, predložiť oznámenie o odvolaní ihneď po oznámení rozhodnutia súdu. Následne budete mať tri pracovné dni na predloženie odvolania.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť opätovne súdený za ten istý trestný čin bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený alebo oslobodený. Námietku k zásade ne bis in idem je pred magistrátnym súdom možné vzniesť kedykoľvek, s výnimkou kompilácie dôkazov.

Námietku k zásade ne bis in idem je možné vzniesť aj pred trestným súdom ako predbežnú námietku. Avšak, túto námietku môže kedykoľvek vzniesť aj sám súd a to aj vtedy, ak na ňu nebol podaný žiaden konkrétny odkaz.

Už som bol za tento trestný čin súdený v inom členskom štáte. Čo sa stane v takomto prípade?

Magistrátny alebo trestný súd preskúma obsah rozhodnutia iného členského štátu a prepustí vás, ak dospeje k záveru, že ide o trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený alebo prepustený.

Ako dlho bude súdne konanie trvať?

Súdne konanie pred magistrátnym súdom pozostáva z niekoľkých pojednávaní, medzi ktorými môžu byť týždenné alebo mesačné prestávky.

Väčšina súdnych konaní pred trestným súdom netrvá dlhšie ako týždeň. Vážnejšie súdne konania však môžu trvať dlhšie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.