Obžalovaní (trestné konanie)

Malta

Drobné dopravné priestupky, správne označované ako porušenia predpisov alebo taxatívne stanovené priestupky, správne rieši komisár pre spravodlivosť.

Autor obsahu
Malta

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Porušenia predpisov, akými sú prekročenie rýchlosti a parkovacie priestupky, sa riešia na magistrátnom súde, tak isto ako menej závažné trestné činy.

Priestupky bude riešiť komisár pre spravodlivosť.

Budete predvolaný, aby ste sa pred neho dostavili. Predvolanie bude obsahovať krátke zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú obvinenia, a tiež upozornenie, že vaše nedostavenie sa bude pokladať za priznanie obvinenia. Predvolanie bude tiež obsahovať pokutu, ktorú budete musieť uhradiť, ak sa zistí, že ste daný priestupok spáchali.

Túto pokutu budete môcť uhradiť do troch dní pred vypočutím. V takom prípade sa pred komisára nebudete musieť dostaviť. Ak sa rozhodnete obvinenie napadnúť, potom bude konanie problematické. Prokuratúra predloží jej verziu a následne vy predložíte svoju. Komisár následne rozhodne, či ste spáchali taxatívne stanovený priestupok, ktorý je uvedený v predvolaní.

Ak rozhodne, že ste taxatívne stanovený priestupok spáchali, vyhlási vás za vinného z porušenia predpisov a prikáže vám zaplatiť pokutu, ktorá neprekročí sumu 1 164,69 EUR. Minimálna pokuta predstavuje 23,29 EUR. Ak tak ustanovuje zákon, komisár má okrem pokuty tiež právo nariadiť zabavenie akéhokoľvek predmetu, ktorý bol použitý pri spáchaní priestupku, a / alebo odňatie alebo dočasné odňatie vášho vodičského preukazu.

Taxatívne stanovené priestupky sa môžu vzťahovať aj na občanov iných členských štátov. Ak ste predvolaný a nedostavíte sa, bude sa mať za to, že s obvinením súhlasíte. Môžete písomne oprávniť blízkeho príbuzného alebo advokáta, ktorý sa na pojednávanie dostaví vo vašom mene.

Ak sa cítite byť poškodený rozhodnutím komisára, môžete sa do tridsiatich dní odo dňa rozhodnutia odvolať na magistrátnom súde a požiadať ho o zrušenie alebo o pozmenenie takéhoto rozhodnutia.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané do osvedčenia o vašom správaní alebo zoznamu odsúdení.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.