Defendants (criminal proceedings)

Malta

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor obsahu
Malta

Summary of the criminal process

You will always be arraigned before the Court of Magistrates. If you are arraigned under arrest, the Court must first decide whether your continued detention is founded on a provision of law and then inform you that you may request bail. If you are not arraigned under arrest, you will be notified of the charges and of the date when you must appear in court for the first hearing.

There are three different types of trials depending on the seriousness of the charges brought against you:

Summary proceedings before the Court of Magistrates

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Proceedings before the Court of Magistrates following the compilation of evidence

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police and the Attorney General
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Trial by jury

 • Preliminary pleas and pleas relating to the admissibility of evidence
 • Reading out of the bill of indictment
 • Address by the Prosecution
 • Prosecution's case conducted by the Attorney General
 • Defence's case
 • Reply by the Prosecution
 • Rejoinder by the Defence
 • Summing-up
 • Verdict
 • Sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Arrest
 • The first court hearing
 • Preparation of the case pre-trial
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal Code

Last update: 04/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastupovanie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa dozviete aj to, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady za jeho služby v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta

Pokiaľ nemáte svojho vlastného advokáta, najlepším spôsobom, ako si jedného nájsť, je navštíviť oficiálnu webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneKomory advokátov. Ak budete vo väzbe, budete musieť kvôli prístupu na túto webovú stránku požiadať o pomoc, nakoľko internet nie je ľahko dostupný.

Platba za advokátske služby

Advokát v službe je nezávislý advokát, ktorého platí štát. Poradenstvo poskytuje 24 hodín denne. Poučí vás o vašich právach a postará sa o to, aby ste nepovedali alebo neurobili niečo, čo by mohlo poškodiť váš prípad.

Na bezplatné služby advokáta však budete mať právo len vtedy, ak si nemôžete dovoliť za tieto služby zaplatiť. Nevykonáva sa žiadna kontrola prostriedkov a hlavným kritériom na získanie práva na právnu pomoc je to, či pracujete alebo nie. Ak nepracujete, štát pre vás zabezpečí advokáta v službe počas vášho policajného vypočutia ako aj vašej prítomnosti na súde.

Ak sa na súd dostavíte bez advokáta, súd navrhne, aby ste si ho našli, pokiaľ netrváte na tom, že žiadneho nepotrebujete.

Ak si môžete dovoliť svojho vlastného advokáta, budete si ho musieť zabezpečiť, nakoľko nebudete mať právo na právnu pomoc. Je vhodné dohodnúť sa na jeho odmene ešte predtým, ako využijete jeho služby.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Vyšetrovanie trestného činu môže začať na základe oznámenia zo strany úradnej osoby, informácií, ktoré poskytla široká verejnosť alebo na základe sťažnosti, ktorú predložila poškodená strana. Vyšetrovanie môže začať aj vtedy, ak je osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu.

Aké sú rôzne predbežné fázy?

Vyšetrovanie

Polícia môže požiadať osobu, aby sa dostavila na policajnú stanicu za účelom zodpovedania otázok. Účelom tejto fázy je zistiť, či existuje dostatok dôkazov, ktoré by naznačovali, že sa niekto, nemusí ísť o práve vypočúvanú osobu, zúčastnil páchania trestného činu.

Zatknutie

Ak je polícia presvedčená, že existuje dostatok dôkazov, ktoré naznačujú, že osoba je zapojená do trestného činu, potom môže byť táto osoba zatknutá, čo polícii umožní ju na nejaký čas zadržať a úradne ju vypočuť. Účelom tejto fázy je rozhodnúť, či je možné túto osobu obviniť z trestného činu alebo nie.

Prvé súdne pojednávanie

Ak je osoba obvinená zo spáchania trestného činu, bude obžalovaná na súde a budú jej prečítané obvinenia. Ak bude obvinená počas väzby, súd najprv rozhodne, či sa jej pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne jej oznámi, že môže požiadať o zaplatenie kaucie.

Pred súdnym konaním

Predtým, ako sa prípad dostane pred súd, je prokuratúra povinná zhromaždiť a predložiť všetky dôkazy v prospech a proti obvinenému. V závažnejších prípadoch je prokuratúra povinná predložiť dostatok dôkazov, aby súdu preukázala, že existujú pádne dôkazy.svedčiace v neprospech obvineného.

Obžaloba, ktorú v tejto fáze vedie polícia, nie je povinná prezradiť žiadne informácie ohľadom toho, akým spôsobom preukáže opodstatnenosť svojich tvrdení. Nie je povinná informovať obvineného alebo jeho advokáta o prípade a o dôkazoch, ktorými disponuje. Advokát obvineného s ním môže spolupracovať s cieľom zhromaždiť dôkazy v prospech obvineného.

Pred súdnym konaním sa obvykle uskutoční niekoľko predbežných pojednávaní.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdete podrobnejšie informácie o fázach vyšetrovania v rámci prípravného konania.

Vyšetrovanie (1)

Prečo ma chce polícia vypočuť?

Ak sa polícia domnieva, že ste sa nejakým spôsobom zapojili do spáchania trestného činu, alebo ak by ste moli pomôcť s vyšetrovaním, môže vás vyzvať, aby ste jej pomohli s pátraním a aby ste zodpovedali niekoľko otázok.

Bude ma niekto informovať o mojich právach?

Ak vás polícia nepoučila o vašich právach, nemala by vás kvôli získaniu dôkazov vypočuť.

Ak sa počas vyšetrovania dobrovoľne dostavíte na policajnú stanicu alebo do policajnej kancelárie, budete môcť kedykoľvek odísť, pokiaľ nebudete informovaný o tom, že ste zatknutý.

Čo sa stane, ak neovládam miestny jazyk?

Ak nerozumiete miestnemu jazyku, potom pre vás polícia zabezpečí tlmočníka. Služby tlmočníka budú bezplatné. Tlmočník by mal preložiť upozornenie, otázky polície a vaše odpovede.

Môžem mať advokáta?

Počas vypočúvania nemáte právo na advokáta. Avšak, máte právo s ním hovoriť jednu hodinu pred vypočúvaním. Ak budete potrebovať tlmočníka, tento bude tlmočiť aj rozhovor s vaším advokátom.

Ak máte advokáta, môžete políciu požiadať, aby ho kontaktovala. Ak nemáte advokáta, polícia vám poskytne zoznam advokátov, ktorý vedie Komora advokátov, a vy si z neho môžete advokáta vybrať. Ak si advokáta nemôžete dovoliť, polícia bude kontaktovať advokáta v službe. Advokát v službe je dostupný 24 hodín denne. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAko získať právne poradenstvo.

Musím odpovedať na otázky polície?

Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť zaznamenané a použité počas súdneho konania. Ak však chcete na otázky odpovedať, môže to urobiť vo vašom záujme. Ak sa chcete poradiť s advokátom a následne budete chcieť uplatniť svoje právo mlčať, takéto mlčanie sa môže považovať za potvrdenie dôkazu o vine.

Môžem byť podrobený prehliadke alebo požiadaný, aby som poskytol vzorky alebo odtlačky prstov?

Ak ste neboli zatknutý, vzorky vám môžu byť odobrané len s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom. Ak ste boli zatknutý, intímne a neintímne vzorky vám môžu byť odobrané len s vaším súhlasom. Ak odmietnete poskytnúť neintímne vzorky (napr. odtlačky prstov), môžete byť prinútený urobiť tak na základe príkazu zmierovacieho sudcu.

Zatknutie (2)

Prečo môže dôjsť k zatknutiu?

Policajný úradník môže bez zatykača zatknúť kohokoľvek, kto pácha alebo kto práve spáchal trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody, alebo kohokoľvek, koho dôvodne podozrieva z toho, že sa chystá spáchať alebo že práve spáchal takýto trestný čin.

Polícia môže pristúpiť k zatknutiu aj vtedy, ak:

 • totožnosť osoby je neznáma,
 • existuje pochybnosť o pravdivosti údajov, ktoré osoba poskytla,
 • osoba neposkytla uspokojivú adresu pre doručovanie,
 • je potrebné zabrániť jej, aby sebe alebo inej osobe spôsobila fyzickú ujmu alebo spôsobila stratu alebo poškodenie majetku,
 • je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu proti verejnej slušnosti,
 • ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že zatknutie je potrebné pre ochranu dieťaťa alebo inej zraniteľnej osoby.

Bude ma niekto informovať o mojom zatknutí?

Ak budete zatknutý, musíte byť poučený o zatknutí, a to aj v prípade, ak je očividné. Tiež vám musia byť vysvetlené jeho dôvody. Osoba, ktorá vás zatýka, nesmie použiť násilie, putá alebo iné obmedzovacie prostriedky, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre vaše zaistenie, alebo preto, že sa bránite zatknutiu.

Nehovorím miestnym jazykom. Môžem využiť služby tlmočníka?

Ak nerozumiete miestnemu jazyku, polícia je povinná zabezpečiť vám tlmočníka a do jeho príchodu vás nesmie vypočuť.

Môžem sa stretnúť s advokátom?

Každý zatknutý má právo na právne poradenstvo, ktoré poskytuje advokát v službe. Je však obmedzené na jednu hodinu pred vypočúvaním. Advokáta bude vo vašom mene kontaktovať polícia. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Vyšetrovanie (3). Poradenstvo vám môže byť poskytnuté aj prostredníctvom telefónu.

Máte právo na stretnutie s advokátom v súkromí. Ak budete potrebovať tlmočníka, tento by mal byť prítomný počas vášho rozhovoru s advokátom a tiež v čase, keď hovoríte s políciou.

Musím odpovedať na otázky polície?

Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť zaznamenané a použité počas súdneho konania. Ak sa chcete poradiť s advokátom a následne budete chcieť uplatniť svoje právo mlčať, takéto mlčanie sa môže považovať za potvrdenie dôkazu o vine.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Máte základné právo odoprieť výpoveď a budete upozornený, že máte právo mlčať. Tiež budete upozornený na dôsledky spojené s uplatnením tohto práva. To znamená, že nemusíte polícii poskytnúť informácie, ktoré by preukázali vašu vinu.

Nie je možné vyvodiť žiaden záver zo skutočnosti, že neposkytnete určité podrobnosti, ako napr. dôvod vašej prítomnosti na určitom mieste v určitom čase alebo prečo ste mali so sebou určité predmety. Ak však takéto vysvetlenia neposkytnete, môže to mať na váš prípad negatívny dopad.

Môžem kontaktovať priateľa alebo člena rodiny?

Polícia je povinná poučiť vás bez zbytočného odkladu o vašom práve požadovať, aby bol o vašom zatknutí a mieste pobytu informovaný váš príbuzný alebo priateľ, pokiaľ takýto príbuzný alebo priateľ nie je dôvodne podozrivý z účasti na trestnom čine, ktorý je predmetom vyšetrovania.

Som z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Polícia vám obvykle navrhne alebo odporučí, aby ste kontaktovali svoje veľvyslanectvo, aby bolo informované o vašom zatknutí a jeho dôvodoch a v prípade potreby vám odporučí aj advokáta.

Budú mi vzaté odtlačky prstov? Môže byť zaznamenaná moja DNA?

Vaše odtlačky prstov vám môžu byť vzaté a vaša DNA môže byť zaznamenaná len s vaším súhlasom. Ak však odmietnete poskytnúť odtlačky prstov, môžete byť prinútený urobiť tak na základe príkazu zmierovacieho sudcu. Avšak, nemôžete byť prinútený, aby bola zaznamenaná vaša DNA.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Príslušník polície môže vykonať osobnú prehliadku, ak má primerané dôvody na podozrenie, že môžete predstavovať nebezpečenstvo pre seba alebo pre ostatných, tiež môže vykonať osobnú prehliadku vo vzťahu ku všetkému, čo by ste mohli použiť pri úteku z väzby alebo čo by mohlo predstavovať dôkaz spojený s trestným činom.

Ak má príslušník polície dôvodné podozrenie, že ste ukryli predmet spojený s trestným činom, môže požiadať zmierovacieho sudcu, aby nariadil vašu intímnu prehliadku. Zmierovací sudca určí znalca rovnakého pohlavia alebo, s vaším predchádzajúcim súhlasom, praktického lekára, ktorý takúto prehliadku vykoná.

Ako dlho ma polícia môže zadržiavať?

Po vašom zatknutí môžete byť zadržaný na maximálne 48 hodín. Ak ste neboli prepustený do šiestich hodín od vášho zatknutia, zatýkajúci úradník je povinný informovať zmierovacieho sudcu a poskytnúť mu všetky podrobnosti vo vzťahu k času a miestu, na ktorom ste zadržiavaný. Po 48 hodinách vás polícia musí obviniť z trestného činu, prepustiť na policajnú kauciu alebo bezpodmienečne.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak jeden členský štát vydá európsky zatýkací rozkaz , môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a po vypočutí zmierovacím sudcom môžete byť poslaný späť do danej krajiny. Máte právo na advokáta a tlmočníka, ak ho potrebujete.

Prvé súdne pojednávanie (3)

Prečo sa koná prvé súdne pojednávanie?

Existujú dve odlišné situácie:

 • Ak ste boli zatknutý a ste v policajnej väzbe, účelom prvého súdneho pojednávania je prečítať obvinenia. Súd najprv rozhodne, či sa vaše pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne vám oznámi, že môžete požiadať o zaplatenie kaucie.
 • Ak ste boli obvinený, ale nie ste vzatý do policajnej väzby, účelom prvého súdneho pojednávania je prečítanie obvinení a vypočutie dôkazov, ktoré predkladá prokuratúra a ktoré podporujú obvinenia.

Ak ste vzatý do policajnej väzby, musíte sa dostaviť pred súd čo najskôr po tom, ako ste boli obvinený, aby ste si vypočuli dôkazy, ktoré predložila prokuratúra a ktoré podporujú obvinenia, a aby bolo možné rozhodnúť o tom, či by ste mali byť prepustený na kauciu.

Ak nie ste vzatý do väzby, budú vám oznámené obvinenia a termín, kedy sa budete musieť dostaviť pred súd na prvé pojednávanie.

Mám právo na advokáta?

Keď sa dostavíte na súd, máte právo na advokáta podľa svojho vlastného výberu. Ak si ho nemôžete dovoliť, právnu pomoc vám poskytne štát. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAko získať právne poradenstvo.

Bude prítomný tlmočník v prípade, ak neovládam miestny jazyk?

Ak nerozumiete maltskému jazyku, ale hovoríte anglicky, potom bude súdne konanie vedené v angličtine. Ak nerozumiete angličtine, potom bude súdne konanie vedené v maltskom jazyku a bude vám pomáhať tlmočník. Služby tlmočníka sú bezplatné.

Musím na súde prehovoriť?

Máte právo nevypovedať. Avšak, budete požiadaný, aby ste prehlásili, či sa vo vzťahu k predloženým obvineniam cítite byť vinný alebo nie. V tomto vám poradí váš advokát.

Musím poskytnúť akékoľvek iné informácie?

Predtým, ako sa vyjadríte k otázke viny alebo neviny, bude vám položených, bez toho aby ste zložili prísahu, pár základných otázok, ktoré sa týkajú vašej totožnosti a miesta pobytu.

Budem po pojednávaní prepustený alebo zostanem vo väzbe?

Na pojednávaní súd rozhodne, či by vám mala byť udelená kaucia alebo nie.

Obvykle, ak nemáte záznam v registri trestov a nepredstavujete hrozbu pre spoločnosť, budete prepustený na kauciu, a to na základe určitých podmienok. Ak súd rozhodne o neudelení kaucie, potom budete uväznený až do nasledujúceho pojednávania, na ktorom budete môcť ešte raz o kauciu požiadať. Súd nemôže rozhodnúť o neudelení kaucie pred súdnym konaním. O kauciu môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze konania.

Ak ste cudzinec, súd obvykle kauciu nepovolí, pokiaľ nemáte adresu trvalého bydliska.

Môžem pred súdnym konaním opustiť krajinu?

Ak poskytnete dostatočnú záruku, že sa vrátite na súdne konanie, potom budete môcť krajinu opustiť, ale budete sa musieť vrátiť na všetky súdne pojednávania. Ak sa nezúčastníte pojednávania, bude na vás vydaný zatykač na opätovné vzatie do väzby. Tiež môžete byť obvinený z trestného činu porušenia podmienok kaucie. Vo väčšine prípadov bude jednou z podmienok kaucie to, že nebudete môcť opustiť krajinu, ale táto podmienka sa bude dať zmeniť v ďalšej fáze konania.

Príprava prípadu pred súdnym konaním (4)

Čo sa stane pred súdnym konaním?

Pred súdnym konaním generálny prokurátor zhromaždí všetky dôkazy v danom prípade, aby sa uistil, že existujú silné argumenty na odôvodnenie súdneho konania. Dôkazy sa zhromažďujú počas kompilácie dôkazov. Tejto fázy konania sa zúčastníte a váš advokát vám bude môcť pomáhať. Budete môcť preskúmať dôkazy na základe krížového výsluchu svedkov prokuratúry a tiež budete môcť predložiť svoje vlastné dôkazy.

Bude prípad vždy predmetom súdneho konania?

Magistrátny súd, ktorý zodpovedá za kompiláciu dôkazov, môže rozhodnúť, že neexistuje žiaden prípad a následne vás prepustí. Ak ste prepustený a generálny prokurátor nesúhlasí so zisteniami súdu, môže, do jedného mesiaca, požiadať o opätovné vzatie do väzby trestný súd. Ak vás magistrátny súd uväzní kvôli konaniu, generálny prokurátor ešte stále bude môcť nariadiť vaše prepustenie. Zákon neustanovuje alternatívu k súdnemu konaniu.

Môžem priznať vinu pred súdnym konaním?

Po dohode môžete priznať vinu a ak trest za obvinenie vznesené proti vám nepresiahne desať rokov odňatia slobody, magistrátny súd pristúpi k jeho potvrdeniu. Takýto trest, okrem niekoľkých výnimiek, bude zaznamenaný do osvedčení o vašom správaní.

Ak pred trestným súdom priznáte vinu, porota nebude zostavená a súd potvrdí rozsudok.

Je možné obvinenia voči mne zmeniť predtým, ako sa súdne konanie začne?

Obvinenia je možné pred začatím súdneho konania zmeniť v závislosti od dôkazov, zhromaždených v rámci kompilácie dôkazov. Generálny prokurátor môže do žaloby zahrnúť akékoľvek obvinenie, ktoré vyplýva z dôkazov. Pred súdnym konaním je tiež možné všetky alebo niektoré obvinenia stiahnuť.

Aký druh dôkazov bude prokuratúra zhromažďovať?

Prokuratúra vypočuje svedkov prípadu a tiež zhromaždí fyzické a forenzné dôkazy. Napr. môže získať dokumenty z vášho bydliska alebo pracoviska. Magistrátny súd môže nariadiť pátranie, prehliadku, experiment alebo čokoľvek iné, čo je potrebné pre čo najucelenejšie vyšetrovanie prípadu. Súd môže tiež nariadiť, aby znalec prehliadol akúkoľvek časť vášho tela alebo telo osoby, na ktorej alebo s ktorou bol trestný čin spáchaný, ak je toho názoru, že takáto prehliadka je vo vzťahu k prípadu relevantná.

Môžem prokuratúre zabrániť, aby zhromaždila určité dôkazy?

Kompilácia dôkazov nie je vhodnou fázou konania na diskutovanie o ich prípustnosti. Budete mať lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy dostanete žalobu, na to, aby ste napadli prípustnosť dôkazov, ktoré chce prokuratúra predložiť. Avšak, ak sú dôkazy vysoko neprípustné, magistrátny súd ich nepovolí.

Kedy sa dozviem o dôkazoch proti mne?

Spolu so svojím advokátom sa zúčastníte kompilácie dôkazov a budete mať príležitosť na krížový výsluch svedkov prokuratúry a na preskúmanie fyzických dôkazov.

Čo sa stane, ak žijem v inom členskom štáte?

Ak vám bolo povolené vrátiť sa do vašej domovskej krajiny, potom ste povinný vrátiť sa na každé súdne pojednávanie pred súdnym konaním.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť opätovne súdený za ten istý trestný čin, bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený alebo oslobodený. Takéto rozhodnutie však prislúcha súdu, ktorý vedie súdne konanie, nakoľko magistrátny súd, ktorý zodpovedá za kompiláciu dôkazov, má výslovne zakázané rozhodovať o tom, či ste znovu súdený za trestný čin, za ktorý ste už boli súdený.

Príprava prípadu zo strany obhajoby (5)

Čo sa stane pred súdnym konaním?

Ak sa súdne konanie koná pred magistrátnym súdom, prokuratúra zhromaždí a uzavrie dôkazy predtým, ako sa pripravíte na konanie vy. Svedkov prokuratúry môžete podrobiť krížovému výsluchu v čase ich prítomnosti alebo si môžete vyhradiť právo podrobiť ich krížovému výsluchu neskôr.

Ak sa súdne konanie koná pred trestným súdom, na ktorom sú postupy vážnejšie, ste povinný pripraviť zoznam svedkov a námietok v rámci stanoveného času, ktorý začína plynúť odo dňa, kedy ste dostali návrh žaloby.

Kedy si musím pripraviť svoju obhajobu?

V rámci súdneho konania pred magistrátnym súdom nemáte na prípravu svojej obhajoby žiadnu konkrétnu lehotu. Keď prokuratúra uzavrie svoj prípad, bude vám oznámený deň vašej obhajoby. Nie ste povinný uzavrieť svoju obhajobu počas jedného pojednávania.

Keď dostanete návrh žaloby v rámci súdneho konania pred trestným súdom, môžete do 15 dní predložiť oznámenie o námietkach, uviesť svedkov a predložiť dokumenty a iné dôkazy, ktoré chcete počas súdneho konania použiť. Ide o pevne stanovenú lehotu a odporúča sa, aby ste sa ihneď po prijatí návrhu žaloby poradili so svojím advokátom.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch a iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

V prípade súdneho konania pred magistrátnym súdom budú vo vašej prítomnosti vypočutí svedkovia prokuratúry a predložené dôkazy. Pred prípravou svojej obhajoby budete môcť požiadať aj o kópiu úkonov konania, ktorá bude obsahovať prepis dôkazov a kópie iných predložených dôkazov.

V prípade súdneho konania pred trestným súdom je generálny prokurátor povinný predložiť úkony konania spolu so zoznamom svedkov a dokumentov, ktoré chce počas súdneho konania použiť. Zoznam svedkov a dokumentov vám bude oznámený spolu s návrhom žaloby. O kópiu úkonov konania môžete požiadať aj register trestného súdu.

Môžem prokuratúre zabrániť v tom, aby zhromaždila určité dôkazy?

V prípadoch pred magistrátnym súdom môžete zabrániť prokuratúre v predkladaní dôkazov, ktoré sú neprípustné, t. j. nie sú právne prípustné. Môžete tak urobiť okamžite alebo v neskoršej fáze konania.

Ak bola proti vám podaná žaloba a ak boli v rámci danej lehoty vznesené námietky proti dôkazom, ktoré chce použiť prokuratúra, trestný súd určí deň pojednávania týchto námietok. Súd odloží rozhodnutie o prípade na obdobie po pojednávaní podaní strán. Po doručení rozhodnutia ste povinný, ak sa budete chcieť odvolať na trestnom odvolacom súde, predložiť oznámenie o odvolaní ihneď po oznámení rozhodnutia súdu. Následne budete mať tri pracovné dni na predloženie odvolania.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť opätovne súdený za ten istý trestný čin bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený alebo oslobodený. Námietku k zásade ne bis in idem je pred magistrátnym súdom možné vzniesť kedykoľvek, s výnimkou kompilácie dôkazov.

Námietku k zásade ne bis in idem je možné vzniesť aj pred trestným súdom ako predbežnú námietku. Avšak, túto námietku môže kedykoľvek vzniesť aj sám súd a to aj vtedy, ak na ňu nebol podaný žiaden konkrétny odkaz.

Už som bol za tento trestný čin súdený v inom členskom štáte. Čo sa stane v takomto prípade?

Magistrátny alebo trestný súd preskúma obsah rozhodnutia iného členského štátu a prepustí vás, ak dospeje k záveru, že ide o trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený alebo prepustený.

Ako dlho bude súdne konanie trvať?

Súdne konanie pred magistrátnym súdom pozostáva z niekoľkých pojednávaní, medzi ktorými môžu byť týždenné alebo mesačné prestávky.

Väčšina súdnych konaní pred trestným súdom netrvá dlhšie ako týždeň. Vážnejšie súdne konania však môžu trvať dlhšie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – Moje práva na súde

Kde sa bude konať súdne konanie?

Súdom, ktorý pojednáva váš prípad, bude buď magistrátny alebo trestný súd, v závislosti od závažnosti obvinení vznesených proti vám.

Súdne konanie bude verejné, okrem niekoľkých výnimiek, napríklad ak je potrebné utajiť totožnosť obete.

Ak prípad pojednáva magistrátny súd, o prípade rozhodne predsedajúci zmierovací sudca. Naopak, ak prípad pojednáva trestný súd, o prípade rozhodne porota a v prípade uznania viny zo spáchania trestného činu oznámi trest predsedajúci sudca.

Je možné zmeniť obvinenia počas konania?

Obvinenia je možné zmeniť, ak prípad pojednáva magistrátny súd. Prokuratúra môže požiadať o úpravu obvinení, ak dôkazy naznačujú, že je vhodnejšie iné obvinenie alebo ak došlo k chybe v pôvodnom obvinení. Obvinenia je tiež možné stiahnuť alebo nahradiť.

V prípade pojednávania pred trestným súdom, po vašom priznaní alebo nepriznaní viny je možné obvinenia zmeniť za obmedzených okolností a za podmienky, že nebudú vážnejšie, ako pôvodné obvinenia.

Ak priznáte vinu v súvislosti so všetkými obvineniami, súd pristúpi k vyneseniu rozsudku. Ak priznáte vinu v súvislosti s niektorými obvineniami, pokiaľ prokuratúra nestiahne ostatné obvinenia alebo pokiaľ ostatné obvinenia nie sú alternatívnymi obvineniami, súd bude pokračovať v súdnom konaní.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Ste povinný zúčastniť sa všetkých fáz súdneho konania.

Ak žijete v inom členskom štáte, nemôžete sa konaní zúčastniť prostredníctvom video spojenia.

Ak nerozumiete maltskému jazyku, ale hovoríte anglicky, potom bude súdne konanie vedené v angličtine. Ak nerozumiete angličtine, potom bude súdne konanie vedené v maltskom jazyku a bude vám pomáhať tlmočník.

Môžete viesť vlastnú obhajobu, ale vo všeobecnosti budú súdy trvať na tom, aby vám pomáhal advokát. Advokát vám bude pridelený. Ak je vaším advokátom advokát v službe v rámci právnej pomoci, potom ho nebudete môcť vymeniť. Ak ste si však zvolili svojho vlastného súkromného advokáta, potom ho vymeniť môžete.

Počas súdneho konania nie ste povinný prehovoriť a z vášho mlčania nie je možné vyvádzať žiadne závery. Ak sa však rozhodnete svedčiť, nebudete môcť odmietnuť odpovedať na inkriminujúce otázky týkajúce sa obvinení, ktoré boli proti vám vznesené.

Ak nebudete hovoriť pravdu, môže to vážne ovplyvniť vašu dôveryhodnosť a navyše to môže viesť k trestnému činu krivej výpovede.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Vo všeobecnosti môžete napadnúť dôkazy svedčiace proti vám. Ak dôkazy pozostávajú zo svedkov, môžete ich podrobiť krížovému výsluchu alebo privolať svojich vlastných svedkov, ktorí napadnú ich svedecké výpovede. V prípade listinných dôkazov môžete krížovému výsluchu podrobiť svedka alebo znalca, ktorý ich predložil, alebo môžete privolať svojich vlastných svedkov, ktorí takéto dôkazy napadnú. Nemôžete však predložiť svoje vlastné znalecké posudky. Znalecký posudok je možné napadnúť len prostredníctvom krížového výsluchu znalca so zameraním sa na jeho zistenia alebo jeho odborné znalosti.

Na podporu svojej obhajoby môžete privolať svedkov alebo predložiť listinné dôkazy.

Ak sa má váš prípad riešiť pred trestným súdom, zákon ustanovuje lehotu, v ktorej musíte uviesť všetkých svedkov a iné dôkazy, ktoré chcete počas súdneho konania použiť na svoju obhajobu. Táto lehota začína plynúť odo dňa, kedy ste dostali návrh žaloby. Takéto obmedzenie sa netýka situácie, kedy sa súdne konanie koná pred magistrátnym súdom.

Ak budete chcieť, môžete na získanie dôkazov využiť služby súkromného detektíva. Dôkazy, ktoré získal, sú prípustné, pokiaľ ich zákon nevylučuje.

Váš advokát môže podrobiť svedkov prokuratúry krížovému výsluchu a počas neho môže napadnúť to, čo uvádzajú.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Informácie o vašom registri trestov sa budú brať do úvahy vtedy, ak obvinenie súvisí s predchádzajúcim odsúdením, ako napríklad recidíva alebo spáchanie trestného činu počas doby podmienečného trestu. Zmierovací sudca alebo sudca môže vziať do úvahy informácie o vašom registri trestov, keď bude rozhodovať o vašom treste v prípade, ak budete odsúdený.

Počas súdneho konania pred trestným súdom je možné vziať tieto informácie do úvahy, ak chcete potvrdiť svoj dobrý charakter alebo ak chcete napadnúť charakter jedného zo svedkov prokuratúry. Pri určovaní trestu môže súd prihliadnuť aj na právoplatný rozsudok zahraničného súdu.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Na konci súdneho konania budete oslobodený alebo odsúdený na základe vznesených obvinení. Oslobodený alebo odsúdený môžete byť aj čiastočne.

Ak budete odsúdený, môže vám byť uložený trest odňatia slobody. Ak trest odňatia slobody nepresiahne dva roky, súd môže jeho platnosť odložiť na maximálne štyri roky. Ak vám bol za trestný čin uložený trest odňatia slobody na menej ako sedem rokov, súd vás môže tiež nepodmienečne alebo podmienečne prepustiť na maximálne obdobie troch rokov. Ak porušíte podmienku, ktorú stanovil súd, budete predvolaný a znovu odsúdený.

Súd môže vystaviť aj probačný príkaz, na základe ktorého vás bude sledovať probačný úradník. V niektorých prípadoch môže súd uložiť finančný trest.

Akú úlohu zohráva počas konania obeť?

Ak súdne konanie prebieha pred trestným súdom, obeť môže byť na pojednávaní prítomná a môže podávať návrhy trestu.

Na magistrátnom súde môže obeť zohrávať aktívnejšiu úlohu a to tým, že bude pomáhať prokurátorovi osobne alebo prostredníctvom advokáta.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať?

Počas súdneho konania sa môžete odvolať proti rozhodnutiu a tiež proti trestu. Môžete tak urobiť zaslaním svojho odvolania na odvolací súd. V prípade rozsudku, ktorý vyniesol magistrátny súd, ste povinný tak urobiť do ôsmich pracovných dní. V prípade verdiktu poroty a následného trestu, ktorý určil trestný súd, ste povinný svoje odvolanie predložiť do pätnástich pracovných dní odo dňa vyhlásenia trestu.

V oboch prípadoch sa môžete odvolať proti rozhodnutiu vo veci samej a / alebo proti trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak vás magistrátny súd odsúdi na trest odňatia slobody, vaša žiadosť o podanie odvolania oddiali výkon trestu až do konečného záveru odvolania.

Na druhej strane, ak vás po uznaní za vinného odsúdi na trest odňatia slobody trestný súd, budete okamžite dopravený do väzenia a podanie odvolania neoddiali výkon trestu. Kým čakáte na výsledok odvolania v tomto druhom prípade, môžete požiadať o kauciu, ale tá sa obvykle neudeľuje.

Na to, kedy bude vaše odvolanie vypočuté sa nevzťahuje žiadne pevné a jednoznačné pravidlo, ale obvykle to trvá niekoľko mesiacov.

Vo všeobecnosti platí, že v rámci odvolania nemôžete predkladať nové dôkazy, ale existuje niekoľko výnimiek (napr. situácia, keď ste o dôkazoch nevedeli alebo keď boli dôkazy počas súdneho konania neprípustné).

Ako prebieha odvolacie konanie?

V prípade odvolania proti rozhodnutiu magistrátneho súdu budú vypočutí svedkovia, ak neboli prepísané svedecké výpovede, a následne váš advokát a prokurátor podajú svoje ústne vyjadrenia za a proti odvolaniu.

Ak svedecké výpovede boli prepísané, podajú sa ústne vyjadrenia. V prípade odvolania proti trestu, ktorý určil trestný súd, podá váš advokát ústne vyjadrenie na podporu vášho odvolania a prokurátor na neho bude následne reagovať.

Na konci súdneho konania budete oslobodený alebo odsúdený na základe obvinení vznesených proti vám. Oslobodený alebo odsúdený môžete byť aj čiastočne.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak bude vaše odvolanie úspešné, rozsudok bude zmenený alebo zrušený v závislosti od toho, čo vo svojom odvolaní požadujete.

Ak bude vaše odvolanie neúspešné, potvrdí sa rozhodnutie súdu. Ak v tomto druhom prípade vyniesol rozsudok, ktorým sa odsudzujete na trest odňatia slobody, magistrátny súd, budete okamžite vzatý do väzby.

Proti rozsudku odvolacieho súdu sa nemáte právo odvolať na inom súde. Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, nemáte automaticky právo na odškodnenie.

Ak bude vaše odvolanie úspešné a rozhodnutie sa zruší, nebude o vašom odsúdení vykonaný žiadny záznam.

Odsúdenie je právoplatné buď na základe rozsudku, ktorý vyniesol magistrátny alebo trestný súd, ak nebolo v stanovenej lehote podané odvolanie, alebo na základe rozhodnutia odvolacieho súdu.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní poslať späť do tohto štátu?

Ak pochádzate z iného členského štátu, súd nenariadi vaše vydanie do tejto krajiny. Môžete však vládu požiadať, aby ste väzenie absolvovali vo vašom členskom štáte.

Takúto žiadosť môže predložiť aj vaša vláda, buď z vlastnej iniciatívy alebo ako podporu vašej predchádzajúcej žiadosti. Takéto rozhodnutie musia odsúhlasiť obe vlády.

Transfer nie je automatický a musí byť zosúladený s vašou žiadosťou a / alebo žiadosťou vašej vlády.

Rozhodnutie o vašom odoslaní do vašej krajiny nie je rozhodnutím súdu, ale rozhodnutím, ktoré musí odsúhlasiť vaša vláda a vláda členského štátu, ktorý vás uznal vinným zo spáchania trestného činu. Z takéhoto rozhodnutia nevyplýva žiadna možnosť odvolania.

Informácie o obvineniach alebo odsúdení

Obvinenia, na základe ktorých ste boli odsúdený, budú zaznamenané do osvedčenia o vašom správaní. Avšak, v niektorých prípadoch (napr. ak ste v čase spáchania trestného činu nemali osemnásť rokov) nebude odsúdenie do osvedčenia o vašom správaní zaznamenané.

Informácie uchováva policajný komisár na policajnom ústredí.

Váš register trestov bude policajný komisár viesť bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Avšak, po vypršaní určitého časového obdobia, od šiestich mesiacov do desiatich rokov v závislosti od dĺžky odňatia slobody, nebudú vaše odsúdenia do osvedčenia o vašom správaní zaznamenané. Niektoré odsúdenia budú v osvedčení o vašom správaní zaznamenané navždy (napr. odsúdenia vzťahujúce sa na drogovú trestnú činnosť), bez ohľadu na uplynutie akéhokoľvek časového obdobia.

Na to, aby policajný komisár viedol váš register trestov, nie je potrebný váš súhlas. Proti uchovávaniu takýchto informácií nemôžete namietať, nakoľko sa vykonáva na základe zákona.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 – Dopravné priestupky

Drobné dopravné priestupky, správne označované ako porušenia predpisov alebo taxatívne stanovené priestupky, správne rieši komisár pre spravodlivosť.

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Porušenia predpisov, akými sú prekročenie rýchlosti a parkovacie priestupky, sa riešia na magistrátnom súde, tak isto ako menej závažné trestné činy.

Priestupky bude riešiť komisár pre spravodlivosť.

Budete predvolaný, aby ste sa pred neho dostavili. Predvolanie bude obsahovať krátke zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú obvinenia, a tiež upozornenie, že vaše nedostavenie sa bude pokladať za priznanie obvinenia. Predvolanie bude tiež obsahovať pokutu, ktorú budete musieť uhradiť, ak sa zistí, že ste daný priestupok spáchali.

Túto pokutu budete môcť uhradiť do troch dní pred vypočutím. V takom prípade sa pred komisára nebudete musieť dostaviť. Ak sa rozhodnete obvinenie napadnúť, potom bude konanie problematické. Prokuratúra predloží jej verziu a následne vy predložíte svoju. Komisár následne rozhodne, či ste spáchali taxatívne stanovený priestupok, ktorý je uvedený v predvolaní.

Ak rozhodne, že ste taxatívne stanovený priestupok spáchali, vyhlási vás za vinného z porušenia predpisov a prikáže vám zaplatiť pokutu, ktorá neprekročí sumu 1 164,69 EUR. Minimálna pokuta predstavuje 23,29 EUR. Ak tak ustanovuje zákon, komisár má okrem pokuty tiež právo nariadiť zabavenie akéhokoľvek predmetu, ktorý bol použitý pri spáchaní priestupku, a / alebo odňatie alebo dočasné odňatie vášho vodičského preukazu.

Taxatívne stanovené priestupky sa môžu vzťahovať aj na občanov iných členských štátov. Ak ste predvolaný a nedostavíte sa, bude sa mať za to, že s obvinením súhlasíte. Môžete písomne oprávniť blízkeho príbuzného alebo advokáta, ktorý sa na pojednávanie dostaví vo vašom mene.

Ak sa cítite byť poškodený rozhodnutím komisára, môžete sa do tridsiatich dní odo dňa rozhodnutia odvolať na magistrátnom súde a požiadať ho o zrušenie alebo o pozmenenie takéhoto rozhodnutia.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané do osvedčenia o vašom správaní alebo zoznamu odsúdení.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.