Obžalovaní (trestné konanie)

Malta

Autor obsahu
Malta

Kde sa bude konať súdne konanie?

Súdom, ktorý pojednáva váš prípad, bude buď magistrátny alebo trestný súd, v závislosti od závažnosti obvinení vznesených proti vám.

Súdne konanie bude verejné, okrem niekoľkých výnimiek, napríklad ak je potrebné utajiť totožnosť obete.

Ak prípad pojednáva magistrátny súd, o prípade rozhodne predsedajúci zmierovací sudca. Naopak, ak prípad pojednáva trestný súd, o prípade rozhodne porota a v prípade uznania viny zo spáchania trestného činu oznámi trest predsedajúci sudca.

Je možné zmeniť obvinenia počas konania?

Obvinenia je možné zmeniť, ak prípad pojednáva magistrátny súd. Prokuratúra môže požiadať o úpravu obvinení, ak dôkazy naznačujú, že je vhodnejšie iné obvinenie alebo ak došlo k chybe v pôvodnom obvinení. Obvinenia je tiež možné stiahnuť alebo nahradiť.

V prípade pojednávania pred trestným súdom, po vašom priznaní alebo nepriznaní viny je možné obvinenia zmeniť za obmedzených okolností a za podmienky, že nebudú vážnejšie, ako pôvodné obvinenia.

Ak priznáte vinu v súvislosti so všetkými obvineniami, súd pristúpi k vyneseniu rozsudku. Ak priznáte vinu v súvislosti s niektorými obvineniami, pokiaľ prokuratúra nestiahne ostatné obvinenia alebo pokiaľ ostatné obvinenia nie sú alternatívnymi obvineniami, súd bude pokračovať v súdnom konaní.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Ste povinný zúčastniť sa všetkých fáz súdneho konania.

Ak žijete v inom členskom štáte, nemôžete sa konaní zúčastniť prostredníctvom video spojenia.

Ak nerozumiete maltskému jazyku, ale hovoríte anglicky, potom bude súdne konanie vedené v angličtine. Ak nerozumiete angličtine, potom bude súdne konanie vedené v maltskom jazyku a bude vám pomáhať tlmočník.

Môžete viesť vlastnú obhajobu, ale vo všeobecnosti budú súdy trvať na tom, aby vám pomáhal advokát. Advokát vám bude pridelený. Ak je vaším advokátom advokát v službe v rámci právnej pomoci, potom ho nebudete môcť vymeniť. Ak ste si však zvolili svojho vlastného súkromného advokáta, potom ho vymeniť môžete.

Počas súdneho konania nie ste povinný prehovoriť a z vášho mlčania nie je možné vyvádzať žiadne závery. Ak sa však rozhodnete svedčiť, nebudete môcť odmietnuť odpovedať na inkriminujúce otázky týkajúce sa obvinení, ktoré boli proti vám vznesené.

Ak nebudete hovoriť pravdu, môže to vážne ovplyvniť vašu dôveryhodnosť a navyše to môže viesť k trestnému činu krivej výpovede.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Vo všeobecnosti môžete napadnúť dôkazy svedčiace proti vám. Ak dôkazy pozostávajú zo svedkov, môžete ich podrobiť krížovému výsluchu alebo privolať svojich vlastných svedkov, ktorí napadnú ich svedecké výpovede. V prípade listinných dôkazov môžete krížovému výsluchu podrobiť svedka alebo znalca, ktorý ich predložil, alebo môžete privolať svojich vlastných svedkov, ktorí takéto dôkazy napadnú. Nemôžete však predložiť svoje vlastné znalecké posudky. Znalecký posudok je možné napadnúť len prostredníctvom krížového výsluchu znalca so zameraním sa na jeho zistenia alebo jeho odborné znalosti.

Na podporu svojej obhajoby môžete privolať svedkov alebo predložiť listinné dôkazy.

Ak sa má váš prípad riešiť pred trestným súdom, zákon ustanovuje lehotu, v ktorej musíte uviesť všetkých svedkov a iné dôkazy, ktoré chcete počas súdneho konania použiť na svoju obhajobu. Táto lehota začína plynúť odo dňa, kedy ste dostali návrh žaloby. Takéto obmedzenie sa netýka situácie, kedy sa súdne konanie koná pred magistrátnym súdom.

Ak budete chcieť, môžete na získanie dôkazov využiť služby súkromného detektíva. Dôkazy, ktoré získal, sú prípustné, pokiaľ ich zákon nevylučuje.

Váš advokát môže podrobiť svedkov prokuratúry krížovému výsluchu a počas neho môže napadnúť to, čo uvádzajú.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Informácie o vašom registri trestov sa budú brať do úvahy vtedy, ak obvinenie súvisí s predchádzajúcim odsúdením, ako napríklad recidíva alebo spáchanie trestného činu počas doby podmienečného trestu. Zmierovací sudca alebo sudca môže vziať do úvahy informácie o vašom registri trestov, keď bude rozhodovať o vašom treste v prípade, ak budete odsúdený.

Počas súdneho konania pred trestným súdom je možné vziať tieto informácie do úvahy, ak chcete potvrdiť svoj dobrý charakter alebo ak chcete napadnúť charakter jedného zo svedkov prokuratúry. Pri určovaní trestu môže súd prihliadnuť aj na právoplatný rozsudok zahraničného súdu.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Na konci súdneho konania budete oslobodený alebo odsúdený na základe vznesených obvinení. Oslobodený alebo odsúdený môžete byť aj čiastočne.

Ak budete odsúdený, môže vám byť uložený trest odňatia slobody. Ak trest odňatia slobody nepresiahne dva roky, súd môže jeho platnosť odložiť na maximálne štyri roky. Ak vám bol za trestný čin uložený trest odňatia slobody na menej ako sedem rokov, súd vás môže tiež nepodmienečne alebo podmienečne prepustiť na maximálne obdobie troch rokov. Ak porušíte podmienku, ktorú stanovil súd, budete predvolaný a znovu odsúdený.

Súd môže vystaviť aj probačný príkaz, na základe ktorého vás bude sledovať probačný úradník. V niektorých prípadoch môže súd uložiť finančný trest.

Akú úlohu zohráva počas konania obeť?

Ak súdne konanie prebieha pred trestným súdom, obeť môže byť na pojednávaní prítomná a môže podávať návrhy trestu.

Na magistrátnom súde môže obeť zohrávať aktívnejšiu úlohu a to tým, že bude pomáhať prokurátorovi osobne alebo prostredníctvom advokáta.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.