Obžalovaní (trestné konanie)

Slovensko

Tieto informačné stránky Vám poskytnú informácie o postupe orgánov činných v trestnom konaní, ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu.

Autor obsahu
Slovensko

Zhrnutie trestného konania

Nasledujúci text je stručný prehľad o jednotlivých štádiách trestného konania na území Slovenskej republiky:

Predsúdne konanie, ktoré sa člení na:

  • postup pred začatím trestného stíhania,
  • prípravné konanie (vyšetrovanie).

Súdne konanie, ktoré sa člení na:

  • preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby,
  • hlavné pojednávanie,
  • odvolacie konanie (odvolanie na súde vyššieho stupňa, dovolanie na Najvyššom súde SR, obnova konania),
  • vykonávacie konanie, štádium výkonu trestov a ochranných opatrení.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Moje práva počas vyšetrovania

Moje práva počas súdneho konania

Moje práva po skončení súdneho konania

Posledná aktualizácia: 17/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.