Obžalovaní (trestné konanie)

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Môžem sa odvolať?

Proti rozsudku prvostupňového súdu sa môžete odvolať hneď po jeho vyhlásení na pojednávaní, inak v lehote 15 dní od jeho vyhlásenia. Ak ste neboli prítomný pri vyhlásení rozsudku, odvolanie treba podať v lehote 15 dní od doručenia písomného rozsudku na súde, ktorý rozsudok vydal. Odvolanie môžete oprieť o nové skutočnosti a dôkazy. Môžete uviesť, či napádate celý rozsudok alebo len jeho časť.

Ak súd prvého stupňa rozhodol inak ako rozsudkom, môžete podať sťažnosť proti takému rozhodnutiu v lehote 3 dní od oznámenia.

Aké sú následky odvolania?

Ak sa odvoláte, rozsudok nie je právoplatný a vykonateľný až do rozhodnutia odvolacieho súdu. Ak ste boli rozsudkom odsúdený, hľadí sa na vás ako na nevinného a ak vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, nemusíte nastúpiť do väzenia.

Súd prvého stupňa doručí odvolanie ostatným stranám, ktoré sa môžu písomne vyjadriť. Následne prvostupňový súd predloží spis odvolaciemu súdu (okresný súd krajskému súdu, Špecializovaný trestný súd Najvyššiemu súdu SR), ktorý preskúma zákonnosť a správnosť napadnutého rozsudku, resp. postup súdu prvého stupňa.

Dokedy musí odvolací súd rozhodnúť?

Neexistuje zákonná lehota na rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní. Dĺžka závisí od skutkovej a právnej zložitosti vášho prípadu. Odvolací súd musí preštudovať celý spis a oboznámiť sa s dôvodmi odvolania. Máte však právo, aby bola vaša vec prerokovaná v primeranej lehote. Ak odvolací súd nekoná, môžete podať na tento súd sťažnosť pre nečinnosť, prípadne sťažnosť na Ústavný súd SR a napokon na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Čo ak v čase odvolania budem vo väzbe?

Väzba nemá vplyv na odvolacie konanie. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o vašej väzbe nemôžete podať sťažnosť.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Odvolací súd podá správu o stave vášho prípadu, prednesie napadnutý rozsudok, obsah odvolania, oboznámi o vykonaných dôkazoch a úkonoch súdu prvého stupňa a vyšetrovacích orgánov. Odvolací súd dokazovanie v zásade nevykonáva, okrem tých dôkazov, ktoré považuje za nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia. Nemáte možnosť opätovne vypovedať, súd nevypočúva svedkov, nevykonáva listinné a vecné dôkaz a pod. Odvolací súd len preskúma správnosť postupu a rozhodnutia súdu prvého súdu.

Mám právo záverečnej reči?

Máte právo predniesť konečný návrh, ktorým navrhujete, ako by mal odvolací súd rozhodnúť. Keďže nejde o záverečnú reč, nemali by ste sa opätovne vyjadrovať k dôkazom, k skutkom alebo ich právnemu posúdeniu a pod. V praxi však odvolacie súdy umožňujú obžalovanému vyjadriť sa aj k týmto okolnostiam, najmä ak ide o doplnenie odvolania o nové skutočnosti.

Ako rozhodne odvolací súd?

Odvolací súd odvolanie zamietne, ak ste ho podali po lehote, alebo ak považuje rozsudok súdu prvého stupňa za správny a zákonný. Takéto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Ak vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, musíte nastúpiť do väzenia.

Odvolací súd napadnutý rozsudok zruší, ak súd prvého stupňa porušil vaše právo na obhajobu alebo ak neúplne zistil, či ste spáchali skutok, ktorý sa vám kladie za vinu.

Ak napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa porušil Trestný zákon, uložil neprimerane prísny alebo mierny trest a pod, v takom prípade odvolací súd:

  • vráti prípad súdu prvého stupňa, aby ho znovu prejednal a rozhodol. Súd prvého stupňa vykoná úkony a dôkazy, ktoré mu nariadi odvolací súd a následne vydá rozhodnutie. Toto rozhodnutie môžete opätovne napadnúť odvolaním.
  • vlastným rozsudkom zmení rozsudok súdu prvého stupňa, pričom vás môže napr. oslobodiť spod obžaloby, uložiť trest v inej dĺžke a pod. Toto rozhodnutie je konečné. Ak ste boli súdom prvého stupňa spod obžaloby oslobodený, odvolací súd vás môže uznať za vinného, ak podal odvolanie prokurátor. To znamená, ak sa proti rozsudku súdu prvého stupňa neodvolá aj prokurátor, odvolací súd vám nemôže sprísniť rozsudok.

Môžem sa proti rozhodnutiu odvolacieho súdu odvolať?

Proti konečnému rozhodnutiu odvolacieho súdu sa nemôžete odvolať.

Môžete podať dovolanie na Najvyššom súde alebo navrhnúť obnovu konania, ale konečné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Ak vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, musíte nastúpiť do väzenia.

Dovolanie môžete podať v lehote 3 rokov od doručenia písomného konečného rozhodnutia a to na súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Dovolanie môžete podať len z dôvodov vymenovaných v zákone.

Môžete podať návrh na povolenie obnovy konania, ak po skončení procesu vyšli najavo nové dôkazy, ktoré počas procesu neboli známe a sú tak významné, že by mohlo dôjsť k zmene konečného rozhodnutia.

Mám právo na náhradu škody?

Ak ste boli spod obžaloby oslobodený alebo bolo trestné stíhanie zastavené, máte právo na náhradu škody, ktorá vám trestným konaním vznikla, najmä na náhradu skutočnej škody (napr. náklady na obhajcu), straty príjmu (napr. strata zamestnania), ale aj náhradu nemajetkovej ujmy (napr. za väzbu). Právo si uplatníte tak, že podáte na príslušný orgán návrh na predbežné prerokovanie vášho nároku. Ak vám orgán škodu nenahradí, môžete podať žalobu na súd. Naopak, ak ste boli uznaný za vinného, budete musieť sám nahradiť náklady trestného konania, najmä náklady na väzenie.

Ak som z iného členského štátu, môžu ma po procese poslať späť?

Viac informácií nájdete tu.

Budú informácie o rozsudku zaevidované v registri trestov?

Ak ste boli spod obžaloby oslobodený, alebo bolo trestné stíhanie proti vám zastavené, nebudete mať v registri trestov žiadny záznam. Ak ste boli uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, v registri trestov sa tieto informácie evidujú 100 rokov od vášho narodenia, pričom si ich môžu vyžiadať rôzne štátne orgány, napr. na účely ďalšieho trestného konania a zároveň ich môžu poskytnúť orgánom iných členských štátov.

Súvisiace odkazy

Najvyšší súd SR (v anglickom jazyku)

Ústavný súd SR (v anglickom jazyku)

Európsky súd pre ľudské práva (v anglickom jazyku)

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.