Obžalovaní (trestné konanie)

Španielsko

V tomto informačnom prehľade nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou.

Autor obsahu
Španielsko

Španielska ústava uznáva dôstojnosť ľudí, ich nedotknuteľné práva, slobodný rozvoj osobnosti, dodržiavanie právnych predpisov a práv iných osôb.

Samotná ústava zahŕňa základné ľudské práva a slobody a odzrkadľuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a medzinárodné zmluvy a dohody týkajúce sa ľudských práv, ktoré Španielsko ratifikovalo.

Všeobecné základné práva obsiahnuté v španielskej ústave sú rozpracované vo vnútroštátnom práve.

Práva strany, ktorá je predmetom vyšetrovania alebo strany, ktorá je obvinená v trestnom konaní, sú stanovené v španielskom Trestnom poriadku (Ley de Enjuiciamiento Criminal), v ktorom:

 1. sa pojem „strana, ktorá je predmetom vyšetrovania“ (investigado) používa pri odkazovaní na osobu, ktorá je predmetom vyšetrovania z dôvodu jej súvislosti s trestným činom;
 2. sa pojem „obvinený“ (encausado) vo všeobecnosti používa pri odkazovaní na osobu, ktorá je po ukončení vyšetrovania veci formálne obvinená súdnym orgánom z účasti na spáchaní konkrétneho trestného činu;
 3. sa naďalej používajú španielske výrazy acusado (zvyčajne ide o osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie v ústnom konaní) a procesado (zvyčajne ide o osobu, proti ktorej bolo podané obvinenie v konkrétnom druhu trestného konania), ktoré možno do slovenčiny preložiť ako „obvinený“ a ktoré možno v príslušných fázach konania používať zameniteľne so španielskym výrazom encausado.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, podrobnejšie informácie o svojich právach nájdete tu.

Zhrnutie trestného konania

Začiatok

Konanie možno začať:

 • podaním sťažnosti príslušnému orgánu (polícii, prokuratúre alebo pohotovostnému súdu),
 • podaním sťažnosti, ktorú môže podať akákoľvek osoba bez ohľadu na to, či bola, alebo nebola obeťou trestného činu,
 • vyhlásením polície,
 • vyšetrujúcim sudcom z vlastného podnetu.

Fáza vyšetrovania

Po začatí trestného konania sa začína „predsúdna“ fáza súdneho vyšetrovania, v ktorej sa vykonávajú prijaté kroky na prípravu hlavného pojednávania, vyšetruje a dokazuje sa spáchanie všetkých trestných činov, ktoré mohli byť spáchané, so všetkými okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na ich kvalifikáciu, ako aj vina páchateľov, zaistenie osôb a ich peňažné záväzky.

Skončenie vyšetrovania

Ukončenie „predsúdneho“ vyšetrovania môže viesť k:

 • zamietnutiu a ukončeniu konania, ak neexistujú dôkazy o trestnom čine alebo ak nie je známy páchateľ,
 • pokračovaniu konania prechodom do takzvanej prostrednej fázy, ktorej cieľom je určiť, či je vyšetrovanie ukončené a či je vhodné podať obžalobu.
 • Po prípadnom podaní príslušnej obžaloby a vyjadrenia k žalobe sa strany predvolajú na hlavné pojednávanie.

Hlavné pojednávanie

Hlavné pojednávanie, ktoré je verejné (okrem určitých výnimiek), sa koná pred iným sudcom alebo súdom, ako je ten, ktorý viedol vyšetrovanie, a končí sa jedným z týchto rozsudkov:

 • rozsudkom v neprospech obžalovaného,
 • rozsudkom v prospech obžalovaného.

V oboch prípadoch môže opravný prostriedok proti rozsudku podať ktorákoľvek strana na súd vyššieho stupňa.

Informačné prehľady

Podrobné informácie o všetkých fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete v informačných prehľadoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. V týchto informačných prehľadoch sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie.

1 - Moje práva počas vyšetrovania

2 - Moje práva počas súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.