Obžalovaní (trestné konanie)

Švédsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, keď ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestného konania. Na týchto informačných stránkach sa oboznámite s tým, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Takisto vám poskytnú informácie o tom, čo pre vás advokát urobí. Táto všeobecná informačná stránka vám napovie, ako si nájsť advokáta a ako budú uhradené náklady advokáta, ak si ich nemôže dovoliť zaplatiť.

Autor obsahu
Švédsko

Vaše právo na verejného obhajcu

Ak súd vyžaduje, aby ste boli zadržaný, bude vám okamžite pridelený verejný obhajca. Na druhej strane, ak nebudete zadržaný, môže sa stať, že verejný obhajca vám nebude pridelený dovtedy, kým sa nezačne trestné konanie. O pridelenie verejného obhajcu však máte právo požiadať vždy, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý sa udeľuje minimálny trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Právo na verejného obhajcu môžete mať aj v iných prípadoch.

Ako si nájsť advokáta

Ak chcete konkrétneho advokáta, obvykle máte právo požiadať, aby táto osoba vám bola pridelená ako váš verejný obhajca. Inak vám verejného obhajcu pridelí okresný súd. Ak sa tak stane, tento obhajca bude vymenovaný spomedzi advokátov, ktorí pravidelne vykonávajú prácu verejného obhajcu na danom okresnom súde. Každý okresný súd má zoznam miestnych advokátov, ktorí obvykle vykonávajú prácu verejného obhajcu.

Advokátov, ktorí pracujú na trestných prípadoch, si môžete vyhľadať aj webovej stránke Švédskej advokátskej komory.

Úhrada nákladov na advokáta

Ak vám bol pridelený verejný obhajca, náklady na advokáta zaplatí štát. Ak budete uznaný vinným zo spáchania trestného činu, z ktorého ste podozrivý, v závislosti od vašich finančných pomerov budete pravdepodobne musieť zaplatiť všetky náklady alebo určitú časť z nich. Rozhodne o tom súd.

Ak chcete advokáta, ktorý vykonáva svoju prax v inej časti krajiny, ako je tá, v ktorej má sídlo súd, pravdepodobne budete musieť zaplatiť cestovné výdavky advokáta a náhradu jeho času potrebného na cestovanie.

Vybrať si môžete aj súkromného obhajcu. Ak tak urobíte, budete musieť zaplatiť všetky náklady sám. Ak však budete zbavený viny, je možné, že vám budú uhradené všetky náklady alebo ich časť.

Súvisiace odkazy

Švédska advokátska komora

Vnútroštátny orgán právnej pomoci

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.