Obžalovaní (trestné konanie)

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Môžem sa odvolať proti rozsudku okresného súdu?

Proti rozsudku okresného súdu sa môže odvolať prokurátor aj odsúdený. Uplatňujú sa však výnimky, ak trestom je iba pokuta alebo z hľadiska prokurátora, ak ste boli zbavený obžaloby zo spáchania menej závažného trestného činu. V týchto prípadoch sa vyžaduje osobitné povolenie na posúdenie odvolania odvolacím súdom.

Aké zmeny môžem žiadať v rozsudku okresného súdu?

Môžete sa buď odvolať a žiadať oslobodzujúci rozsudok alebo žiadať miernejší trest. Nemusíte uvádzať podrobné vysvetlenie, prečo sa odvolávate, ale niekedy môže byť vo váš prospech, ak to urobíte.

Čo sa stane, pokiaľ ide o dôkazy na okresnom súde?

Pri podávaní odvolania musíte uviesť, ktoré dôkazy chcete, aby preskúmal odvolací súd. Odvolaciemu súdu máte právo predložiť aj nové dôkazy. Audiovizuálne nahrávanie výsluchu jednotlivcov vypočúvaných na okresnom súde sa prehrá ešte raz. Preto spravidla nebudú znovu vypočúvaní odvolacím súdom. To isté platí aj v prípade vášho vypočúvania. Iba vo výnimočných prípadoch môžu byť na odvolacom súde položené doplňujúce otázky.

Aká je lehota na podanie odvolania?

Odvolanie musí byť podané do troch týždňov odo dňa vydania rozsudku okresného súdu. Ak ste sa odvolali v rámci tejto lehoty, prokurátor má týždeň na to, aby sa rozhodol, či sa chce odvolať.

Kedy sa bude rokovať o odvolaní?

Ak ste v čase podania odvolania vo väzbe, odvolací súd musí začať svoje pojednávanie do ôsmich týždňov odo dňa vydania rozsudku okresného súdu. V opačnom prípade môžete očakávať, že bude trvať tri až dvanásť týždňov, kým vaše odvolanie bude prerokované na odvolacom súde.

Čo sa bude diať počas prerokovávania odvolania?

Hlavné pojednávanie na odvolacom súde sa riadi zhruba rovnakým postupom ako na okresnom súde. Najväčší rozdiel je v tom, že vy a ďalšie osoby, ktoré boli vypočuté, nebudú znovu vypočúvané a že namiesto toho bude prezretý a vypočutý záznam z pojednávania na okresnom súde.

Môžem dostať na odvolacom súde prísnejší trest?

Ak ste jediný, kto sa odvoláva, odvolací súd nemôže uložiť prísnejší trest ako okresný súd. Ak sa odvolal aj prokurátor, trest uložený odvolacím súdom môže byť buď miernejší alebo prísnejší.

Čo sa stane, ak neuspejem na odvolacom súde?

Ak neuspejete na odvolacom súde, je možné odvolať sa na Najvyšší súd. Na to, aby Najvyšší súd posúdil váš prípad, je však potrebné, aby vám povolil podať odvolanie, čo znamená, že na posúdenie vášho prípadu sú potrebné osobitné dôvody.

Mám právo na odškodnenie, ak budem zbavený obžaloby?

Ak budete zbavený obžaloby a proti rozsudku nebolo podané odvolanie, máte právo na odškodnenie, pokiaľ ide o čas, počas ktorého ste boli zatknutý a vo väzbe. Odškodnenie sa vzťahuje na stratu príjmu a skutočnú stratu slobody. Vašu žiadosť o odškodnenie preskúma Úrad verejného ochrancu práv. Ak ste neboli zbavený slobody, nedostanete žiadne odškodnenie, okrem nákladov vynaložených na získanie svojich vlastných dôkazov atď.

Bude sa uchovávať nejaký záznam rozsudku?

Výrok o vine bude okrem iných registrov zaznamenaný v registri trestov. To, ako dlho tam zostane, závisí od trestu, ktorý vám bol uložený. Ak ste boli zbavený viny, záznam bude vymazaný. Samotný záznam nemôžete ovplyvniť. Záznam je prístupný vám a určitým orgánom v justičnom systéme vo Švédsku a v ďalších členských štátoch.

Kedy sa odsúdenie stáva konečným?

Odsúdenie sa stáva konečným vtedy, ak uplynula lehota na odvolanie alebo ak Najvyšší súd rozhodol o prípade buď neudelením povolenia na podanie odvolania alebo vynesením rozsudku. Existujú aj určité možnosti na prijatie rozsudku pred uplynutím lehoty na odvolanie a následne začatie výkonu trestu.

Môžem byť znovu súdený po tom, ako sa rozsudok stal konečným?

Keď vás súd odsúdil za trestný čin, nemôže vás znovu súdiť, s výnimkou veľmi osobitných okolností. To sa stáva iba približne raz za rok. Spravidla to platí aj v prípade trestných činov, za ktoré ste boli stíhaný v inom členskom štáte.

Môžem vykonať svoj trest v mojej domovskej krajine?

Ak chcete, trest môžete vykonať vo svojej domovskej krajine. Mali by ste sa obrátiť na Švédsku väzenskú a probačnú službu. V opačnom prípade trest odslúžite vo Švédsku.

Súvisiace odkazy

Úrad verejného ochrancu práv

Švédska väzenská a probačná služba

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.