Obžalovaní (trestné konanie)

Švédsko

Tieto informačné stránky vysvetľujú, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši v rámci súdneho konania na súde. Informácie o menej závažných priestupkoch, napríklad dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia pevne stanoveným trestom, akým je pokuta, sú uvedené na informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Švédsko

Zhrnutie trestného konania

Toto je zhrnutie obvyklých fáz trestného konania.

 • Trestný čin je oznámený polícii.
 • Vyšetrovanie trestného činu (predbežné vyšetrovanie) vykonáva polícia, v prípade závažnejších trestných činov vyšetrovanie vedie prokurátor.
 • Vo väčšine prípadov existuje možnosť získať pomoc verejného obhajcu.
 • V prípade závažnejších alebo opakovaných trestných činov môže prokurátor požiadať súd o vaše zadržanie. Potom sa uskutoční osobitný výsluch vo veci zadržania.
 • Prokurátor predloží žalobu na okresnom súde.
 • Okresný súd uskutoční súdne konanie (hlavné pojednávanie), aby preskúmal, či je preukázané, že ste spáchali trestný čin, a ak áno, aby rozhodol o sankciách atď..
 • Ak ktorákoľvek zo strán podá odvolanie, odvolací súd preskúma, či by rozsudok okresného súdu mal byť potvrdený alebo zmenený.
 • V niekoľkých prípadoch môže byť rozsudok preskúmaný aj Najvyšším súdom.
 • Rozsudok sa stáva právne vykonateľným, to znamená, že je konečným a že rozsudok bude vykonaný, ak došlo k usvedčeniu.

Podrobnosti o týchto fázach trestného konania a o vašich právach možno nájsť na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie. Ak potrebujete pomoc, vždy sa obráťte na advokáta alebo iného odborníka, ktorý určí, čo platí vo vašom konkrétnom prípade.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak chcete podať podnet. Na týchto informačných stránkach sú uvedené informácie o tom, ako podať podnet a komu.

Kliknite na odkazy ďalej v texte, na ktorých nájdete informácie, ktoré potrebujete

1 – Ako získať právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Výsluch
 • Zatknutie
 • Zadržanie
 • Pokračujúce policajné vyšetrovanie
 • Príprava prípadu obhajobou
 • Stíhanie

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po súdnom konaní

5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Švédske súdy

Švédsky orgán prokuratúry

Švédska advokátska komora

Orgán pre odškodňovanie a podporu obetí trestných činov

Švédska väzenská a probačná služba

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.