To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obdolženci v kazenskem postopku

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Ali se lahko pritožim?

Obdolženec se lahko zoper katero koli odločitev sodišča o obsodbi pritoži na višje sodišče. V primeru sodb okrožnih sodišč in sodnikov posameznikov deželnih sodišč se lahko vloži popolna pritožba. Njen namen je izpodbijati obsodilno sodbo in odločitev o kazni. V tem postopku lahko zahtevate tudi izvajanje novih dokazov ali predložite nove dokaze.

Pri sodbah sodišč v sestavi male ali velike porote se lahko pritožite samo zoper kazen, ne pa tudi zoper obsodilno sodbo. Te sodbe se lahko izpodbijajo samo s pritožbo za ugotovitev ničnosti, v kateri lahko zatrjujete napake v postopku in obrazložitvi sodbe ter napačno uporabo prava.

Sodnikove presoje dokazov ne morete izpodbijati. Novi dokazi se ne smejo uporabiti.

Svoj namen pritožbe zoper sodbo morate napovedati takoj ob izreku sodbe ali v največ treh dneh. Sodišče bo nato sodbo izdalo pisno in jo vročilo vam ali vašemu zagovorniku. Vaš zagovornik mora nato pritožbo pisno vložiti v štirih tednih.

Tožilstvo ima enako pravico do pritožbe.

Kako poteka pritožbeni postopek?

Nasprotna stranka v postopku (obdolženec ali tožilstvo) ima pravico do odgovora na pritožbo. Sodišče nato pošlje spis pritožbenemu sodišču. O pritožbah za ugotovitev ničnosti vedno odloča vrhovno sodišče.

Odločitev se sprejme po ustnem zaslišanju o pritožbi. Vrhovno sodišče lahko o pritožbah za ugotovitev ničnosti odloči tudi brez ustnega zaslišanja.

Če vrhovno sodišče ugodi pritožbi za ugotovitev ničnosti, navadno razveljavi izpodbijano sodbo, zadevo pa vrne v razsojanje sodišču prve stopnje. V pritožbah zoper obsodilne sodbe lahko pritožbeno sodišče najprej izvede vse dokaze, ki so po njegovem mnenju potrebni, in nato odloči o vsebini.

Z napovedjo in vložitvijo pritožbe ali pritožbe za ugotovitev ničnosti je izvršitev izpodbijane sodbe zadržana. Če ste v priporu v predkazenskem postopku, pa zaradi vaše pritožbe pripor ne bo odpravljen.

Na odločitev pritožbenega sodišča se ni mogoče pritožiti.

Kaj se bo zgodilo po pritožbenem postopku?

Če je vaši pritožbi ugodeno (deloma ali v celoti), lahko pred sodiščem prve stopnje pride do drugega sojenja. Mogoče je tudi, da pritožbeno sodišče na podlagi vaših argumentov sprejme svojo odločitev.

Če je pritožba zavrnjena ali če je z odločitvijo pritožbenega sodišča obsodba potrjena, je treba sodbo izvršiti, ko postane pravnomočna in izvršljiva.

Razen če vam ni izrečena pogojna kazen, boste prejeli navodila, da bodisi plačate globo bodisi začnete prestajati zaporno kazen.

Če ste pravnomočno oproščeni obtožbe zoper vas in če ste bili med postopkom v priporu, ste v skladu s kazenskopravnim zakonom o odškodnini upravičeni do odškodnine za čas, ki ste ga preživeli v priporu.

Ali lahko kazen prestajam v matični državi članici?

To je mogoče, če to želite ali se strinjate s tem. Pravila, ki se uporabljajo v zvezi s tem, boste našli v Konvenciji o transferju obsojenih oseb (zlasti členu 3).

Ali bo moja obsodba vpisana v register?

Direktorat zvezne policije na Dunaju vodi kazenski register za celotno Avstrijo. Ta vsebuje zlasti naslednje informacije:

  • vse pravnomočne obsodbe, ki so jih izrekla avstrijska kazenska sodišča;
  • vse pravnomočne obsodbe avstrijskih državljanov in oseb, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Avstriji, ki so jih izrekla tuja sodišča, in
  • vse odločitve nacionalnih in tujih kazenskih sodišč v zvezi s temi obsodbami.

Zoper vpis v kazenski register se ni mogoče pritožiti. Vpis v kazenski register se po določenem času izbriše, odvisno od resnosti kaznivega dejanja.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.