Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

V Avstriji prekrškov v cestnem prometu ne obravnavajo sodišča, ampak jih obravnavajo upravni organi. Sodišča obravnavajo samo prekrške v cestnem prometu, katerih posledica so nesreče s telesnimi poškodbami (telesna poškodba iz malomarnosti).

Prekrški v cestnem prometu se kaznujejo z mandatnimi kaznimi, anonimnimi odredbami ali kazenskimi odredbami.

Z mandatno kaznijo se naloži globa do 36 EUR za prekršek v cestnem prometu (npr. nepravilno parkiranje). Če globe ne plačate, boste prijavljeni upravnemu organu. V poznejšem postopku je nato lahko naložena višja kazen.

Anonimna odredba se ne izda zoper določeno osebo, ampak se vroči osebi (npr. lastniku avtomobila), za katero organ domneva, da pozna ali lahko zlahka prepozna kršitelja.

Z anonimno odredbo se lahko naloži globa do 220 EUR (npr. za manjše prekoračitve hitrosti za od 10 do 20 km/h). Če globa ni plačana v štirih tednih, anonimna odredba postane brezpredmetna, zoper voznika vozila pa se sproži ustrezen upravnokazenski postopek.

Če pooblaščeni uradnik prijavi prekršek (npr. več kot manjšo prekoračitev hitrosti) in/ali je prekršek zaznan s sistemom samodejnega nadzora (npr. kontrola odseka (Section Control)), lahko organ s kazensko odredbo naloži globo do 365 EUR. Zoper kazensko odredbo lahko v dveh tednih vložite pisni ali ustni ugovor.

Ugovor morate vložiti pri organu, ki je izdal kazensko odredbo.

1. julija 2005 je začel veljati sistem evidentiranja prekrškov v cestnem prometu (ukrepi zoper voznike z visokim tveganjem). Ta sistem vključuje 13 vrst prekrškov z visokim tveganjem, ki se evidentirajo.

Tujim voznikom, pri katerih je bil vpisan tretji prekršek, ki se evidentira, se izreče prepoved vožnje v Avstriji.

Od 1. marca 2008 velja zakon o izvrševanju upravnih kazni po vsej EU, na podlagi katerega se lahko kazni za prekrške v cestnem prometu izvršujejo po vsej EU.

Kako so obravnavani drugi prekrški?

Prekrški se navadno kaznujejo v skladu z zakonom o upravnih kaznih. Mogoči kazni sta: globa (najpogostejša) in zaporna kazen (v nekaterih okoliščinah). Pristojni organ je organ z lokalno in materialno odgovornostjo (instance na podlagi upravnega prava).

Za splošne informacije o mogočem pravnem varstvu zoper odločitev upravnega organa kliknite tukaj.

Ali bodo ti prekrški vpisani v mojo kazensko evidenco?

V Avstriji se kazni, naložene na podlagi upravnega prava, ne vpišejo v kazenski register.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.