Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kje bo potekala glavna obravnava?

Glavna obravnava bo potekala na sodišču, na katero so organi pregona vložili dokončno obtožbo. Praviloma bo to sodišče, ki je krajevno pristojno glede na kraj storitve kaznivega dejanja. Glavne obravnave so razen z nekaj izjemami javne.

Odločitev bo sprejelo sodišče v sestavi sodnika posameznika ali sodišče v sestavi male ali velike porote, odvisno od narave kazni. Na sodiščih v sestavi male ali velike porote zasedajo tudi laični sodniki.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Če ste med glavno obravnavo obdolženi dodatnega kaznivega dejanja, lahko organi pregona razširijo obtožbo zoper vas, razširi pa se lahko tudi glavna obravnava, tako da se vključi nova obtožba, razen če ni zagrožena hujša kazen kot na podlagi prvotne obtožbe.

Sodišče pri njegovi odločitvi zavezujejo samo dejstva, opisana v obtožnici, in ne pravna presoja, ki jo podajo organi pregona. Sodišče lahko kaznivo dejanje, ki ste ga obtoženi, opredeli drugače, kot so ga v obtožnici opredelili organi pregona.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Kot med celotnim kazenskim postopkom imate tudi na glavni obravnavi pravico do molka. Ni vam treba dati pripomb k obtožbi zoper vas.

Če boste na glavni obravnavi priznali obtožbo, bo to olajševalna okoliščina pri določitvi kazni. Vendar pa priznanje krivde ne bo vplivalo na potek glavne obravnave. Če ne boste govorili resnice, ne boste kaznovani.

Sodišča v sestavi male in velike porote ne morejo izvesti postopka v vaši odsotnosti. Poleg tega vas mora v takem postopku tudi vedno zastopati zagovornik. Določb o glavni obravnavi po videokonferenci ni.

Če nemščine ne znate dovolj, je treba za glavno obravnavo najeti tolmača. Ta bo na glavni obravnavi prevajal glavne dogodke v jezik, ki ga razumete.

Na glavni obravnavi imate tudi pravico predložiti zahteve, zlasti zahteve za dokaze.

Na glavni obravnavi na sodišču v sestavi male ali velike porote vas mora zastopati zagovornik, medtem ko je pri drugih vrstah postopkov imenovanje zagovornika poljubno.

Zagovornika po svoji izbiri lahko kadar koli zamenjate, vendar pa se zaradi tega postopek ne sme nerazumno podaljšati.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Samo dokazi, izvedeni neposredno na glavni obravnavi, so podlaga za odločitev sodišča. Pravico do pripomb imate v zvezi z vsakim posameznim izvedenim dokazom.

Priče morajo biti zaslišane osebno. Njihova pričanja se ne smejo prebrati, razen če se s tem strinjata tožilstvo in obramba. Pravico imate, da sami ali prek svojega zagovornika postavljate vprašanja soobdolžencem in pričam.

Raziskovalni dokazi niso dovoljeni. To so dokazi, katerih rezultatov ne poznate vnaprej. Če zahtevate izvajanje dokazov, morate biti sposobni pojasniti rezultate, ki jih bodo imeli dokazi, ali katero prepričljivo dejstvo bodo dokazali.

Dokaze, na primer tiste, ki so jih pridobili zasebni detektivi, lahko predložite tudi neposredno na glavni obravnavi. Dokaze mora oceniti sodišče.

Ali se lahko na glavni obravnavi predložijo podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

V zakoniku o kazenskem postopku je navedeno, da se lahko informacije o kazenski evidenci pridobijo celo iz tujine. Informacije o vaši kazenski evidenci bodo prebrane na glavni obravnavi.

Če ste obsojeni in imate predhodne obsodbe iste vrste, lahko to pomeni, da vam bo izrečena hujša kazen.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Ko bodo izvedeni vsi dokazi ter bosta tožilstvo in obramba podala zaključna govora, bo sodišče sprejelo odločitev. S tem se konča postopek pred sodiščem prve stopnje.

Če so izpolnjene potrebne zahteve, se lahko sodišče odloči odrediti vrsto preusmeritve. V vseh drugih primerih odloči, ali ste po njegovem mnenju krivi obtožbe zoper vas oziroma ali ste oproščeni.

Pri obsodbi mora sodišče odločiti tudi o kazni. Kazen je lahko globa ali zaporna kazen. Izvrševanje kazni se lahko odloži za preskusno obdobje.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja ima pravico biti navzoča na glavni obravnavi in jo tudi lahko zastopa odvetnik. Žrtev ima na glavni obravnavi pravico postavljati vprašanja obdolžencu, pričam in izvedenskim pričam ter biti zaslišana v zvezi s svojimi izjavami.

Tako kot obdolžencu lahko tudi žrtvi na glavni obravnavi pomaga tolmač, če žrtvino znanje nemškega jezika ni zadostno.

Če je bila žrtev zaradi kaznivega dejanja izpostavljena določenemu stresu, lahko prejme psihosocialno in pravno pomoč, če je to potrebno za varstvo njenih procesnih pravic.

Žrtve, ki zahtevajo nadomestilo za škodo, utrpelo zaradi kaznivega dejanja, ali nadomestilo zaradi kršitve njihovih pravic, so znane kot zasebne stranke. Če so žrtve v postopku udeležene kot zasebne stranke, imajo tudi pravico zahtevati dokaze.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.