Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Ali lahko vložim pritožbo?

Ali lahko vložim pritožbo zoper razsodbo/sodbo, izrečeno na postopku, in zoper kazen?

Sodba, izrečena v vaši odsotnosti ali medtem, ko vas ni zastopal odvetnik, je sodba v odsotnosti. Obstaja posebna pritožba, ugovor, ki je vedno mogoč. Prav tako je mogoč priziv.

Če je bila sodba izrečena v vaši prisotnosti, se odločbo lahko izpodbija. Pritožba je priziv, predviden samo v primeru, če je odločitev izreklo sodišče. Priziv torej ne obstaja v primeru sodb prizivnega sodišča in porotnega sodišča.

Kako? Kje?

Če ste zapornik, lahko ugovor in priziv vložite pri uradu zapora. Če ste na svobodi, se ugovor izvede s pomočjo sodnega izvršitelja, medtem ko se priziv lahko vloži v tajništvu sodišča, ki je izreklo sodbo.

V kakšnem časovnem obdobju?

Pritožbo je treba vložiti v 15 dneh.

 • Rok za ugovor začne teči dan po prejemu pisnega obvestila o odločbi.
 • Rok za priziv začne teči dan po obravnavi, na kateri je bila izrečena sodba.

Kateri so razlogi za pritožbo?

Nestrinjanje z ugotovljenimi dejstvi ali pravnimi razlogi.

Kaj se zgodi, če vložim pritožbo?

Kaj se zgodi, če sem v zaporu, ko vložim pritožbo?

Če se pritožba nanaša na zadevo, zaradi katere ste v zaporu in za katero vam je bila izrečena zaporna kazen, boste ostali v zaporu do izreka nove odločbe. Med novim postopkom se lahko poda zahteva za začasen izpust na prostost.

Če ste v zaporu zaradi druge zadeve, pritožba ne bo vplivala na vaš zaporniški položaj.

Koliko časa je potrebnega, da bo pritožba obravnavana?

Ugovor se obravnava 15 dni po pritožbi, če ste na prostosti, ali v 3 dneh, če ste v zaporu. Priziv se določi najkasneje 60 dni po pritožbi.

Ali moram za pritožbo predložiti nove dokaze?

Da.

Kakšna so pravila, ki se uporabljajo?

Ista pravila kot pred prvim sodnikom (glejte list 3).

Kaj se zgodi na pritožbeni obravnavi?

Sodnik bo najprej preučil, ali je pritožba bila vložena pravočasno, potem bo ponovno razsodil glede predloženih dejstev in razglasil morebitno kazen.

Kakšen je lahko sklep sodišča?

Kaj se zgodi, če je pritožba sprejeta/zavrnjena?

Če je ugovor ali priziv sprejet, se lahko zgodi dvoje:

 • nedopustnost pregona ali oprostilna sodba, ki vključuje vaš takojšen izpust, če ste v zaporu;
 • obsodba na manjšo kazen.

Če se pritožba zavrne,

 • se v primeru ugovora obsodba potrdi, vendar nikoli ne zaostri;
 • se v primeru priziva obtožba lahko potrdi ali zaostri.

Ali je pritožba na višjo stopnjo/drugo stopnjo mogoča?

Priziv je mogoč na odločbo o ugovoru, ki jo poda sodišče, pred pritožbenim sodiščem. Kasacijska pritožba oz. pritožba zoper odločbo pritožbenega sodišča na priziv se lahko poda v 15 dneh v sodnem tajništvu pritožbenega sodišča. Ne zadrži izvršitve obsodbe.

V kakšnih okoliščinah?

Kasacijska pritožba se lahko vloži le v primeru kršitve prava ali postopka.

Ali sem upravičen do odškodnine, če je prva odločitev bila napačna?

Da, če ste zaradi te zadeve bili zaprti.

Kakšne?

Do odškodnine za povrnitev škode, ki je posledica zaporne kazni.

Kako?

Na podlagi pisne zahteve Zvezni javni službi sodstva (Service public fédéral Justice).

Ali se bo moja obsodba shranila v moji kazenski evidenci, če je moja pritožba sprejeta?

Ne.

Kdaj je obsodba pravnomočna?

Če v 15 dneh po obsodbi v odsotnosti ni bil vložen noben ugovor.

Če v 25 dneh od izreka sodbe vi ali tožilstvo niste vložili nobenega priziva.

Sem državljan druge države članice. Ali sem lahko po postopku v Belgiji premeščen?

Da.

Ali je premestitev samodejna?

Ne, še vedno je potrebna privolitev Belgije in druge države.

V kakšnih okoliščinah?

 • 1. primer: za izvršitev obsodbe v vaši državi izvora, ki je bila izrečena v Belgiji in zoper katero pritožba ni mogoča, kjer zaporna kazen traja najmanj 6 mesecev (prav tako glejte: Pravosodje od A do Ž
  a) z vašim privoljenjem, samo če imate dovoljenje za bivanje v Belgiji. Glejte Evropsko konvencijo.
  b) brez vašega privoljenja, če nimate ali se vam je iztekla pravica do bivanja v Belgiji (glejte Evropsko konvencijo) ali če ste bili prijeti na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdala Belgija z jamstvom vrnitve v državo izvora.
 • 2. primer: brez vašega privoljenja v sojenje v vaši državi izvora na podlagi evropskega naloga, ki ga je izdala država, katere državljan ste. Če morate odslužiti svojo kazen tukaj, lahko Belgija počaka na iztek vaše kazni, preden vas premesti v vašo državo izvora, ali pa vas lahko začasno izroči, da vam tam sodijo, ob jamstvu vrnitve, da odslužite preostanek svoje belgijske kazni v Belgiji. Če imate svoje običajno prebivališče tukaj, lahko Belgijo prosite, da vas preda pod pogojem vrnitve, da boste tujo kazen lahko odslužili v Belgiji.
 • 3. primer: brez vašega privoljenja za izvršitev kazni, izrečene v vaši državi izvora na podlagi evropskega naloga, ki ga je izdala država, katere državljan ste. Če morate svojo kazen še vedno odslužiti tukaj, bo Belgija počakala na iztek vaše kazni, preden vas premesti v vašo državo izvora. Če imate svoje običajno prebivališče v Belgiji, lahko prosite, naj zavrne izvršitev naloga, tako da boste lahko svojo kazen odslužili v Belgiji in ne v svoji državi izvora.

Ali se lahko pritožim na odločitev o moji premestitvi?

Da, razen če gre za prostovoljno premestitev, v katero ste privolili.

V okviru vrnitve v vašo državo izvora z namenom izvršitve kazni, izrečene v Belgiji (1. primer), se lahko v roku 60 dni pri Conseil d'État vloži zahteva za razglasitev ničnosti in odlog, prav tako pa pri predsedniku sodišča prošnja za nujno sodno varstvo.

V okviru izvršitve evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdala vaša država izvora (2. primer in 3. primer), preiskovalni sodnik opravi prvo preverjanje, v roku 15 dni po prijetju ga preveri senat. V roku 24 ur po sprejetju sklepa senata se lahko vloži priziv pri oddelku za obtožbe (glejte dokument 3). Prav tako se lahko v roku 24 ur od sklepa oddelka za obtožbe vloži pritožba na pritožbeno sodišče.

Obsojen sem bil v Belgiji. Ali se mi lahko ponovno sodi za isti zločin?

Ne.

Informacije o obtožnici/obsodbi

Ali bodo informacije o obsodbi in obtožnici vpisane v mojo kazensko evidenco?

Da.

Kako in kje bodo te informacije shranjene?

Shranjene so v bazi podatkov „Osrednja kazenska evidenca“, ki jo vodi Zvezna javna služba sodstva.

Koliko časa se podatki ohranijo?

Obsodbe glede prekrškov za kazni (1 do 7 dni zapora, 1 do 25 evrov globe, od 20 do 45 ur družbeno koristnega dela) ne bodo več omenjene v izpisku iz evidence po treh letih.

Druge obsodbe ostanejo vpisane za zmeraj. Vendar jih je mogoče izbrisati s postopkom rehabilitacije.

Ali se lahko podatki ohranijo brez mojega soglasja?

Da

Ali lahko nasprotujem ohranitvi teh informacij?

Ne.

Kdo ima dostop do moje evidence?

Pravosodni in policijski organi imajo do nje dostop brez omejitev.

Kazenske evidence ne smemo zamenjati z izpiskom iz kazenske evidence, ki ga zahtevajo določene javne uprave ali določeni posamezniki (delodajalec...) in ki ne omenja vseh informacij, zapisanih v evidenci. Na primer, enostavni izreki krivde, šestmesečna ali daljša zaporna kazen in globe v višini največ 500 EUR ali izrečene v okviru Cestnoprometnega zakonika, ki ne vključuje prepovedi vožnje, daljše od 3 let, ne bodo več upoštevani po 3 letih in 25 dneh od datuma izreka obsodbe. Odlog izreka, enostaven ali začasen, ni na izpisku nikoli omenjen.

Zadnja posodobitev: 24/05/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.