Obdolženci v kazenskem postopku

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Ali se lahko pritožim?

Ko bo sodišče odločilo, ali ste „krivi“ ali „nedolžni“, bo izdalo sodbo, s katero boste seznanjeni ob koncu glavne obravnave. Zakonik o kazenskem postopku določa, da lahko sodišče kazenski postopek ustavi, ne da bi izdalo sodbo. Sodišče v takem primeru izda sklep. Pritožite se lahko zoper sodbo in sklep.

Pritožba mora biti pisna in jo morate podpisati. Prek prvostopenjskega sodišča se predloži pritožbenemu sodišču. Če je prvostopenjsko sodišče okrožno sodišče, bo pritožbeno sodišče regionalno sodišče. Pritožbe zoper sodbe in sklepe regionalnega sodišča se vložijo pri pritožbenem sodišču. Več informacij o sodiščih najdete na spletni strani vrhovnega pravosodnega sveta. Pritožbe zoper sodbe se vložijo v 15 dneh od datuma izdaje, zoper sklepe pa v 7 dneh po seznanitvi z njimi.

Pritožba se lahko nanaša na ugotovitve sodišča glede dejstev, ki jih je štelo za dokazana, uporabo ustreznih zakonov in nepravično kazen. Ne glede na število in vrsto pritožb bo pritožbeno sodišče odločilo, ali je celotna sodba pravilna ali ne.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Prvostopenjsko sodišče bo po prejemu vaše pritožbe poslalo njene kopije tožilcu in drugim strankam v postopku. Z obrazložitvijo sodbe bo isto sodišče zadevo skupaj s pritožbo predložilo pritožbenemu sodišču. Če je sodišče kot ukrep za preprečitev izognitve pregonu odredilo vaše pridržanje, pritožba ne bo pomenila vaše samodejne izpustitve. Lahko pa pritožbeno sodišče zaprosite, naj ukrep spremeni v blažjega. Sodišče bo o vaši pritožbi odločalo na ločeni obravnavi.

Rok, do katerega naj bi pritožbeno sodišče določilo datum obravnave, ni predpisan. Odvisen je od tega, kako hitro bo mogoče pripraviti obrazložitev sodbe, in od delovne obremenitve pritožbenega sodišča.

Pritožbenemu sodišču lahko predložite nove dokaze, saj lahko ugotovi nova dejstva. Dokazna pravila, ki veljajo za obravnavo na prvi stopnji, se uporabljajo tudi v tem primeru.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo pritožbe?

Obravnave se lahko udeležite, ni pa to nujno. Vi in vaš odvetnik lahko podate ustno izjavo glede razlogov za pritožbo. Druge navzoče stranke lahko izrazijo svoje mnenje o pritožbi.

Pritožbeno sodišče lahko:

  • odloči, da bo sodbo razveljavilo, in zadevo predloži v ponovno obravnavo tožilcu ali prvostopenjskemu sodišču,
  • razveljavi sodbo prvostopenjskega sodišča in izda novo sodbo,
  • odloči, da bo s sodbo naloženo kazen spremenilo v nižjo kazen,
  • odloči, da bo sodbo razveljavilo in ustavilo kazenski postopek,
  • začasno prekine kazenski postopek v primerih, določenih v zakoniku o kazenskem postopku,
  • odloči, da bo potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če niste zadovoljni s sodbo ali sklepom prizivnega sodišča, se lahko pritožite pri vrhovnem kasacijskem sodišču. Če je pritožbeno sodišče regionalno sodišče, lahko pritožbo pri vrhovnem kasacijskem sodišču vložite samo, če je regionalno sodišče izdalo novo sodbo.

Vrhovno kasacijsko sodišče ne ugotavlja novih dejstev, zato ne sprejema novih dokazov. Ugotovi lahko samo, ali so bili zakoni pravilno uporabljeni in ali je naložena pravična kazen. Vrhovno kasacijsko sodišče bo obravnavalo samo razloge iz pritožbe, ki je vložena pri njem.

Do odškodnine ste upravičeni samo, če je vaša obsodba razveljavljena in pritožbeno sodišče izda novo sodbo, s katero ugotovi, da ste „nedolžni“. Več informacij je na voljo v posebnem zakonu o odškodninah, ki ga najdete tukaj. Če se obsodba kljub pritožbi ne bo spremenila, tudi če bo kazen znižana, bo vnesena v vašo kazensko evidenco. Oprostilna sodba vanjo ne bo vnesena.

Ko boste izkoristili vse možnosti za pritožbo pri pritožbenem sodišču in vrhovnem kasacijskem sodišču, nadaljnja pritožba ne bo več mogoča. Sodba bo postala pravnomočna – če zoper njo ne bo vložena pritožba, če bo pritožba vložena prepozno ali če je vrhovno kasacijsko sodišče že odločilo.

Sem državljan druge države članice. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Lahko ste poslani v domovino. V nekaterih primerih se to lahko zgodi tudi brez vašega soglasja. Vendar ne boste samodejno premeščeni, ko bo kazen začela veljati. Izvesti je treba postopek, ki je podrobno opisan v zakoniku o kazenskem postopku. Potrebovali boste pravno svetovanje.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Zakon ne dovoljuje, da se vam sodi za kaznivo dejanje, za katero ste že bili obsojeni. Prepoved velja tudi, če ste bili obsojeni v drugi državi članici.

Informacije o obtožnici/obsodbi

Informacije o obtožnici zoper vas bodo shranjene v policijski evidenci. Če boste oproščeni, lahko policijo prosite, naj te informacije izbriše.

Informacije o obsodbi bodo vključene v vašo kazensko evidenco, ki se bo vodila pri pristojnem okrožnem sodišču. Če se niste rodili v Bolgariji, se bo vaša kazenska evidenca hranila na pravosodnem ministrstvu.

Podatki iz vaše kazenske evidence ne bodo izbrisani do vašega 100. rojstnega dne, nato pa se bo kazenska evidenca posnela na mikrofilm in uničila. Kazenska evidenca se lahko hrani tudi brez vašega soglasja. Prav tako nimate pravice nasprotovati hrambi teh informacij.

Sorodne povezave

Zakonik o kazenskem postopku

Zakon o odgovornosti države in občin za škodo (povzročeno državljanom)

Odlok št. 8 z dne 26. februarja 2008 o nalogah in organizaciji dela v uradih za vodenje evidenc o kazenskih obsodbah

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.