Obdolženci v kazenskem postopku

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kje in kako bo potekala glavna obravnava?

V zakonu o kazenskem postopku je opredeljeno, ali bo prvostopenjsko sodišče, ki bo obravnavalo vašo zadevo, okrožno ali regionalno sodišče. Za več informacij o sodiščih obiščite spletno stran vrhovnega pravosodnega sveta.

Glavna obravnava je načeloma odprta za javnost. Lahko pa celotna glavna obravnava ali posamezna zaslišanja potekajo za zaprtimi vrati. Namen tega je obvarovati državne skrivnosti, zaščititi javno moralo ali prikriti identiteto zaščitene priče.

Odvisno od resnosti obtožbe o zadevi odloča sodnik ali porota, ki jo sestavljajo sodnik in dva porotnika. O primerih najhujših kaznivih dejanj odloča porota, ki jo sestavljajo dva sodnika in trije porotniki. Glasovi sodnikov in porotnikov v postopku so enakovredni.

Ali se lahko obtožnica med glavno obravnavo spremeni?

To je mogoče, če se med glavno obravnavo pokaže, da novi dokazi, s katerimi preiskovalni organi dotlej niso bili seznanjeni, potrjujejo obtožnico. Vendar je mogoče novo obtožnico vložiti samo, če:

  • je potrebna bistvena sprememba dejstev, opisanih v prvotni obtožnici;
  • se tudi brez takih sprememb nova obtožnica nanaša na hujša kazniva dejanja.

V primeru nove obtožnice lahko zaprosite za dovoljenje, da se nanjo pripravite pred nadaljevanjem glavne obravnave.

Če priznate krivdo za katero koli obtožbo iz obtožnice, lahko dobite nižjo kazen. Vendar sodišče ne more razsoditi samo na podlagi vašega priznanja.

Kakšne so moje pravice med glavno obravnavo?

Če ste obtoženi kaznivega dejanja, ki se kaznuje z več kot petletno zaporno kaznijo, se morate udeležiti glavne obravnave. Če ste državljan druge države in je vaša navzočnost obvezna, lahko glavna obravnava poteka brez vas samo pod pogoji, določenimi tukaj. V takih primerih vam bo na podlagi postopka, opisanega tukaj, dodeljen odvetnik po uradni dolžnosti.

Načeloma udeležba na obravnavi po videopovezavi ni dovoljena. Če sodišče meni, da resnica ne bi bila ovirana, vas lahko zasliši tudi samo po videopovezavi – in samo če vas ni v državi. Obvezna udeležba pomeni vašo fizično navzočnost med celotno glavno obravnavo. Če vaša udeležba ni obvezna, imate pravico biti navzoči. Če ne znate jezika postopka, lahko brezplačno dobite tolmača.

V zakonu o kazenskem postopku je določeno, v katerih primerih morate imeti pravnega zastopnika. Informacije o izbiri odvetnika in pravici do brezplačne pravne pomoči najdete tukaj. Svojega odvetnika lahko zamenjate. Če ste pridržani, se lahko sestanete z odvetnikom in se z njim zaupno pogovorite. Če ne znate jezika postopka, vam lahko pomaga tolmač.

Med glavno obravnavo imate pravico dati izjave, vendar to ni nujno. Tudi če izjavite kaj, kar ni res, to za vas ne bo imelo neugodnih posledic. Morate pa potrditi svoje osebne podatke.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Zoper vas pridobljene dokaze lahko izpodbijate. Sklicujete se lahko na njihovo nedopustnost, ker niso bili zbrani zakonito ali ker sicer so dopustni, vendar ne potrjujejo obtožnice. Po navadi se dokazi izpodbijajo ob koncu glavne obravnave, ko odvetnik predstavi argumente obrambe. Dopustnost dokazov je mogoče izpodbijati tudi med glavno obravnavo.

Pravico imate zahtevati izvedbo katerega koli dokaza v vašo korist, ki je dopusten po zakonu. Zahtevate lahko zaslišanje prič obrambe. Predložitev dokazov lahko zahtevate kadar koli med glavno obravnavo.  Dokazi, ki jih pridobi zasebni detektiv, so dopustni, če so zbrani v skladu z zakonom. Njihov pomen lahko oceni odvetnik.

Vi in vaš odvetnik lahko pričam tožilstva v njihovi navzočnosti postavite katero koli vprašanje. Bolj poseben postopek se uporablja za zaslišanje zaščitenih prič. Izjave, ki so jih priče navedle zoper vas, lahko izpodbijate. Po navadi se to zgodi ob koncu glavne obravnave, ko odvetnik predstavi argumente obrambe.

Bodo upoštevani tudi moji podatki iz kazenske evidence?

Sodišče bo zbralo informacije o vaših predhodnih kazenskih obsodbah ne glede na to, ali se s tem strinjate ali ne. Če boste spoznani za krivega in ste že bili obsojeni, vam bo morda naložena strožja kazen. Pri tem je treba imeti konec glavne obravnave najnovejše informacije o predhodnih kazenskih obsodbah. Morebitne predhodne obsodbe v drugi državi članici se bodo upoštevale, če jih bo bolgarsko sodišče predhodno priznalo.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Če bo sodišče odločilo, da so obtožbe iz obtožnice dokazane onkraj razumnega dvoma, vas bo obsodilo in kaznovalo v skladu z zakonom. V nasprotnem primeru vas bo razglasilo za „nedolžnega“.

Mogoče kazni:

  • dosmrtni zapor – s pravico do spremembe kazni ali brez nje: naloži se za najhujša kazniva dejanja. Dosmrtni zapor brez pravice do spremembe kazni se ne more nadomestiti z zaporom za določen čas. Zaporna kazen za določen čas – največ 20 let ali izjemoma do 30 let. Kazen se prestaja v zaporu.
  • Pogojna kazen za določen čas – vključuje ukrepe nadzora in vplivanja na vas, ne da bi vam bila odvzeta prostost. Eden takih ukrepov je lahko družbenokoristno delo.
  • Zaseg – vaše premoženje ali njegov del vam je lahko prisilno odvzet.
  • Globa – plačati morate določen znesek.
  • Začasen odvzem pravice do zasedanja določenega položaja ali opravljanja določenega poklica, pravice do nagrad ali vojaških nazivov.
  • Javna graja – vaša kazen se javno objavi s primernimi sredstvi.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev bo kot zasebni tožilec vztrajala pri obtožnici, ki jo je vložil javni tožilec, in zahtevala vašo obsodbo. Kot tožnik v civilni zadevi bo zahtevala, naj se vam naloži plačilo za škodo, ki ste jo povzročili s kaznivim dejanjem. Žrtev bo vložila zahtevek ob začetku glavne obravnave in nastopila kot zasebni tožilec, če bo tako odločilo sodišče.

Zaslišanje zaščitene priče

Pričanje bi lahko ogrozilo življenje ali zdravje priče ali njene družine in prijateljev. V tem primeru lahko sodišče, če je prepričano o resničnosti nevarnosti, sprejme ukrepe – na zahtevo ali ob soglasju priče – za njeno takojšnjo zaščito. Eden od takih ukrepov je lahko prikritje identitete ogrožene priče.

Če naj bi zaščitena priča, katere identiteta je prikrita, pričala, jo bo sodišče zaslišalo v odsotnosti strank v postopku. V skladu z zakonom mora sodišče sprejeti vse mogoče previdnostne ukrepe, da se identiteta priče ne razkrije. Po zaslišanju bo sodišče vam in vašemu odvetniku takoj predložilo dvojnike nepodpisanih izjav priče. Vi in vaš odvetnik lahko priči pisno postavita vprašanja.

Sorodne povezave

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Zakonik o kazenskem postopku

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Kazenski zakonik

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Zakon o sodiščih

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmVrhovni pravosodni svet

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.