Obdolženci v kazenskem postopku

Ciper

Lažji in hujši prekrški v cestnem prometu se obravnavajo kot katero koli drugo kaznivo dejanje. Običajna kazen so globe. Povratnikom se lahko izreče prepoved vožnje. Večina prekrškov v cestnem prometu se obravnava na upravni ravni.

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kdo obravnava prekrške v cestnem prometu?

Vrsta prekrškov v cestnem prometu in z njimi povezanih prekrškov se lahko obravnava na upravni ravni z naložitvijo zakonsko določene globe.

Pri prehitri vožnji ali uporabi mobilnega telefona med vožnjo ter nekaterih drugih manjših prekrških se lahko v vaše vozniško dovoljenje vpišejo tudi kazenske točke. Ko presežete dvanajst kazenskih točk, se zadeva predloži sodišču. Če se z naložitvijo globe in kazenskih točk ne strinjate, se na sodišče vloži kazenska zadeva zoper vas.

Policist ali redar občinskega ali lokalnega organa vas lahko obvesti, da morate plačati globo. V primeru nepravilnega parkiranja mora biti v obvestilu naveden prekršek in obveščeni morate biti, da bo globa za polovico večja, če je ne boste plačali v 15 dneh.

Če globe ne plačate v 30 dneh, se lahko začne pregon. Globe se lahko naložijo tudi za prekrške v cestnem prometu, ki jih storijo pešci, kolesarji in motoristi. Višina globe je določena z zakonom.

Zoper upravno globo se ne morete pritožiti, če priznate prekršek. Če po drugi strani zanikate, da ste storili prekršek, lahko organi zadevo predložijo sodišču, da bi dokazali prekršek. Zoper odločitev sodišča se lahko pritožite kot zoper katero koli odločitev o kaznivem dejanju.

Globa, naložena na upravni ravni, se lahko izterja kot globa, ki jo je naložilo sodišče. Ne vpiše se v kazensko evidenco.

Kaj se bo zgodilo, če bo zadeva predložena sodišču?

Za obravnavo zadeve je pristojno okrožno sodišče na območju, na katerem je bil prekršek v cestnem prometu storjen.

Postopek za obravnavo prekrškov v cestnem prometu je enak kot pri katerem koli drugem kaznivem dejanju.

Kazni, ki jih lahko sodišče naloži, so:

  • globa,
  • zaporna kazen,
  • prepoved vožnje motornega vozila.

Državljani drugih držav članic so za prekrške v cestnem prometu lahko preganjani enako kot državljani Cipra.

Zoper obsodbo in kazen, naloženo za prekršek v cestnem prometu, se lahko pritožite enako in iz enakih razlogov kot v kateri koli drugi zadevi.

Sorodne povezave

Vožnja na Cipru – Prometni zakoni na Cipru – Prekrški, globe, točke

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.