Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Ciper

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se ponavadi izrekajo mandatne kazni, kot so globe, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kratek opis kazenskega postopka

V nadaljevanju so na kratko opisane običajne faze kazenskega postopka.

 • Osebo, ki je osumljena vpletenosti v kaznivo dejanje, lahko zasliši policija. Policija je odgovorna za preiskavo kaznivega dejanja.
 • Osumljeni je lahko prijet na podlagi sodnega naloga, razen če ga zalotijo pri storitvi kaznivega dejanja.
 • Osumljeni mora biti pred policijskim zaslišanjem obveščen o pravici do komunikacije z odvetnikom in poučen o svojih pravicah.
 • Če preiskava privede do obremenilnih dokazov zoper osumljenca, ga policija formalno obtoži. V resnih kazenskih zadevah odločitev o pregonu sprejme generalni državni tožilec. Za pooblastila policije vedno veljajo splošna navodila generalnega državnega tožilca, ki je na podlagi ustave pooblaščen, da uvede, vodi, prevzame in nadaljuje ali ustavi kakršen koli kazenski postopek.
 • Policija predloži obtožnico, v kateri je(so) navedeno(-a) kaznivo(-a) dejanje(-a), okrožnemu sodniku v potrditev. Če je obtožnica potrjena, je obdolženi pozvan, naj se na določen datum zglasi na sodišču.
 • Kazenske zadeve lahko glede na njihovo resnost obravnava: (a) sodnik posameznik na okrožnem sodišču, na območju katerega je bilo kaznivo dejanje storjeno, po skrajšanem postopku, (b) na podlagi informacij porotno sodišče, ki ga sestavljajo trije sodniki okrožnega sodišča in mu predseduje predsednik okrožnega sodišča.
 • V skrajšanem postopku obdolženi na dan, ko je pozvan pred sodišče, odgovori na obtožbo(-e) tako, da se izreče za krivega ali nedolžnega. V zadevah, ki jih obravnava porotno sodišče, na določen dan pred sodnikom okrožnega sodišča poteka predhodna preiskava. Predhodna preiskava se lahko izpusti, če generalni državni tožilec potrdi, da ni nujna. V sodobnih kazenskih postopkih se predhodne preiskave običajno ne izvajajo.
 • Žrtev kaznivega dejanja ima pravico do zasebne tožbe.
 • Generalni državni tožilec je v celoti odgovoren za kazenski pregon in ima tudi pravico do ustavitve pregona.
 • Na Cipru ni sojenja s poroto.
 • Če sodišče pri preiskavi ugotovi, da obdolženi zaradi duševne motnje ali nezmožnosti ni procesno sposoben, lahko sodišče zanj odredi zdravljenje v zavodu za duševne bolezni.
 • Obdolženi lahko vloži predhodne ugovore zoper obtožbe zaradi: (a) neobstoja stvarne ali krajevne pristojnosti sodišča, (b) predhodne oprostitve ali obsodbe za isto(-a) dejanje(-a), (c) pomilostitve za kaznivo(-a) dejanje(-a), (d) nepopolnih ali podvojenih obtožb.
 • V isti obtožnici je za povezano kaznivo ravnanje lahko obtoženih več oseb. Če to velja za nepravično, lahko sodišče odredi, da se obtožba razdeli za namene sojenja.
 • Glavna obravnava se začne z dokazi tožilstva. Po predstavitvi zadeve s strani tožilstva sodišče odloči, ali mora obtoženi odgovarjati. Če mora, ga sodišče pozove k obrambi in ga obvesti o njegovi pravici do molka ali izjave z zatožne klopi ali pričanja pod prisego. Obtoženi lahko vedno pozove priče v svojo obrambo. Iz uresničevanja pravice do molka se ne smejo izpeljati nikakršni sklepi v škodo obtoženega. Po predstavitvi obrambe stranke podajo zaključne govore in sodišče izreče sodbo.
 • Vse priče, ki na sodišču pričajo pod prisego, se lahko navzkrižno zaslišijo.
 • Sojenje mora potekati v skladu s predpisi o poštenem sojenju. Domneva nedolžnosti velja ves čas sojenja. Dokazno breme vedno nosi tožilstvo. Če po koncu glavne obravnave sodišče ni brez razumnega dvoma prepričano o krivdi obtoženega, mora biti ta oproščen.
 • Če je obtoženi obsojen, sledi postopek izreka kazni.

Podrobnosti o vseh teh fazah v kazenskem postopku in vaših pravicah so na voljo v informativnih listih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Posvetovanje z odvetnikom

2 - Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

 • Prijetje in preiskava

3 - Moje pravice med glavno obravnavo

 • Vrste kazni

4 - Moje pravice po glavni obravnavi

5 - Prekrški v cestnem prometu

Sorodne povezave

Pravni urad Republike Ciper

Vrhovno sodišče Cipra

Policija Cipra

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.