Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

A. Kje bo potekal sodni postopek?

Sodni postopek bo potekal na okrožnem ali okrajnem sodišču, ki pokriva okraj, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, odvisno od teže kaznivega dejanja. Če kraja kaznivega dejanja ni mogoče določiti ali je bilo to storjeno v tujini, bo postopek potekal na sodišču, ki pokriva okraj, v katerem živite, delate ali ste začasno nastanjeni. Če teh krajev ni mogoče določiti ali so zunaj ozemlja Češke republike, bo postopek potekal na sodišču, ki pokriva okraj, v katerem je bilo dejanje ugotovljeno.

B. Ali se predmet obtožbe lahko spremeni? Kakšne so moje pravice do obveščenosti v tem primeru?

Edini cilj sojenja je odločiti, katero dejanje ali posel je predmet obtožbe. Ko je obtožnica vložena, je državni tožilec ne more več spremeniti, lahko je samo umaknjena.

Če rezultati sojenja pokažejo bistveno spremenjene okoliščine zadeve ali če je potrebna nadaljnja preiskava, da se zadeva pojasni, ali če se izkaže, da ste storili drugo dejanje ali posel, ki predstavlja kaznivo dejanje, in državni tožilec pozove, naj se zadeva zaradi potrebe po skupni obravnavi vrne v razsojanje, sodišče vrne zadevo v pripravljalni postopek. Državni tožilec nato vloži novo obtožnico, v kateri so upoštevane spremembe, ki so se pojavile. Nov izvod obtožnice boste tako vi kot vaš zagovornik vedno prejeli najpozneje skupaj z vabilom ali obvestilom o vabilu. Vročen vam bo izvod obtožnice skupaj z obvestilom predsednika senata o vaši pravici do podajanja pripomb v zvezi z dejstvi v obtožnici v časovnem okviru, ki ga določi predsednik, zlasti:

 • ali se čutite nedolžne ali krive storitve dejanja ali dejanj iz obtožnice in na podlagi česa;
 • ali želite skleniti sporazum o krivdi in kaznovanju z državnim tožilcem oziroma ali želite na sojenju priznati krivdo;
 • ali se strinjate z opisom dejanja in njegovo pravno klasifikacijo ter predlagano kaznijo oziroma preventivnim ukrepom in
 • katera dejstva so po vašem mnenju nesporna.

Predsednik senata vas bo obvestil tudi o posledicah takih izjav in o dejstvu, da lahko izjave v zvezi z obtožnico po vašem naročilu poda tudi vaš zagovornik, razen za priznanje krivde.

Predsednik vas bo med drugim pozval, da sodišče pravočasno obvestite o zahtevah za nadaljnje zbiranje dokazov na sojenju in navedete okoliščine, ki bi jih ti dokazi pojasnili.

Vendar pravna klasifikacija dejanja ali posla, navedena v obtožnici, ne zavezuje sodišča, zato lahko to razvrsti dejanje kot drugo kaznivo dejanje (manj hudo ali hujše), ali pa sklene, da dejanje ni kaznivo dejanje, ampak prekršek. Če sodišče meni, da je dejanje kaznivo dejanje, za katerega se predvideva strožja kazen kot za prvotnega, za katerega je bila vložena obtožnica, vas mora sodišče obvestiti o spremembi in vam zagotoviti možnost, da se odzovete na spremembo v svojo obrambo, ter dovolj časa za spremembo obrambe.

C. Katere pravice imam med zaslišanjem na sodišču?

Pravico imate, da:

 • vas organi kazenskega pregona seznanijo z vašimi pravicami in da lahko te pravice v celoti uveljavljate;
 • priznate krivdo ali predložite predlog sporazuma o krivdi in kaznovanju, preden se pridobijo dokazi;
 • podate pripombe o obtožbah zoper vas;
 • zavrnete pričanje;
 • pregledate spise, si naredite izpiske in komentarje in kopirate spise ali njihove dele na lastne stroške;
 • sodelujete pri obravnavi zadeve med samim sojenjem in med javnimi zaslišanji;
 • podate končno izjavo med sojenjem in na javni obravnavi pritožbe;
 • imate zadnjo besedo na sojenju;
 • predstavite dejstva in predložite dokaze v svojo obrambo;
 • podate pripombo na vsak pridobljen dokaz in ugovarjate načinu, kako je bil pridobljen;
 • zastavite vprašanja preiskovanim osebam;
 • podate zahtevke in predloge (v zvezi s pridobivanjem dokazov in načinom sprejema odločitve);
 • uveljavljate pravno sredstvo, tako redno (npr. pritožbe, glavne pritožbe, ugovori) kot izredno (npr. predlogi za obnovo postopka, vloge za pritožbeni preizkus), ali predlagate, da se vloži pritožba v zvezi s kršitvijo prava;
 • izberete zagovornika (če ga ne izberete sami, vam lahko tega izbere nekdo drug, npr. družinski član) in ga zaprosite, da vam svetuje tudi med dejanji, ki jih izvaja sam organ kazenskega pregona;
 • govorite z zagovornikom brez navzočnosti tretje stranke;
 • zaprosite za zaslišanje ob prisotnosti vašega zagovornika in zaprosite, da lahko vaš zagovornik sodeluje v vsakem dejanju kazenskega postopka;
 • pred organi kazenskega pregona uporabite materni ali drug jezik, ki ga obvladate, če izjavite, da ne obvladate češčine.

i. Ali moram biti navzoč/-a na sodišču? Ali je odsotnost na sodišču dovoljena? Pod kakšnimi pogoji?

Sojenje lahko poteka v vaši odsotnosti le, če sodišče meni, da je mogoče o zadevi zanesljivo odločiti in doseči namen kazenskega postopka tudi v vaši odsotnosti, ter

 • če ste pravočasno prejeli obtožnico in ste bili ustrezno in pravočasno povabljeni na sojenje ter
 • če vas je organ kazenskega pregona že zaslišal v zvezi z dejanjem ali poslom, ki je predmet obtožbe, in je bila pravna določba o začetku kazenskega pregona upoštevana, vi pa ste bili seznanjeni z možnostjo vpogleda v spis in predložitve predlogov za dopolnitev preiskave.

Vabilo mora vsebovati informacijo o tem, kakšne so posledice, če se sojenja ne udeležite.

Sojenje sicer lahko poteka v vaši odsotnosti, vendar ne, če

 • ste v priporu;
 • prestajate zaporno kazen;
 • se zadeva nanaša na kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom več kot petih let.

Vendar vam tudi v teh primerih ni treba biti prisoten na sojenju, če izrecno zaprosite sodišče, da izvede sojenje v vaši odsotnosti, razen če sodišče meni, da je nujno, da ste osebno prisotni.

V primerih obvezne obrambe sojenje ne more potekati brez prisotnosti vašega zagovornika.

ii. Ali sem upravičen do tolmača ali prevoda dokumentov? V kakšnem obsegu?

Če izjavite, da ne obvladate češčine, ste v komunikaciji z organi kazenskega pregona upravičeni do uporabe maternega jezika ali jezika, ki ga po vaših besedah obvladate.

Če je treba v tem primeru tolmačiti vsebino dokumenta, pričevanja ali drugega procesnega dejanja ali če izjavite, da ne obvladate češčine, bo dodeljen tolmač, ki bo tolmačil dogodke v kazenskem postopku. Dodeljeni tolmač lahko na vašo zahtevo tolmači tudi vaše posvetovanje z zagovornikom, če je to neposredno povezano s procesnimi dejanji; tolmač lahko tolmači tudi vsako posvetovanje med procesnimi dejanji.

V tem primeru morajo organi kazenskega pregona zagotoviti pisni prevod dokumentov, določenih z zakonom (npr. sklepa o priporu, sodbe, kaznovalnega naloga, odločbe v pritožbenem postopku itd.); pravici do prevoda se lahko odpoveste.

Pravico imate, da zaprosite sodišče, da dodatno prevede ali tolmači vse druge dokumente, ki so pomembni v smislu uveljavljanja vaše pravice do obrambe.

iii. Ali imam pravico do zagovornika?

 • Če ste obtoženi storitve kaznivega dejanja, imate pravico do zagovornika. Če zagovornika ne izberete sami, lahko tega za vas izbere družinski član, ali pa se zagovarjate sami. V določenih primerih pa je prisotnost zagovornika obvezna (t. i. „obvezna obramba“); če v določenem roku ne izberete zagovornika po svoji izbiri, vam ga v takih primerih dodeli sodnik. Zagovornika v sodnih postopkih potrebujete vse do trenutka, ko sklep, s katerim se postopek zaključi, postane pravnomočen:
  • če ste v priporu, prestajate zaporno kazen ali za vas velja preventivni ukrep, povezan z odvzemom prostosti, ali ste na opazovanju v zdravstveni ustanovi;
  • če je vaša pravna in poslovna sposobnost omejena (npr. zaradi duševne motnje);
  • v postopkih zoper ubežnika (če ste pobegnili in se postopek izvaja brez vaše navzočnosti);
  • če se postopek nanaša na kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom z zgornjo mejo nad petimi leti;
  • če je to po mnenju sodišča nujno, ker v luči vašega trenutnega položaja dvomi, da ste se sposobni ustrezno zagovarjati sami;
  • če ste mladoletni prestopnik (stari med 15 in 18 let);
  • na sojenju, če ste pridržani;
  • v postopkih, povezanih z uvedbo ali spreminjanjem pogojev varnega preventivnega pridržanja ali uvedbo ali spreminjanjem pogojev forenzične obravnave, z izjemo institucionalne forenzične obravnave alkoholizma.
 • Zagovornika v postopku izvršitve potrebujete, kadar sodišče odloča na javni obravnavi, če:
  • je vaša pravna in poslovna sposobnost omejena;
  • ste v priporu;
  • obstajajo dvomi o vaši sposobnosti, da se ustrezno zagovarjate sami.
 • V postopkih v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi (pritožbe glede kršitve prava, vloge za pritožbeni preizkus, predlogi za obnovo postopka) morate imeti zagovornika:
  • če ste v priporu, prestajate zaporno kazen ali za vas velja preventivni ukrep, povezan z odvzemom prostosti, ali ste na opazovanju v zdravstveni ustanovi;
  • če je vaša pravna in poslovna sposobnost omejena;
  • če gre za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom z zgornjo mejo nad petimi leti;
  • če obstajajo dvomi o vaši sposobnosti, da se ustrezno zagovarjate sami.
 • V postopkih, ki obravnavajo kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom z zgornjo mejo nad petimi leti, se lahko odpoveste pravici do zagovornika, razen če se kaznivo dejanje kaznuje z izjemno kaznijo (dosmrtna zaporna kazen ali zaporna kazen, daljša od 20 let in krajša od 30 let). Pravici do zagovornika se lahko tudi odpoveste, če ste pridržani in se bo sojenje kmalu pričelo.

iv. Katere postopkovne pravice morajo biti poznane? (npr. privedba osumljencev pred sodišče)

Med sojenjem vsak sedi na svojem mestu. Vprašanja zastavljate in izjave podajate le s soglasjem predsednika senata (sodnika posameznika); kadar naslavljate sodnika, tudi ob najkrajših govorih, morate vstati, (sodnik pa lahko določenim osebam dovoli, da zaradi starosti ali zdravja med svojimi govori ali pričevanji sedijo). Predsednik senata (sodnik posameznik) bo vse prisotne povabil, naj vstanejo in prisluhnejo izreku sodbe. V češčini se tako pravniki kot tudi drugi prisotni naslavljajo s pane/paní/slečno (g., ga., gdč.) pred funkcijo ali položajem naslovljene osebe v postopku (npr. pane předsedo, pane přísedící, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku itd., ko naslavljajo predsednika senata, porotnega sodnika, zagovornika, odvetnika/zdravnika, državnega tožilca, izvedenca oziroma pričo). V sodni dvorani ni dovoljeno govoriti brez privolitve predsednika senata (sodnika posameznika) ali jesti, piti ali kaditi, niti med odmorom. Prisotni v sodni dvorani se morajo vzdržati vsega, kar bi lahko zmotilo potek ali dostojnost sodne obravnave, vključno z izražanjem zadovoljstva ali nezadovoljstva s potekom obravnave, izjavami prič, izdanimi odločbami itd. Prav tako morajo biti izklopljene vse naprave (zlasti mobilni telefoni), če bi lahko motile potek in dostojanstvo obravnave.

Prenos slike ali zvoka in videoposnetki so med sodno obravnavo dovoljeni le ob predhodnem soglasju predsednika senata (sodnika posameznika). Snemanje zvoka je dovoljeno, če je s tem seznanjen predsednik senata ali sodnik posameznik; kadar bi način snemanja lahko motil potek ali dostojanstvo obravnave, lahko predsednik senata ali sodnik posameznik snemanje prepove.

Orožje v sodni dvorani ni dovoljeno.

D. Možne kazni

 • Hišni pripor;
 • delo v splošno korist;
 • zaplemba premoženja;
 • denarna kazen;
 • zaplemba predmeta;
 • prepoved dejavnosti;
 • prepoved kmetijske reje živali;
 • izgon;
 • prepoved udeležbe športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov;
 • izguba častnih nazivov ali nagrad;
 • izguba vojaškega čina;
 • odstranitev.

Preventivni ukrepi so ukrepi, ki so preventivne narave in se v nasprotju s kaznimi lahko uvedejo na primer tudi za dejanja, ki bi bila drugače kazniva v primeru oseb, ki zaradi neprištevnosti ali mladoletnosti niso kazensko odgovorne. Preventivni ukrepi se lahko uvedejo ločeno ali skupaj s kaznijo, ki je odvisna od izpolnitve vseh pogojev, določenih v zakonu. Zaščitni ukrepi vključujejo:

 • forenzično obravnavo;
 • varno preventivno pridržanje;
 • zaseg predmetov;
 • zaseg dela premoženja;
 • izobraževanje o zaščiti.
Zadnja posodobitev: 21/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.