Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Katere faze ima kazenska preiskava?

Namen pripravljalnega postopka je preučiti, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno in kdo je verjetni storilec (faza preučitve), nato pa pridobiti dokaze in pripraviti zadevo za obravnavo pred sodiščem (faza preiskave).

Pripravljalni postopek izvede policija, njeno delo pa nadzoruje državni tožilec, ki odloči, ali je bil postopek pravilno izveden.

Nekatere ukrepe lahko uvede le državni tožilec ali pa njihova uvedba ni mogoča brez njegove odločitve (na primer prenehanje pripravljalnega postopka), medtem ko je sodnik pristojen za odločanje o nekaterih drugih ukrepih (na primer pridržanju obtoženca, prijetju, hišni preiskavi ali prisluškovanju).

Za podrobnejše informacije o fazah preiskave v predkazenskem postopku kliknite na spodnje povezave.

Postopek pred začetkom kazenskega pregona – preučitev (1)

Zakaj je potrebna preučitev?

Policija lahko za opredelitev narave kaznivega dejanja in njegovega storilca:

 • zbere izjave;
 • pridobi izvedenska mnenja;
 • preuči dokumente;
 • išče predmete in preišče prizorišče kaznivega dejanja;
 • sestavi policijske zapisnike, odvzame prstne odtise, opravi telesne meritve in išče osumljence;
 • izvede nujne ukrepe;
 • pripre osumljence;
 • uporabi druge primerne preiskovalne postopke.

Preučitev se konča z odločitvijo o začetku kazenskega pregona zoper določeno osebo ali na več drugih načinov (prekinitev postopka, začasna prekinitev postopka, predložitev zadeve v nekazensko obravnavo).

Kako dolgo lahko traja ta faza?

Ta faza lahko glede na resnost zadeve traja dva, tri ali šest mesecev. Če preučitve ni mogoče dokončati, lahko državni tožilec s pisno obrazložitvijo rok spremeni ali podaljša.

Koliko bom obveščen o tem, kaj se dogaja?

V tej fazi ne boste obveščeni o tem, kaj se dogaja, vse dokler vas ne bo treba neposredno vključiti v postopek.

Ali mi bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika?

Če boste morali pojasniti nekatere dogodke, bo policija s seboj pripeljala tolmača, ki bo tolmačil vprašanja, vaše odgovore in pisno poročilo, preden vam bo dano v podpis.

Kdaj bom lahko govoril z odvetnikom?

Na vaše povabilo je lahko navzoč odvetnik, da vam pojasni zadeve. Njegova navzočnost v tej fazi ni obvezna, zato vam ne bo dodeljen, če z njim ne boste sami navezali stika. Odvetnika lahko prosite za nasvet, vendar ne v zvezi s tem, kako odgovoriti na vprašanje, ki vam je bilo že postavljeno. Če za sporazumevanje z odvetnikom potrebujete tolmača, si ga morate v tej fazi zagotoviti sami.

Bodo od mene zahtevane informacije? Jih moram dati?

Policija lahko v tej fazi od vas zahteva, da pojasnite dejstva, ki jih preiskuje. Dolžni ste zagotoviti resnično pojasnilo. Pojasnilo lahko odklonite, če zaradi vaše izjave vi (ali z vami povezana oseba) tvegate pregon. Odklonite ga lahko tudi, če bi s tem kršili zavezanost molčečnosti.

Kaj se zgodi, če izjavim kaj takega, kar škodi moji zadevi?

Vaša izjava bo uporabljena le za odločitev o tem, ali naj se začne kazenski pregon zoper določeno osebo za določeno kaznivo dejanje. Če se začne kazenski postopek, se vaša izjava obravnava kot pričanje, le če je bila že dana in je pozneje ni bilo mogoče več ponoviti. Poleg tega jo morate dati pred sodnikom. V nasprotnem primeru morate pričanje v poznejši fazi kazenskega postopka ponoviti (praviloma pred sodiščem).

Ali se lahko obrnem na družinskega člana ali prijatelja?

Policija bo na vašo zahtevo obvestila sorodnika ali prijatelja, da ste bili priprti, če to ne ovira policijske preiskave in ni prezapleteno.

Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Če ste v postopku preučitve ali priprti, policija poskrbi za zdravniški pregled in pridobi zdravnikovo izjavo o vašem zdravstvenem stanju. Če zdravnik tako predpiše, vas je treba nemudoma izpustiti, policija pa vas po potrebi odpelje v zdravstveno ustanovo.

Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo, če sem državljan druge države?

V kateri koli fazi kazenskega postopka lahko zahtevate, naj se vam omogoči, da se obrnete na svoje veleposlaništvo in imate zaupni pogovor s tamkajšnjim predstavnikom.

Živim v drugi državi. Ali moram biti med preiskavo navzoč?

Sodnik lahko odredi, da vas je treba pred odhodom iz države zaslišati, če je to za zadevo bistveno in se tako prepreči, da bi se dokazi izgubili. Zaslišani ste lahko tudi po odhodu iz države, če je predložen zahtevek pristojnim organom države, v kateri živite.

Ali sem lahko poslan nazaj v domovino?

Ne v tej fazi.

Bom pridržan ali izpuščen?

Če se zahteva vaša navzočnost, boste privedeni pred sodišče ali priprti. Če nato niste obdolženi ali privedeni pred sodnika v 48 urah po priprtju zaradi odločitve o pridržanju, morate biti izpuščeni.

Ali lahko med preiskavo zapustim državo?

Da.

Ali mi bodo odvzeti prstni odtisi, vzorci DNK (na primer iz las ali sline) ali druge telesne tekočine?

Prstni odtisi, vzorec DNK, kri ali biološki material se vam lahko odvzamejo, če je to potrebno za ugotovitev vaše istovetnosti, če je treba preveriti, ali so na vašem telesu sledovi kaznivega dejanja, ali če se to zahteva zaradi pridobitve dokazov. V ta namen se lahko opravijo tudi telesne meritve, telesna preiskava ali podobni ukrepi.

Če se fizično upirate, vas je mogoče obvladati s soglasjem državnega tožilca. Če kaj od navedenega odklonite, vam grozi globa v višini do 50 000 CZK.

Če tako pridobljene informacije niso več potrebne za nadaljnji postopek ali za preprečevanje, iskanje ali odkrivanje kaznivih dejavnosti, bodo uničene.

Ali lahko že pred glavno obravnavo priznam krivdo za vse ali nekatere obtožbe?

Če je vaše priznanje krivde zanesljivo, je mogoče na podlagi tega začeti kazenski pregon ali izdati odločitev o skrajšanem postopku.

Ali mi bodo predloženi podatki o pričah, ki so pričale zoper mene, in drugih dokazih?

V tej fazi postopka vam ti podatki ne bodo predloženi.

Ali se bodo zahtevali podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

Da, policija bo pridobila izpis iz vaše kazenske evidence.

Začetek kazenskega pregona – preiskava (2)

Kaj je namen te faze?

Policija med preiskavo išče in preučuje dokaze, pomembne za zadevo. Pri tem išče dokaze v korist ali škodo obdolžencev.

Kako dolgo lahko traja preiskava?

Ta faza lahko glede na resnost zadeve traja dva, tri ali šest mesecev. Državni tožilec jo lahko podaljša na podlagi razlogov, ki jih pisno predloži policija. Vendar pa mora tožilec razloge v vsaki posamezni zadevi preveriti vsaj enkrat na mesec.

Policija mora delovati čim hitreje. Če vam zamuda škoduje, lahko od državnega tožilca zahtevate, naj težavo reši. Če zamudo povzroča državni tožilec, se lahko z zahtevo za rešitev težave obrnete na njegovega nadrejenega.

Obtoženec lahko zahteva tudi nadomestilo za nefinančno škodo, ki mu jo je povzročila zamuda v postopku, ali odškodnino. Sodišče pri izreku kazni upošteva morebitne zamude v tej fazi.

Koliko bom obveščen o tem, kaj se dogaja?

Prejeli boste odločitev o začetku kazenskega pregona, ki bo vsebovala opis dejanja, ki ste ga obdolženi, ter pravno podlago in razloge za obdolžitev. Zoper to odločitev lahko v treh dneh vložite ugovor, o njem pa bo odločil državni tožilec.

Vi ali vaš zagovornik bosta obveščena o preiskovalnih postopkih, v katerih boste lahko prek zagovornika tudi postavljali vprašanja pričam in predlagali dokaze. Vam in vašemu zagovorniku se lahko med preiskavo zavrne dostop do vašega spisa, če za to obstajajo upravičeni razlogi.

Ali mi bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika?

Če ne znate češko, vam bo med preučitvijo zagotovljen tolmač za jezik, ki ga znate, ali vaš materni jezik.

Tolmač vam bo zagotovljen tudi med preiskovalnimi postopki. Policija vam bo v tej fazi dovolila sodelovanje, postavljali pa boste lahko tudi vprašanja, če boste to želeli.

Na vašo zahtevo vam bo predložen tudi pisni prevod odločitve o začetku kazenskega pregona, odredbe o pridržanju ali odločitve o pogojni odložitvi kazenskega pregona.

Kdaj bom lahko govoril z odvetnikom?

Kadar koli, zagotovljena pa mora biti tudi zaupnost pogovora. Na zahtevo odvetnika se zagotovi tudi tolmač. Odvetnika lahko izberete sami (glej Informativni list 1).

Bodo od mene zahtevane informacije? Jih moram dati?

Lahko izrazite svoje mnenje o zadevi, imate pa tudi pravico, da ne izjavite nič.

Ali lahko nasprotujem preiskovalnemu policistu, državnemu tožilcu ali sodniku?

Nasprotujete lahko policistu ali državnemu tožilcu, pa tudi zapisnikarju, svetovalcu za pogojni izpust, sodnemu referentu, sodnemu izvedencu, tolmaču in sodniku, če menite, da so ravnali pristransko – če torej po vašem mnenju pri njih obstaja osebno navzkrižje interesov v vaši zadevi ali v zvezi s katero koli drugo stranko ali njenim zastopnikom ter zato ne morejo sprejemati nepristranskih odločitev.

Na splošno se šteje, da je oseba pristranska, če je v postopku že sodelovala v drugačni procesni vlogi. Sodnik na primer ne more razsojati o krivdi in odločati o kazni, če je v pripravljalnem postopku že odločal o pridržanju, sprejel odredbo o prisluškovanju itd.

O vašem ugovoru najprej odloči oseba, katere pristranskosti ste nasprotovali.

Če s to odločitvijo niste zadovoljni, lahko zoper njo v treh dneh vložite pritožbo, o tej pa odloči nadrejeni organ. Procesne odločitve, ki jih sprejme pristranska oseba, se v kazenskem postopku ne uporabijo.

Kaj se zgodi, če izjavim kaj takega, kar škodi moji zadevi?

Vse, kar izjavite, se lahko uporabi v vašo korist ali proti vam. Vaše pričanje v tej fazi postopka se lahko uporabi kot dokaz.

Ali se lahko obrnem na družinskega člana ali prijatelja?

Policija bo odločila, ali se lahko med preučitvijo, priporom in prijetjem obrnete na družino ali prijatelje. Če ste pridržani, lahko pišete pisma (v tem primeru pisma prebereta zaporniška služba Češke republike – zaradi nevarnosti, da bi želeli vplivati na priče – in državni tožilec, ki lahko vaša pisma cenzurira).

V zaporu imate pravico do obiskov vsaka dva tedna, med pridržanjem pa je med obiski vedno navzoča še tretja oseba, saj obstaja nevarnost, da bi želeli vplivati na priče.

Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Če ste pridržani, vas pregleda zaporniški zdravnik in ta vam mora zagotoviti ustrezno zdravniško oskrbo. Podatki za osebe v postopku preučitve ali v priporu so na voljo tukaj.

Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo, če sem državljan druge države?

Da, in sicer v vsaki fazi postopka. Vsako srečanje s konzularnim uslužbencem je zaupno. Sodišče bo z vašim soglasjem konzulat obvestilo, da ste pridržani.

Sem iz druge države. Ali moram biti med preiskavo navzoč?

Če je bila v zvezi z vami že opravljena preučitev in ne želite biti navzoči pri preiskavi, vaša navzočnost ni potrebna. Če obstaja begosumnost, boste pridržani ali izpuščeni na prostost na podlagi pisne obljube, da se boste vrnili, ko boste povabljeni na obravnavo.

Ali sem lahko poslan nazaj v domovino?

Da, če so izpolnjeni pogoji za vašo izročitev ali predajo zaradi kazenskega pregona ali prestajanja kazni v drugi državi in če tak postopek po zakonu ni izključen.

Ali lahko med preiskavo zapustim državo?

Da, vendar morate imeti veljaven poštni naslov ali biti drugače v stiku z organi, pristojnimi za kazenski postopek. V nasprotnem primeru ste lahko prijeti in pridržani.

Ali mi bodo odvzeti prstni odtisi, vzorci DNK (na primer iz las ali sline) ali druge telesne tekočine? Ali je mogoča telesna preiskava?

Da, če je to potrebno. V takih primerih morate sodelovati.

Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, poslovnih prostorov, avtomobila ali druge lastnine?

Da, hišno preiskavo je mogoče opraviti na podlagi naloga, ki ga izda sodnik. Druge prostore je mogoče preiskati na podlagi naloga, ki ga izda državni tožilec ali policija.

Ali lahko že pred glavno obravnavo priznam krivdo za vse ali nekatere obtožbe?

Da, to lahko storite med policijsko preučitvijo.

Ali je mogoče obtožnico pred začetkom glavne obravnave spremeniti?

Ne, spremeni se lahko le pravni opis obtožb v obtožnici. Za obtožnico zaradi drugega dejanja je treba izdati nov sklep o začetku kazenskega pregona.

Ali sem lahko obtožen zaradi prekrška, zaradi katerega sem bil obtožen že v drugi državi članici?

Da. Vendar to ne velja, če je bila ob koncu kazenskega pregona zoper vas v drugi državi članici že izdana sodba, če je bil postopek odložen, če se je končal z dogovorom ali poravnavo ali če je bila zadeva predložena v ponovno presojo za obravnavo kot prekršek in ne kot kaznivo dejanje.

Ali bom obveščen o pričah, ki so pričale zoper mene?

Njihovo identiteto in vsebino njihovega pričanja lahko poiščete v spisu o zadevi ali zanju izveste tako, da ste vi ali vaš zagovornik navzoči med njihovo preučitvijo. Identiteta skrivnih prič vam ne bo razkrita.

Ali bom obveščen o drugih dokazih zoper mene?

Da, takoj, ko vama bo z zagovornikom dovoljeno preučiti spis o zadevi.

Ali se bodo zahtevali moji podatki iz kazenske evidence?

Da.

Pridržanje (3)

Bom pridržan ali izpuščen?

Pridržati je mogoče le obdolženo osebo.

Če ste privedeni pred sodišče s predlogom za pridržanje v 48 urah po odreditvi pripora ali 24 urah po prijetju, bo sodišče odločilo, ali boste pridržani ali ne.

Razlogi za pridržanje so lahko:

 • možnost pobega pred kazenskim pregonom ali kaznijo (pridržanje zaradi begosumnosti);
 • možnost oviranja preiskave, na primer z vplivanjem na priče (pridržanje zaradi koluzijske nevarnosti), ali
 • možnost dokončanja začetega kaznivega dejanja ali storitve novega kaznivega dejanja (pridržanje zaradi ponovitvene nevarnosti).

Če razlogov za pridržanje ni ali so odpravljeni, boste na podlagi odločitve državnega tožilca izpuščeni.

Izpuščeni morate biti tudi po izteku zakonsko določenega obdobja. Pridržanje zaradi koluzijske nevarnosti lahko traja največ tri mesece. Pridržanje zaradi begosumnosti in pridržanje zaradi ponovitvene nevarnosti lahko trajata eno leto, če je za kaznivo dejanje zagrožena največ petletna kazen, dve leti, če je zagrožena daljša kazen, tri leta za posebno huda kazniva dejanja in štiri leta, če je za kaznivo dejanje zagrožena izredna kazen.

Vendar je mogoče od teh časovnih obdobij le tretjino porabiti v pripravljalnem postopku, dve tretjini pa sta prihranjeni za postopek pred sodiščem.

Razlogi za pridržanje se nenehno preverjajo. Če ste bili pridržani že tri mesece ali je od vložitve obtožnice minilo 30 dni, mora tožilec sprejeti novo odločitev. Ta postopek je treba ponoviti vsake tri mesece od začetka veljavnosti predhodne odločitve.

Kako lahko dosežem izpustitev na prostost, če sem pridržan?

Vsakič, ko začne veljati nova odločitev o pridržanju, lahko v štirinajstih dneh zahtevate, da vas izpustijo na prostost, če ste pridržani. Če pa lahko v zahtevku navedete druge razloge, lahko izpustitev na prostost, če ste pridržani, zahtevate kadar koli.

Pravico imate predlagati, naj se pridržanje zaradi begosumnosti ali ponovitvene nevarnosti nadomesti s:

 • pisno obljubo, da boste spoštovali zakone in se boste na poziv zglasili na sodišču;
 • predložitvijo denarnega jamstva (varščine), ki ga določi sodišče;
 • nadzorom, ki ga opravlja svetovalec za pogojni izpust, ali
 • jamstvom združenja zainteresiranih državljanov ali druge zanesljive osebe.

Denarnega jamstva ni mogoče sprejeti pri pridržanju zaradi ponovitvene nevarnosti, če je bilo storjeno katero od zakonsko opredeljenih kaznivih dejanj. Jamstvo lahko za vas predložijo tudi druge osebe.

Odločitev v pripravljalnem postopku – obtožnica (4)

Kaj je namen te faze?

S to fazo se konča preiskava kazenske zadeve, državni tožilec pa odloči, ali se v nadaljevanju postopka:

 • zadeva predložiti drugemu organu;
 • zaustavi kazenski pregon;
 • pogojno zaustavi kazenski pregon;
 • odobri poravnava ali
 • proti vam vloži obtožnica pri sodišču.

Koliko bom obveščen o tem, kaj se dogaja?

Vročeni vam bosta odločitev državnega tožilca ali obtožnica. Ugovor lahko vložite zoper:

 • začetek sodnega postopka proti vam;
 • odložitev kazenskega pregona;
 • pogojno odložitev kazenskega pregona in
 • poravnavo.

O vašem ugovoru odloči višji državni tožilec.

Ali mi bo zagotovljen tolmač, če ne znam češko?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Kdaj bom lahko govoril z odvetnikom?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Bom pridržan ali izpuščen?

Če še vedno obstajajo razlogi za pridržanje in se zakonsko določeno obdobje za pridržanje še ni izteklo, vložitev obtožnice ne vpliva na trajanje pridržanja.

Ali je mogoče obtožnico pred glavno obravnavo spremeniti?

Obtožnica in odločitev državnega tožilca v tej fazi morata temeljiti na dejstvih, zaradi katerih ste bili obtoženi. Vendar pa je mogoče spremeniti pravni opis obtožbe v obtožnici, če državni tožilec odloči, da je to primerno.

Ali sem lahko obsojen in mi je kazen določena tudi brez glavne obravnave?

Sodnik lahko v manj resnih zadevah izda kaznovalni nalog, ki vsebuje odločitev o krivdi in kazen, ne da bi bila potrebna glavna obravnava.

S takim kaznovalnim nalogom je mogoče odrediti:

 • pogojno zaporno kazen ali hišni zapor do enega leta;
 • opravljanje dela v splošno korist;
 • petletno prepoved opravljanja nekaterih dejavnosti;
 • denarno kazen;
 • do petletno prepoved prebivanja;
 • do petletni izgon
 • ali podobno kazen.

Če v osmih dneh od prejema naloga ne vložite ugovora, ta začne veljati in je izvršljiv. Če v predpisanem času vložite ugovor ali kaznovalnega naloga ni mogoče vročiti, bo razpisana glavna obravnava. Glej Informativni list 3.

Ali bom obveščen o dokazih proti meni?

Obtožnica vsebuje dokaze, ki jih bo državni tožilec predstavil na glavni obravnavi. Spis o zadevi lahko vsebuje še druge dokaze ali pa se ti pojavijo med glavno obravnavo.

Ali se bodo zahtevali podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

Ti podatki bodo že vključeni v spis.

Skrajšani pripravljalni postopek (5)

Namen te faze

Če je bil osumljenec prijet pri kaznivem dejanju, za katero je zagrožena manj kot triletna zaporna kazen, ali če bi se glavna obravnava verjetno začela v dveh tednih, je mogoče zadevo obravnavati po skrajšanem postopku.

Policija v takih postopkih osumljenca obvesti o kaznivem dejanju, za storitev katerega je osumljen, ne da bi začela kazenski pregon. Če se skrajšani pripravljalni postopek konča v dveh tednih, lahko državni tožilec pri sodišču vloži predlog za kaznovanje storilca.

Koliko bom obveščen o tem, kaj se dogaja?

O podrobnostih kaznivega dejanja, za katero ste osumljeni, boste obveščeni najpozneje takrat, ko se bo začelo vaše preučevanje. Obveščeni boste o vaših pravicah.

Ali mi bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika?

Da, navzoč bo tolmač, ki govori jezik, ki ga govorite, ali vaš materni jezik. Pisni kazenski predlog bo preveden.

Kdaj bom lahko govoril z odvetnikom?

Kadar koli, če izberete odvetnika. Če po preučitvi ne boste izpuščeni iz pripora in še ne boste imeli odvetnika, vam ga bo dodelilo sodišče.

Bodo od mene zahtevane informacije? Jih moram dati?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Kaj se zgodi, če izjavim kaj takega, kar škodi moji zadevi?

Svoj položaj lahko še poslabšate, posledica pa je lahko obsodilna sodba.

Ali se lahko obrnem na družinskega člana ali prijatelja? Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo, če sem državljan druge države?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Sem iz druge države. Ali moram biti med preiskavo navzoč?

Če ste bili izpuščeni na prostost, vaša navzočnost ni potrebna. Vendar je dobro ostati v stiku z organi, pristojnimi za kazenski postopek, in jim predložiti veljaven poštni naslov, saj se lahko v nasprotnem primeru vaša odsotnost obravnava kot pobeg, za kar ste lahko kaznovani.

Ali sem lahko poslan nazaj v domovino?

Da, če vas sodišče kaznuje z izgonom.

Bom pridržan ali izpuščen?

Če obstajajo razlogi za pridržanje, bo ta ukrep izveden. Glej razdelek Pridržanje (3).

Ali mi bodo odvzeti prstni odtisi, vzorci DNK (na primer iz las ali sline) ali druge telesne tekočine? Se lahko opravi telesna preiskava? Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, poslovnih prostorov, avtomobila in druge lastnine?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Ali lahko že pred glavno obravnavo priznam krivdo za vse ali nekatere obtožbe?

Da, med prvo preučitvijo ali ko sodišče obravnava vašo zadevo v skrajšanem postopku.

Ali je mogoče obtožnico pred glavno obravnavo spremeniti?

Obtožnici ni mogoče dodati novih dejstev. Je pa mogoče spremeniti pravno podlago.

Ali sem lahko obtožen zaradi prekrška, zaradi katerega sem bil obtožen že v drugi državi članici?

Glej razdelek Začetek kazenskega pregona – preiskava (2).

Ali bom obveščen o pričah, ki bodo pričale zoper mene? Ali bom obveščen o drugih dokazih zoper mene?

Da, ko vam bo omogočen dostop do spisa o zadevi (običajno ob začetku skrajšanega sodnega postopka) ali med postopki preučitve, če boste navzoči.

Ali se bodo zahtevali moji podatki iz kazenske evidence?

Da.

Sorodne povezave

Zakonik o kazenskem postopku

Ministrstvo za pravosodje

Pravne informacije za vsakogar

Kazenski zakonik

Skupni zakon št. 273/2008 o policiji Češke republike

Dunajska konvencija o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963

Skupni zakon št. 101/2000 o varstvu osebnih podatkov

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.