Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

V zakonu o prekrških je „prekršek“ opredeljen kot dejanje, ki krši interese družbe ali zaradi katerega so ti ogroženi in ki je izrecno opredeljen kot prekršek v tem ali drugem zakonu.

Vse zgoraj navedene opredelitve so vključene v zakon o prekrških in zakonik o upravnem postopku, ki se uporabljata v postopkih v zvezi s prekrški.

Kako se obravnavajo prehitra vožnja, nepravilno parkiranje in drugi podobni prekrški?

Prekrške v cestnem prometu obravnava občinski (mestni) organ.

Nekateri prekrški in sankcije, ki jih lahko občinski organ naloži zanje, so:

  • prehitra vožnja se običajno kaznuje z globo v višini od 1 000 CZK do 10 000 CZK, odvisno od resnosti prekrška. Mogoča je tudi od enomesečna do enoletna prepoved vožnje;
  • druge prometne prekrške je mogoče glede na njihovo resnost kaznovati z globami od 1 500 CZK do 10 000 CZK, mogoča pa je tudi do enoletna prepoved vožnje;
  • za kršitev zakona o cestnem prometu, katere posledica je povzročitev nesreče s smrtjo ali telesno poškodbo osebe, sta vam lahko naloženi globa v višini od 25 000 CZK do 50 000 CZK in od eno- do dveletna prepoved vožnje.

Po kakšnem postopku se obravnavajo prekrški?

Postopek z globnim listkom (kuponom)

Gre za manj hude prekrške, ki so bili zanesljivo dokazani in pri katerih opomin ne zadostuje. Če želite plačati nižjo globo, vam lahko organ za nadzor prometa (ali policija) na kraju samem izda globni listek (kupon).

Standardni postopek o prekršku

O prekrških se odloča v uradnem postopku. Tak postopek se začne s poročilom o prekršku, ki ga izda državni organ, policija, občinski organ, pravna oseba ali državljan.

Občinski organ lahko pred začetkom postopka zadevo odstopi drugemu organu. Če dejstva kažejo, da se zadeva nanaša na kaznivo dejanje, se odstopi državnemu tožilcu.

V postopek ste vključeni kot obtoženec. Stranka v postopku je tudi žrtev, če je potrebna razprava o odškodnini za škodo, nastalo zaradi prekrška. Nazadnje je kot stranka v postopek vključen še lastnik predmeta ali stvari, ki je bila zasežena ali bi jo bilo mogoče zaseči (na primer lastnik vozila).

Prekrška ste obtoženi, takoj ko je opravljeno prvo procesno dejanje zoper vas.

Pravico imate, da:

  • izrazite svoje mnenje o vseh dejanjih, za katera ste obtoženi, in dokazih v podporo tem obtožbam;
  • odklonite pričanje;
  • izpodbijate dejstva in predlagate dokaze v svojo obrambo;
  • vložite predloge;
  • vložite pravna sredstva.

Zadeva se obravnava ustno, občinski organ pa bo pripravil poročilo. Na obravnavi vam bodo postavljena vprašanja, pri čemer lahko uveljavljate svoje pravice (kot so bile navedene zgoraj). Poročilo bo vključeno v spis. Občinski organ vam bo pred izdajo odločbe v pregled predložil dokumente iz spisa. O teh dokumentih lahko izrazite mnenje.

Postopek o prekršku se konča, če:

  • je postopek ustavljen iz razlogov, določenih v zakonu o prekrških (če na primer dejanje ni prekršek, niste storili prekrška, bi bila sankcija nepomembna v primerjavi s kaznijo, ki vam bo naložena za drugo dejanje v kazenskem postopku, ipd.), ali
  • se izda odločba, v kateri je ugotovljeno, da ste storili prekršek, za kar vam je naložena sankcija.

Ali je mogoče za te prekrške preganjati tudi državljane drugih držav članic?

Državljane drugih držav članic je mogoče preganjati enako kot češke državljane.

Se lahko pritožim?

Imate pravico do pritožbe, vendar se ne morete pritožiti zoper globo v postopku z globnim listkom (kuponom).

Odločba, ki se izpodbija s pritožbo, postane izvršljiva, šele ko o pritožbi odloči nadrejeni organ.

Pritožbo morate vložiti pri upravnem organu (običajno občinskem organu) v petnajstih dneh po vročitvi odločbe.

Bodo ti prekrški navedeni v moji kazenski evidenci?

Ne.

Sorodne povezave

Prometni prekrški

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.