Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Ali se lahko pritožim?

Da, zoper sodbo v vaši zadevi se lahko pritožite, če vsebuje zmotne ugotovitve, ki se navezujejo neposredno na vas. Pritožite se lahko zoper obsodilno sodbo, kazen in/ali dodeljeno odškodnino, lahko pa tudi zoper vse ugotovitve sodišča prve stopnje. Pritožbo morate vložiti:

 • pisno;
 • pri sodišču, ki je izreklo sodbo;
 • v osmih dneh od vročitve izvoda sodbe (če je bil tak izvod vročen vam in vašemu zagovorniku, začne ta rok teči na datum zadnje od obeh vročitev).

V pritožbi mora biti jasno navedeno, zoper katere vidike sodbe se pritožujete, opredeljene pa morajo biti tudi posebne napake v sodbi in/ali predhodnem postopku. Pritožite se lahko tudi brez posebne podlage, pri čemer morate pri predsedniku senata sodišča prve stopnje vložiti vlogo za podaljšanje roka za predložitev posebne podlage.

Kateri so pritožbeni razlogi?

Pritožbo lahko vložite na podlagi katere koli zmotne ugotovitve iz sodbe, ki vas neposredno zadeva, ali ker neka ugotovitev ni bila vključena v sodbo. Pritožbo lahko vložite tudi na podlagi novih dejstev in dokazov.

Kaj se bo zgodilo, če se pritožim?

Sodba ne začne veljati in/ali ne postane izvršljiva, dokler o zadevi ne odloči pritožbeno sodišče. Če ste pridržani, ne boste samodejno izpuščeni samo zato, ker ste vložili pritožbo.

Kaj se bo zgodilo na pritožbeni obravnavi?

Sodišče prve stopnje preuči, ali vaša pritožba vsebuje vse zahtevane podatke. Če jih ne, sodišče od vas in vašega zagovornika zahteva, da te napake odpravita v petih dneh (osmih, če nimate zagovornika in predsednik senata daje navodila neposredno vam).

Kopija pritožbe s pritožbenimi razlogi se vroči še drugim strankam v zadevi, celoten spis o zadevi pa se predloži pritožbenemu sodišču.

O pritožbi zoper sodbo okrajnega sodišča odloča višje okrožno sodišče, o pritožbi zoper sodbo okrožnega sodišča pa vrhovno sodišče.

Ob začetku postopka pred pritožbenim sodiščem se predstavi izpodbijana sodba in predloži poročilo o zadevi.

Nato predstavite pritožbo in jo utemeljite. Če nista navzoča niti vi niti vaš zagovornik, to stori predsednik senata.

Zatem svoje trditve predstavijo še državni tožilec in vse druge osebe, ki bi jih lahko odločitev pritožbenega sodišča neposredno zadevala.

Ko so predlogi predstavljeni, pritožbeno sodišče preuči dokaze, potrebne za odločanje o pritožbi, razen če bi bil ponovni pregled dokazov tako obsežen, da bi to pomenilo podvajanje že opravljenega dela sodišča prve stopnje.

Pritožbeno sodišče lahko:

 • pritožbo zavrne (če ni utemeljena, je bila vložena prepozno, jo je vložila nepooblaščena oseba ipd.), vendar to vedno stori na javni obravnavi;
 • pritožbo zavrže (če njena vsebina ne izpolnjuje pogojev, določenih za pritožbo);
 • prekine kazenski pregon;
 • razveljavi izpodbijano sodbo ali njen del in:
 • odloči, da se v obravnavani zadevi odloči o pristojnosti sodišča;
 • zadevo prenese na drug organ;
 • ustavi kazenski pregon (če bi moralo to storiti že sodišče prve stopnje);
 • prekine kazenski pregon (če bi moralo to storiti že sodišče prve stopnje).

Izpodbijano sodbo lahko razveljavi tudi zaradi bistvenih napak v postopku, to je:

 • napak v sodbi (nejasnost, nepopolne ugotovitve v zadevi);
 • dvomov o točnosti ugotovitev v zadevi ali ker je treba dokaze znova preveriti;
 • kršitev določb kazenskega zakonika;
 • neustrezne kazni;
 • napačne odločitve o pravicah žrtve.

Ko pritožbeno sodišče sodbo razveljavi, lahko:

 • zadevo vrne v odločanje sodišču prve stopnje;
 • izda svojo sodbo v zadevi, kar mora vedno storiti na javni obravnavi, ali
 • zaustavi kazenski pregon.

Kaj se bo zgodilo, če pritožbi ne bo ugodeno?

Razen če se zoper sodbo pritoži tožilec, pritožbeno sodišče ne more sprejeti odločitve, s katero bi poslabšalo vaš položaj.

Kdaj bo obsodba pravnomočna?

Če pritožbeno sodišče zadeve ne vrne v ponovno odločanje sodišču prve stopnje, se z njegovo odločitvijo zadeva konča, ta odločitev pa postane pravnomočna, ko je razglašena. Prav tako postane pravnomočna tudi sodba sodišča prve stopnje, če se nanjo pravočasno ne pritožite.

Ko začne sodba veljati, lahko vložite:

 • izredno pritožbo;
 • predlog, naslovljen na ministra za pravosodje, naj se pri vrhovnem sodišču vloži zahteva za varstvo zakonitosti;
 • vlogo za obnovo postopka.

Ali bom prejel odškodnino, če bo prvotna odločitev razveljavljena?

Pri ministrstvu za pravosodje lahko vložite zahtevek za odškodnino na podlagi zakona o škodi, ki jo povzroči javni organ.

Ali se bo obsodba evidentirala, če bo pritožbi ugodeno?

Obsodba se bo evidentirala, šele ko bo sodba postala pravnomočna. Ko postane obsodilna sodba pravnomočna, se vnese v kazensko evidenco. Če bo ugodeno vašemu izrednemu pravnemu sredstvu, se ta vnos izbriše.

Prihajam iz druge države članice. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Da, lahko ste izročeni drugi državi članici zaradi prestajanja kazni, če so do njenega izteka ostali še vsaj štiri meseci.

Pristojni organ zadevne države mora zahtevati izročitev, ta pa mora biti v skladu z ustavnimi določbami in obveznostmi ter mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.

Sodišče lahko izročitev odredi tudi kot del obsodilne sodbe.

Se lahko pritožim zoper odločitev, da bom poslan v domovino?

Zoper tako odločitev se lahko pritožite, ko vam je vročeno obvestilo o prestajanju kazni. Pritožite se lahko zoper kazen izročitve.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Ne, niti v drugi državi članici, razen če se izda dovoljenje za obnovo postopka.

Ali bodo podatki o obtožbi in/ali obsodbi vpisani v mojo kazensko evidenco?

Da, v kazensko evidenco se vnesejo zakonite obsodbe. Te podatke zagotavljajo sodišča. Hranijo se sto let od datuma vašega rojstva.

Če je bila obsodba preklicana, podatek ne bo naveden v kazenski evidenci. Izpis iz kazenske evidence lahko pridobite, tako da vložite prošnjo zanj. Glede na resnost obsodbe je mogoče tak zapis po preteku zakonsko določenega obdobja izbrisati. To obdobje lahko znaša od enega do petnajst let po koncu prestajanja kazni.

Podatki se shranijo ne glede na to, ali s tem soglašate.

Ali lahko hrambi podatkov nasprotujem?

Vložite lahko upravno tožbo na občinsko sodišče v Pragi.

Sorodne povezave

Kazensko pravo za širšo javnost

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.