Obdolženci v kazenskem postopku

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Se lahko pritožim?

Sodišče odločitev izreče na obravnavi. Zoper odločitev, razsodbo ali kazen se lahko pritožite na višje sodišče. Zaprosite lahko za oprostilno sodbo ali zmanjšanje kazni. Če menite, da so bile med glavno obravnavo v vašem primeru na okrožnem sodišču storjene hude napake, lahko zahtevate vrnitev primera na okrožno sodišče zaradi ponovnega sojenja z novimi sodniki.

Zoper obsodbo, razsodbo ali kazen se lahko ustno pritožite na obravnavi, na kateri je izrečena odločitev. Na okrožno sodišče ali tožilstvo se lahko pritožite tudi pisno. Pritožbo je treba vložiti v dveh tednih. Če imate odvetnika, bo običajno sam poskrbel za vse potrebno v zvezi z vašo pritožbo. Če ste kaznovani z globo v znesku 3 000 DKK ali manj, boste za pritožbo zoper odločitev potrebovali dovoljenje danskega odbora za dopustitev pritožb. Temu odboru je treba vlogo predložiti v dveh tednih po odločitvi sodišča.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če se boste pritožili zoper odločitev sodišča, bo primer obravnavalo višje sodišče. Tudi ta obravnava bo odprta za javnost. Višje sodišče nima roka, do katerega bi moralo obravnavati primer.

Če ste pridržani v priporu, mora višje sodišče vaš primer obravnavati pred vsemi drugimi primeri. Odločiti mora tudi, ali morate do začetka pritožbenega postopka in med njim ostati v priporu.

Če v pritožbi zahtevate oprostilno sodbo, bo višje sodišče vaš primer znova obravnavalo. V tem primeru imate pravico do predložitve novih dokazov. Z odvetnikom se morate čim prej pogovoriti, katere nove dokaze bi bilo treba predložiti v pritožbenem postopku. Ko bo tožilstvo razkrilo dokaze, na katere se bo opiralo med postopkom na višjem sodišču, bo imel vaš odvetnik običajno 14 dni, da razkrije vaše dokaze. Morda vam bo lahko odobreno izvzetje iz 14-dnevnega roka.

Če se boste pritožili le zaradi zmanjšanja kazni, bo višje sodišče preučilo le kazen. V takih primerih stranki v postopku višjemu sodišču ne bosta predložili nobenih dokazov, vaš odvetnik pa bo lahko zaprosil sodišče, naj pridobi dodatne informacije o vaših osebnih okoliščinah, ki so pomembne za določitev kazni ali odločitev o izročitvi.

 

Kaj se bo dogajalo med pritožbeno obravnavo?

Če ste se pritožili, da bi dosegli oprostilno sodbo, bo višje sodišče primer znova obravnavalo. V praksi bo pogosto začelo z branjem izjav, ki ste jih skupaj s pričami dali med postopkom na okrožnem sodišču. Če pa se z odvetnikom ne strinjate s tem postopkom, je treba izjave dati na novo.

Če ste se pritožili, da bi dosegli zmanjšanje kazni, bo višje sodišče upoštevalo dokaze, predložene na okrožnem sodišču, in na tej podlagi odločilo o kazni.

Višje sodišče bo odločitev izreklo na obravnavi. Odloči se lahko, da potrdi sodbo okrožnega sodišča, poveča ali zmanjša kazen oziroma vas oprosti. Če vas oprosti ali zmanjša kazen, bodo stroški pritožbe poravnani iz javnih sredstev. Enako velja, če se tožilstvo pritoži zoper sodbo in jo višje sodišče le potrdi. V vseh drugih okoliščinah vam bo verjetno naloženo plačilo stroškov pritožbenega postopka.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Sodba višjega sodišča bo nadomestila sodbo okrožnega sodišča, na splošno pa bo končna in neizpodbojna. V izjemnem primeru je zadevo mogoče predložiti vrhovnemu sodišču, za kar je potrebno dovoljenje odbora za dopustitev pritožb. Tako dovoljenje se običajno izda le, če gre za načelni in zato preskusni primer ali iz drugih posebnih razlogov. Odbor le za redke kazenske zadeve dopusti, da jih obravnava vrhovno sodišče. Odvetnik vam lahko svetuje o možnostih za pridobitev takega dovoljenja.

Če ste oproščeni in so bili med preiskavo uporabljeni intruzivni ukrepi, kot so prijetje, pridržanje ali preiskava, lahko zahtevate odškodnino. Zahtevek morate pisno vložiti pri regionalnem državnem tožilstvu najpozneje dva meseca po odločbi sodišča. Običajno bo vaš odvetnik poskrbel za vse potrebno glede vložitve zahtevka. Odvetnika ne pozabite obvestiti o tem, kje ste dosegljivi v vaši domovini.

Sem državljan druge države članice. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Običajno ste lahko poslani na prestajanje kazni v drugo državo članico. To se bo običajno zgodilo le, če zaprosite, da bi bili poslani na prestajanje kazni v domovino. Prošnjo za prestajanje kazni v domovini morate poslati na dansko ministrstvo za pravosodje.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Na Danskem ne morete biti dvakrat obsojeni za isto kaznivo dejanje. Enako načelo velja v drugih evropskih državah. Ker pa se lahko kazenske določbe od države do države razlikujejo, morate o tem vprašati v državi, v kateri bi lahko prav tako preganjali to kaznivo dejanje.

Informacije o obtožbi/obsodbi

Takoj ko bo o primeru odločeno, bo odločitev sporočena v osrednji register kaznivih dejanj. Odločitve o kršitvah danskega kazenskega zakonika bodo vpisane v del registra, namenjen odločitvam sodišč. Odločitve glede kršitev druge zakonodaje bodo evidentirane, če vam bo izrečena zaporna kazen ali diskvalifikacijska kazen (kazen, s katero se vam odvzame pravica). Odločitev bo evidentirana ob podrobni navedbi imena sodišča, ki je izreklo sodbo, datuma sodbe, kršenih zakonskih določb in kazni.

Obstajajo omejitve, katere odločitve bodo vključene v kazensko evidenco, ki jo je mogoče izdati za vašo osebno uporabo. Podatki se shranjujejo elektronsko, njihov izbris pa je odvisen od resnosti sankcije. Zaradi napak pri vpisu ali izbrisu se lahko pritožite, zaradi dejanskega evidentiranja odločitve sodišča pa ne. Pritožbe zaradi evidentiranja se predložijo uradu nacionalnega komisarja danske policije, ki je pristojni organ za obravnavo podatkov, povezanih s kazensko evidenco.

Sorodne povezave

Danski zakon o pravosodju

Odredba o obdelavi osebnih podatkov v osrednjem registru kaznivih dejanj

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.