Obdolženci v kazenskem postopku

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

Če vas ustavi prometna policija, ki se ukvarja z izvajanjem zakonov o cestnem prometu, lahko krivdo priznate ali zanikate. Policija vas mora obdolžiti za prekršek, ki ste ga po njenem mnenju storili. Imate pravice obdolženca in vam ni treba dati izjave za policijo.

Kazen za prekršek v cestnem prometu je običajno globa. Prekrški v cestnem prometu so obravnavani enako kot drugi prekrški, za katere je zahtevana kazen globa. Policija vam bo poslala račun za plačilo globe. Če ta račun plačate, pomeni, da ste obtožbo priznali. Če računa ne plačate, bo primer poslan na sodišče. Pozvani boste na obravnavo, na kateri je mogoče predstaviti dokaze v zvezi s prekrškom.

Vodja državnega tožilstva je izdal katalog kazni za prekrške v cestnem prometu, v katerem lahko preverite, ali vaša globa ustreza globam, ki so običajno naložene za tip prekrška v cestnem prometu, ki ste ga zagrešili.

Zakon o cestnem prometu omogoča policiji, da vam zaseže vozilo, če je vaše stalno prebivališče zunaj Danske in če je vaš avto registriran v drugi državi, ne na Danskem. Vozilo lahko ostane zaseženo, dokler ne plačate globe oziroma zagotovite jamstva za plačilo globe. Če se ne strinjate s tem, da ste storili prekršek v cestnem prometu, boste tako morali v nekaterih primerih zagotoviti jamstvo za plačilo globe in zahtevati, naj zadevo obravnava sodišče. Policija pogosto izkoristi pravico do zasega vozil.

Za vozila in voznike iz drugih skandinavskih držav se uporabljajo posebna pravila.

Kako so obravnavani prekrški zaradi nepravilnega parkiranja vozil?

Omejitve parkiranja običajno nadzirajo prometni redarji, ki delajo za lokalni organ ali zasebno podjetje (torej ne policija). Če parkirate na nedovoljenem mestu, boste prejeli globo za nepravilno parkiranje. Ta globa bo pritrjena na vaše vozilo.

Če redarja srečate, preden evidentira prekršek zaradi nepravilnega parkiranja, lahko ugovarjate neposredno njemu. Morda se bo odločil, da prekrška ne bo evidentiral, ali pa bo zapisal vaš ugovor. Če prejmete globo za nepravilno parkiranje, ji morajo biti priložena navodila, kako se je nanjo mogoče pritožiti. Za obravnavanje pritožb zaradi glob ni nobenega osrednjega organa.

Globe za nepravilno parkiranje se pobirajo enako kot druge civilne terjatve. To pomeni, da bo v primeru neplačila terjatev poslana agenciji za izterjavo dolgov v državi vašega prebivališča.

Bodo podatki o teh prekrških zapisani v kazenski evidenci?

Vaša kazenska evidenca običajno ne bo vključevala podatkov o globah. Vanjo pa bodo vključene globe za kazniva dejanja.

Globe za napačno parkiranje niso kazenska sankcija, zato ne bodo vključene v vašo kazensko evidenco.

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.