Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Obdolženci v kazenskem postopku

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Ali se lahko pritožim?

Če ste bili obsojeni ali vam je bila kazen naložena na magistratnem sodišču, se lahko pritožite na lokalno kronsko sodišče. Pritožite se lahko tudi na upravno sodišče v Londonu, če menite, da so magistratni sodniki narobe razlagali pravo.

Če ste bili obsojeni ali vam je bila kazen naložena na kronskem sodišču, se lahko pritožite samo, če ste dobili dovoljenje za to, ker je npr. sodnik storil napako. Nato se lahko pritožite na pritožbeno sodišče v Londonu.

Kako se pritožim?

Če je bila glavna obravnava na magistratnem sodišču, se morate pritožiti v 21 dneh. Če je bila glavna obravnava na kronskem sodišču, se morate pritožiti v 28 dneh. Vaš odvetnik vam bo svetoval, ali se pritožiti in kako to storiti.

Kateri so lahko razlogi za pritožbo?

Pravico se imate pritožiti zoper vsako odločitev magistratnega sodišča, vendar morate izpolniti in vrniti obrazec, ki ga dobite na sodišču.

Pri pritožbah zoper odločitve kronskega sodišča je potreben bolj formalen postopek. Ob vložitvi pritožbe morate podrobno navesti svoje razloge. Med pritožbene razloge se štejejo:

  • sodnik je dal napačna navodila poroti;
  • v postopku glavne obravnave je bila storjena napaka ali nepravilnost;
  • dokazi so bili po krivici sprejeti ali zavrnjeni.

Med razloge za pritožbo zoper naloženo kazen se šteje:

  • sodnik je napačno uporabil pravo;
  • kazen je bila predolga.

Kaj se bo dogajalo med pritožbeno obravnavo?

Pritožbo zoper odločitev magistratnega sodišča bo po navadi obravnaval sodnik, ki bo zasedal z dvema magistratnima sodnikoma (drugima, ki sta prvotno obravnavala primer). Ker gre za novo obravnavo, se je mogoče sklicevati na nove ali drugačne dokaze in dejstva. Če se pritožba nanaša samo na izrečeno kazen, lahko kronsko sodišče kazen zniža, potrdi ali zviša.

Če izpodbijate pravno razlago magistratnih sodnikov na upravnem sodišču in bo sodišče odločilo, da so se magistratni sodniki zmotili, bo sodba razveljavljena. V nekaterih okoliščinah je lahko vrnjena magistratnemu sodišču v ponovno obravnavo.

Pritožba zoper obsodbo na kronskem sodišču bo obravnavana na pritožbenem sodišču. Vaš odvetnik in tožilec bosta navedla razloge za upravičenost pritožbe. Sodišče lahko zahteva več dokazov. Na splošno se ne morete sklicevati na dokaze, ki so bili na voljo med glavno obravnavo in glede katerih ste se odločili, da jih na njej ne boste uporabili. Pritožbeni postopki so javni.

Če niste v zaporu, se imate pravico udeležiti pritožbenega postopka. Če ste v zaporu, imate pravico do udeležbe, razen če pritožba zadeva samo pravna vprašanja. Sodišče vam lahko dovoli sodelovanje po videopovezavi.

Kaj se bo zgodilo, če bom v zaporu, ko se bom pritožil?

Po vložitvi pritožbe lahko zaprosite za izpustitev iz zapora do konca pritožbene obravnave, čeprav je izpustitev v takih okoliščinah redka. Če se odobri varščina, lahko zanjo veljajo nekateri pogoji.

Kako hitro bo pritožba obravnavana?

Če ste v zaporu, se pritožbe zoper izrečeno kazen magistratnih sodišč po navadi obravnavajo hitro, sicer pa v treh do šestih mesecih. Če želite na pritožbeno sodišče vložiti pritožbo zoper odločitev kronskega sodišča, potrebujete dovoljenje višjega sodnika. Povprečno se pritožbe zoper razsodbo obravnavajo v osmih mesecih, pritožbe zoper izrečeno kazen pa v petih mesecih. Pritožbo lahko kadar koli umaknete, tako da to pisno sporočite uradu za pritožbe v kazenskih zadevah.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi zoper razsodbo ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če bo pritožbi ugodeno, bo sodišče razveljavilo vašo obsodbo, ta pa bo izbrisana iz uradne evidence. Sodišče lahko v nekaterih okoliščinah razsodbo razveljavi, tožilcu pa dovoli začetek nove glavne obravnave zoper vas.

Če pritožbi ne bo ugodeno, razsodba na podlagi glavne obravnave po navadi ne bo spremenjena, v nekaterih primerih pa lahko pritožbeno sodišče obsodbo nadomesti z obsodbo za manj hudo kaznivo dejanje (to običajno ni mogoče v pritožbenem postopku zoper odločitev magistratnega sodišča).

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi zoper izrečeno kazen ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če bo pritožbi ugodeno, bo sodišče naložilo novo kazen. Če pritožbi ne bo ugodeno, lahko sodišče potrdi prvotno izrečeno kazen, lahko pa jo tudi zviša.

Imam pravico, da se znova pritožim na višjestopenjsko ali drugo sodišče?

Če ste vložili pritožbo zoper odločitev magistratnega sodišča, kronsko sodišče pa je pritožbo zavrnilo, se lahko pritožite na komisijo za revizijo kazenskih zadev (CCRC) in jo zaprosite, naj zadevo vrne v razsojanje pritožbenemu sodišču. Tak primer je redek.

Če ste se pritožili na upravno sodišče ali pritožbeno sodišče, imate lahko pravico do vložitve nadaljnje pritožbe na vrhovno sodišče Združenega kraljestva, če vaša pritožba odpira vprašanje splošnega pravnega pomena.

Bom dobil odškodnino, če bo moji pritožbi ugodeno?

Za odškodnino lahko zaprosite v dveh letih z izpolnitvijo tega obrazca. O odškodnini odloči vlada. Vaš odvetnik vam bo lahko pojasnil delovanje sistema.

Ali so mogoče nadaljnje pritožbe, če prvi pritožbi ne bo ugodeno?

Izjemoma vam bo morda dovoljena vložitev nadaljnje pritožbe, če se bo pojavil nov pritožbeni razlog. Če želite predložiti nove dokaze, morate pojasniti, zakaj niso bili obravnavani med glavno obravnavo.

Se je mogoče pritožiti še kako drugače?

CCRC lahko zaprosite, naj razišče, ali je šlo za odrekanje pravnega varstva. Komisija lahko vašo zadevo predloži ustreznemu pritožbenemu sodišču. V tem primeru se vaša zadeva obravnava kot običajna pritožba.

Sem državljan druge države članice. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Če ste obsojeni in vam je izrečena zaporna kazen, boste ob izpustu morda prisilno odstranjeni. Če niste britanski državljan in vam je izrečena kazen 12 mesecev ali več ali vam je naložena kazen za nekatera hujša kazniva dejanja, bo vlada običajno odredila prisilno odstranitev po odsluženi kazni.

V vseh drugih primerih, v katerih je zaporna kazen ena od možnosti, če ste starejši od 17 let, lahko sodnik predlaga vašo prisilno odstranitev po odsluženi kazni. To je mogoče ne glede na to, ali ste poslani v zapor ali ne. Vlada bo odločila na podlagi sodnikovega priporočila. Sodnikovo priporočilo je del izreka kazni. Zoper njega je mogoča pritožba, kot je opisano zgoraj. Vlada si bo morda prizadevala za vašo prisilno odstranitev tudi brez priporočila sodišča, če „bo to v javno dobro“.

Če ste državljan druge države članice, ste lahko prisilno odstranjeni samo iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja. Obsodba zaradi kaznivega dejanja še ne upravičuje samodejno prisilne odstranitve. Zoper odločitev o prisilni odstranitvi se imate pravico pritožiti na posebno sodišče.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Če ste bili obsojeni ali oproščeni kaznivega dejanja na glavni obravnavi v katerem koli delu Združenega kraljestva, se vam razen v posebnih okoliščinah v Angliji ne more znova soditi za isto kaznivo dejanje. To pravilo velja tudi, če je bila sodba izrečena na glavni obravnavi, če je ta potekala v drugi državi članici.

Informacije o obsodbah

Obsodbe in opomini so evidentirani v državnem policijskem računalniku (PNC) do vašega 100. rojstnega dne. Če menite, da podatki iz vaše evidence niso točni, jih lahko izpodbijate. Vaš odvetnik vam bo povedal, kako to storiti. Prav tako lahko upravnika policije v kraju storitve kaznivega dejanja prosite, naj podatke spremeni ali izbriše.

Opomini, ukori in zadnja opozorila se obravnavajo kot obsodbe.

Tudi po prestani kazni morate razkriti obsodbo ali opomin, če se to zahteva (npr. pri prijavi na delovno mesto), dokler obsodba ni izbrisana. Kdaj se to zgodi, je odvisno od vrste kaznivega dejanja in izrečene kazni.

Če vam je bila izdana mandatna kazen ali plačilni nalog za prekršek, se to ne vpiše v vašo kazensko evidenco.

Sorodne povezave

Pritožbeno sodišče

Vodnik za začetek postopkov na pritožbenem sodišču

Vrhovno sodišče Združenega kraljestva

Komisija za revizijo kazenskih zadev

Urad za kazensko evidenco

Rehabilitacija storilcev kaznivih dejanj

Zakon o pritožbah v kazenskih zadevah iz leta 1968 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o rehabilitaciji storilcev kaznivih dejanj iz leta 1974 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o varščini iz leta 1976 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o magistratnih sodiščih iz leta 1980 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o višjih sodiščih iz leta 1981 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o pritožbah v kazenskih zadevah iz leta 1995 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o policiji iz leta 1997 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o človekovih pravicah iz leta 1998 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o policiji in sodstvu iz leta 2006 (kakor je bil spremenjen)

Evropska konvencija o človekovih pravicah

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.