Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Kje bo potekala glavna obravnava?

Vse kazenske zadeve se obravnavajo na okrajnih sodiščih. Navadno odločitev sprejme sodnik posameznik. Kazenske zadeve, ki vključujejo kaznivo dejanje prve stopnje, obravnava sodišče v sestavi predsednika sodišča in dveh sodnikov porotnikov.

Ali je glavna obravnava javna?

Glavna obravnava je javna.

Sodišče lahko odloči, da bo glavna obravnava delno ali v celoti zaprta za javnost:

  • da zaščiti državne ali poslovne skrivnosti;
  • da zaščiti moralo, družinsko ali zasebno življenje;
  • zaradi interesov mladoletne osebe;
  • zaradi interesov sojenja, vključno v zadevah, v katerih lahko javna glavna obravnava ogrozi varnost sodišča, strank v postopku ali prič.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Tožilstvo lahko pred koncem obravnave na sodišču spremeni obtožbo ali doda obtožbe zoper vas. V takem primeru bo sestavilo novo obtožnico. Tega ne bo storilo, če bo obtožba spremenjena v vašo korist. Če je obtožba spremenjena, imate vi in vaš odvetnik pravico zahtevati odložitev glavne obravnave, da bi lahko pripravili obrambo.

Kaj se bo zgodilo, če se med glavno obravnavo izrečem za krivega glede nekaterih ali vseh obtožb?

Vaše priznanje se obravnava kot dokaz kaznivega dejanja. Če se izrečete za krivega, mora tožilstvo vašo krivdo še vedno dokazati z drugimi dokazi.

Ali moram biti navzoč na glavni obravnavi? Ali lahko poteka v moji odsotnosti?

Udeležba obtožene osebe na glavni obravnavi je obvezna. Izjemoma lahko glavna obravnava poteka v vaši odsotnosti v naslednjih primerih:

  • če ste na glavni obravnavi povzročali nemir in niste upoštevali sodnikovih ukazov, zaradi česar ste bili odstranjeni iz sodne dvorane;
  • če niste v Republiki Estoniji in se niste zglasili na sodišču ter je mogoče zadevo obravnavati v vaši odsotnosti;
  • če ste po zaslišanju na sodišču v takem stanju, da ne morete več sodelovati na glavni obravnavi in je mogoče zadevo obravnavati v vaši odsotnosti.

Ali lahko sodelujem po videopovezavi, če živim v drugi državi?

Sodišče ima pravico, da vam omogoči sodelovanje na glavni obravnavi po videopovezavi, če se ne morete zglasiti na sodišču. To je mogoče le z vašim soglasjem.

Ali mi bo zagotovljeno prevajanje, če ne bom razumel, kaj se dogaja?

Če ne znate jezika glavne obravnave, vam mora sodišče za glavno obravnavo zagotoviti tolmača. Zagotovljeno je samo tolmačenje (pisno prevajanje pa ne).

Ali moram imeti odvetnika? Ali mi bo odvetnik dodeljen?

Odvetnika morate imeti. Če ga niste izbrali sami, vam ga bo dodelila estonska odvetniška zbornica (glej Informativni list 1).

Ali na glavni obravnavi lahko dajem izjave? Ali na glavni obravnavi moram dajati izjave?

Na glavni obravnavi imate pravico dajati izjave in izraziti svoje mnenje o vseh okoliščinah vaše zadeve. Na glavni obravnavi vam ni treba dajati izjav in imate pravico do molka.

Kaj se bo zgodilo, če na glavni obravnavi ne bom govoril resnice?

Obtoženi osebi na glavni obravnavi ni treba govoriti resnice. Če ne govorite resnice, ne morete biti kaznovani. Če je med glavno obravnavo dokazano, da ste na sodišču lagali, se lahko celotno vaše pričanje (vključno z resničnim delom) šteje za nezanesljivo. V takem primeru se vaše pričanje ne šteje za dokaz.

Ali lahko izpodbijam dokaze, predložene zoper mene?

Pravico imate vložiti ugovor zoper dokaze, ki so bili zoper vas predloženi sodišču. Dokazi ne bodo smeli biti uporabljeni na sodišču, če so bili pridobljeni s temeljno kršitvijo prava. Pravico imate izpodbijati zanesljivost in pravno dopustnost dokazov.

Vi in vaš odvetnik lahko ustno in pisno izpodbijate dokaze v vsaki fazi postopka do konca glavne obravnave.

Kakšne dokaze lahko predložim v svojo obrambo?

Pravico imate na sodišču predložiti vse dokaze, ki so upoštevni za zadevo in so bili pridobljeni zakonito.

Kakšni pogoji veljajo za moje dokaze?

Na splošno je treba za predložitev novih dokazov vložiti zahtevo po pregledu kazenskega spisa ali vsaj tri delovne dni pred predhodno obravnavo. Vendar pa je nove dokaze mogoče predložiti tudi na glavni obravnavi, če jih iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče predložiti prej.

Ali lahko za zbiranje dokazov najamem zasebnega detektiva?

Za pridobivanje dokazov lahko uporabite zasebnega detektiva. Dokazi, ki jih zbere zasebni detektiv, so dopustni na sodišču, če jih je pridobil zakonito.

Ali lahko zahtevam priče, ki bodo pričale v mojo korist?

Pravico imate zahtevati, naj bodo osebe, ki imajo pomembne informacije, potrebne za rešitev vaše zadeve, povabljene na sodišče.

Ali lahko sam ali prek svojega odvetnika postavljam vprašanja drugim pričam v moji zadevi? Ali lahko sam ali prek svojega odvetnika izpodbijam njihove izjave?

Vi in vaš odvetnik imate pravico postavljati vprašanja vsem pričam. Pravico imate izraziti mnenje o upoštevnosti in resničnosti izjav priče. Pravico imate predložiti dokaze, da so izjave priče napačne ali da obstaja dvom o njihovi zanesljivosti.

Bodo upoštevani podatki o mojih prejšnjih kaznivih dejanjih?

Upoštevajo se lahko samo podatki o vaših prejšnjih kaznivih dejanjih, ki so evidentirana v kazenskem registru in niso bila izbrisana iz vaše kazenske evidence (kaznivo dejanje se iz kazenske evidence izbriše eno leto do petnajst let po prestani kazni, odvisno od resnosti kaznivega dejanja).

Upoštevajo se lahko tudi podatki, ki jih o vaših prejšnjih kaznivih dejanjih hranijo druge države. Kazniva dejanja, ki se bodo upoštevala na sodišču, morajo biti navedena v obtožnici. Pri nekaterih kaznivih dejanjih se lahko zaradi storitve podobnega prejšnjega kaznivega dejanja naloži strožja kazen.

Kakšni so mogoči izidi glavne obravnave?

Sodišče vas po obravnavi bodisi oprosti bodisi obsodi. Oproščeni boste, če na glavni obravnavi ni dokazano, da je bilo kaznivo dejanje storjeno ali da ste ga storili vi. Oproščeni boste tudi, če tožilstvo umakne obtožbo. Obsojeni boste, če bo na sodišču dokazano, da ste storili kaznivo dejanje.

Če boste spoznani za krivega, vam bo sodišče naložilo kazen v skladu z zakonom. Mogoče kazni so:

  • globa, ki je lahko od 30- do 500-kratnik vašega povprečnega dnevnega dohodka;
  • zaporna kazen od 30 dni do 20 let ali dosmrtna zaporna kazen.

Če se strinjate, vam lahko sodišče namesto zaporne kazni odredi družbeno koristno delo.

V nekaterih okoliščinah vam lahko sodišče odobri tudi pogojno kazen. V takem primeru vam ne bo treba prestajati prvotne kazni ali boste morali prestati samo del te kazni, razen če boste v preizkusni dobi storili novo kaznivo dejanje. Preizkusna doba je od tri do pet let.

Sodišče lahko poleg glavne kazni naloži dodatne kazni, kot je prepoved opravljanja nekaterih dejavnosti ali izgon iz Estonije. Prav tako se lahko zaseže vsa lastnina, povezana s kaznivim dejanjem.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev ima pravico sodelovati na glavni obravnavi, dajati izjave in predložiti dokaze, zahtevati odškodnino za škodo, utrpelo zaradi kaznivega dejanja, in izraziti mnenje o kazni, ki jo je predlagalo tožilstvo.

Sorodne povezave

Zakonik o kazenskem postopku

Zakonik o kazenskem postopku v angleščini (ne vsebuje vseh sprememb)

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik v angleščini (ne vsebuje vseh sprememb)

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.