To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obdolženci v kazenskem postopku

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Ali se lahko pritožim zoper sodbo?

Pravico imate do pritožbe zoper sodbo. Pritožite se lahko zoper obsodbo in kazen. Pravico se imate pritožiti zoper celotno sodbo ali njen del.

Kako se pritožim?

Sodišče, ki vas je obsodilo, morate obvestiti, da želite vložiti pritožbo. To morate storiti pisno v sedmih dneh od objave odločitve sodišča. To lahko storite tudi po telefaksu.

Pritožba se predloži sodišču, ki je izreklo sodbo, v 15 dneh od datuma, ko ste imeli sodbo prvič priložnost pregledati. Pritožba se sestavi pisno in pošlje sodišču po pošti ali telefaksu. Pritožbe, ki jih pripravita tožilstvo in pravni svetovalec, se sodišču pošljejo po elektronski pošti.

Sodišče, ki je izreklo sodbo, pošlje pritožbo in kazenski spis okrožnemu sodišču.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če se boste pritožili, prvotna sodba ne bo izvršena, dokler okrožno sodišče ne bo sprejelo odločitve. Če ste priprti, preden je sodba izrečena ali po tem, na podlagi pritožbe ne boste izpuščeni. V priporu lahko ostanete, dokler se ne sprejme odločitev o pritožbi. Za obravnavo pritožbe ni zakonsko določenega roka, vendar pa je treba odločitev sprejeti v razumnem času.

Ali lahko za namene pritožbe predložim nove dokaze? Kateri pogoji se uporabljajo?

Pri pritožbi imate pravico predložiti nove dokaze, če imate utemeljen razlog, da jih niste predložili prej.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo na pritožbenem sodišču?

Med obravnavo na okrožnem sodišču bodo obravnavani argumenti, navedeni v pritožbi. Če se ne zglasite na sodišču, lahko okrožno sodišče pritožbo obravnava brez vašega sodelovanja. Okrožno sodišče, ki obravnava pritožbo, lahko:

  • pritožbo zavrne;
  • spremeni sodbo sodišča prve stopnje ali izreče novo sodbo;
  • razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in konča kazenski postopek;
  • razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrne v ponovno obravnavo.

Ali je mogoča nadaljnja pritožba, če prvi pritožbi ni ugodeno?

Zoper odločitev okrožnega sodišča se lahko vloži „kasacijska pritožba“ na vrhovno sodišče. „Kasacijska pritožba“ se lahko vloži samo prek odvetnika.

Če želite vložiti „kasacijsko pritožbo“, morate v sedmih dneh od objave odločitve o pritožbi o tem obvestiti okrožno sodišče.

„Kasacijsko pritožbo“ je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko ste imeli prvič priložnost pregledati odločitev okrožnega sodišča. „Kasacijska pritožba“ se vloži na vrhovno sodišče prek okrožnega sodišča, ki je sprejelo odločitev o pritožbi.

Vrhovno sodišče ima pravico odločiti, ali bo obravnavalo „kasacijsko pritožbo“ ali ne. Za zavrnitev „kasacijskega postopka“ ne navede razlogov.

Kdaj obsodba postane pravnomočna?

Obsodba postane pravnomočna, ko postane pravnomočna sodba. To se zgodi, ko se izteče rok za vložitev pritožbe ali kasacijske pritožbe. V primeru kasacijske pritožbe sodba postane pravnomočna, ko vrhovno sodišče bodisi zavrne kasacijski postopek bodisi sprejme odločitev v zadevi.

Če bo moji pritožbi ugodeno, ali bo obsodba evidentirana?

Vaša obsodba bo v kazenskem registru evidentirana samo, če se izvrši. Če vrhovno sodišče razveljavi odločitev sodišča, ki vas je obsodilo, se obsodba ne evidentira v kazenskem registru.

Ali bom dobil odškodnino, če je bila prva razsodba napačna?

Pravico imate do nadomestila za škodo, ki vam je bila povzročena, če vam je bila prostost odvzeta brez razloga. Za odškodnino lahko pisno zaprosite pri ministrstvu za finance v šestih mesecih od pravnomočnosti vaše oprostitve ali sklepa, s katerim je kazenski postopek končan.

Znesek odškodnine je določen in je enak 7-kratniku minimalne dnevne plače v Estoniji za vsak dan, preživet v priporu. Poleg tega imate pravico zahtevati, naj država povrne stroške, ki ste jih imeli za odvetnika.

Sem iz druge države. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Če ste tuji državljan, ki zakonito živi v Estoniji, in ste bili obsojeni zaradi namernega kaznivega dejanja ter vam je bila izrečena zaporna kazen, vam lahko sodišče naloži dodatno kazen izgona iz Estonije in 10-letne prepovedi vstopa v Estonijo. Ker je izgon iz Estonije prav tako kazen, se imate pravico pritožiti.

Če nimate pravice živeti v Estoniji, se izgon iz Estonije opravi samodejno brez odločitve sodišča. Izgon imate pravico izpodbijati z vložitvijo pritožbe pri upravnem sodišču. Z izpodbijanjem izgona se ta ne preloži za čas trajanja postopka na sodišču.

Bil sem obsojen. Ali se mi lahko znova sodi zaradi istih obtožb?

Če ste bili obsojeni, se vam ne more znova soditi zaradi istih obtožb.

Ali bodo podatki o moji obsodbi evidentirani in kako bodo shranjeni?

Podatki o vaši obsodbi se vpišejo v kazenski register. Register vodi ministrstvo za pravosodje, upravlja pa ga center za registre in informacijske sisteme. Podatki v registru so javni, razen v zakonsko določenih primerih.

Podatki se lahko posredujejo državnim organom drugih držav, če to dovoljujejo mednarodni sporazumi. Podatki o vaši kazni se hranijo brez vašega soglasja. Izbrišejo se po poteku zakonsko določenega obdobja (eno do petnajst let po prestani kazni, odvisno od teže kaznivega dejanja).

Sorodne povezave

Zakonik o kazenskem postopku

Zakonik o kazenskem postopku v angleščini (ne vsebuje vseh sprememb)

Zakon o kazenskem registru

Zakon o kazenskem registru v angleščini (ne vsebuje vseh sprememb)

Zakon o nadomestilu za škodo, ki jo je osebi povzročila država z neupravičenim odvzemom prostosti

Zakon o nadomestilu za škodo, ki jo je osebi povzročila država z neupravičenim odvzemom prostosti, v angleščini (ne vsebuje vseh sprememb)

Zakon o obveznosti zapustitve države in prepovedi vstopa vanjo

Zakon o obveznosti zapustitve države in prepovedi vstopa vanjo v angleščini (ne vsebuje vseh sprememb)

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.