Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Ali se lahko pritožim?

Zoper odločitev okrožnega sodišča se lahko pritožite pri pritožbenem sodišču. Na splošno se lahko zoper odločitve, ki jih okrožno sodišče sprejme med obravnavo (na primer, da ne bo zaslišalo priče), pritožite šele, ko se pritožite zoper sodbo.

Rok za vložitev pritožbe zoper odločitev okrožnega sodišča pri pritožbenem sodišču je 30 dni. Okrožno sodišče morate v sedmih dneh obvestiti, da se ne strinjate z odločitvijo in se nameravate pritožiti. Pritožba mora biti pisna. Nasloviti jo je treba na pritožbeno sodišče in predložiti okrožnemu sodišču, ki je odločalo v zadevi.

Zoper odločitev se lahko pritožite, če menite, da sodišče ni pravilno ovrednotilo dokazov, in/ali če menite, da sodišče ni pravilno razlagalo prava. Nasprotne stranke v postopku, torej tožilec in (morebitni) oškodovanci, imajo enako pravico do pritožbe kot vi.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če se boste pritožili, vaša kazen ne bo izvršena, razen če sodišče ne odredi, da jo je treba izvršiti. Če sodišče odredi, da vas je treba zadržati v priporu ali ga podaljšati, lahko zoper to odločitev vložite izredno pritožbo. Pritožbeno sodišče bo vprašanje pripora obravnavalo kot nujno zadevo, ločeno od glavne zadeve.

Če ste ob vložitvi pritožbe v zaporu in zahtevate izpustitev, lahko pritožbeno sodišče odredi, da na njegovo odločitev v glavni zadevi počakate na prostosti.

Koliko časa bo pritožbeno sodišče potrebovalo za obravnavo vaše pritožbe, je odvisno od okoliščin. Če ste zadržani v priporu, bo vaša pritožba običajno obravnavana hitreje. Če se ne strinjate z ovrednotenjem dokazov, mora pritožbeno sodišče navadno opraviti glavno obravnavo, na kateri bodo dokazi znova izvedeni. To po navadi upočasni postopek. Vsekakor traja več mesecev, da pritožbeno sodišče obravnava pritožbo.

Če nasprotne stranke v postopku niso napovedale nestrinjanja z odločitvijo okrožnega sodišča, vi pa se odločite vložiti pritožbo, jim nestrinjanja ni treba napovedati, lahko pa kljub temu vložijo tako imenovano nasprotno pritožbo v štirinajstih dneh od datuma izteka roka za prvotno pritožbo. V nasprotni pritožbi se lahko na primer zahteva strožja kazen ali višja odškodnina. Če boste umaknili pritožbo, bodo morebitne nasprotne pritožbe postale brezpredmetne.

V podporo pritožbi lahko predložite nove dokaze ali predlagate nove priče. Predložitev novih dokazov med kazenskim postopkom je dovoljena, tudi med glavno obravnavo na pritožbenem sodišču.

Kaj se bo dogajalo med pritožbenim postopkom?

Pritožba se po vložitvi pošlje v vednost nasprotnim strankam v postopku, torej tožilcu in oškodovancem. Od nasprotnih strank se zahteva, naj se v roku odzovejo na pritožbo. Če se pritožijo nasprotne stranke, boste tudi vi v vednost prejeli njihove pritožbe.

Po fazi pisnih pritožb bo pritožbeno sodišče odločilo, ali bo opravilo glavno obravnavo. Opraviti jo mora, če to zahteva ena od strank in če je njegova odločitev odvisna od tega, ali je okrožno sodišče pravilno ovrednotilo verodostojnost ustnih pričanj.

Sodišče lahko tudi pregleda vašo pritožbo, če glavna obravnava ni potrebna in trije člani pritožbenega sodišča menijo, da je bila odločitev okrožnega sodišča pravilna. V tem primeru se bo preučevanje vaše pritožbe končalo, sodba okrožnega sodišča pa bo postala pravnomočna.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno ali ji ne bo ugodeno?

Pritožbeno sodišče bo na zahtevo preučilo pravilnost odločitve okrožnega sodišča. Če menite, da je odločitev okrožnega sodišča povsem napačna, se lahko vaša pritožba razreši tako, da pritožbeno sodišče zavrne vse obtožbe in vse odškodninske zahtevke. Pritožbeno sodišče lahko tudi delno ugodi vaši pritožbi. Lahko na primer tudi meni, da ste krivi, vendar vam zniža kazen.

Če bo vaša pritožba zavrnjena, boste običajno morali kriti vse stroške izvedbe dokazov, ki jih je morala plačati država, in vse pravne stroške, ki so jih imeli oškodovanci. Če bo vaši pritožbi delno ugodeno, vam teh stroškov mogoče ne bo treba plačati. Če bo vaši pritožbi ugodeno, vam bodo lahko povrnjeni pravni stroški, razen če jih je plačala država.

Če bodo obtožbe zaradi vaše pritožbe zavrnjene in bo sodba pritožbenega sodišča postala pravnomočna, bodo vsi zapisi v zvezi s tem izbrisani iz vaše kazenske evidence.

Vse stranke v sodnem postopku imajo pravico do pritožbe zoper odločitev pritožbenega sodišča, tako da zaprosijo za dopustnost pritožbe na vrhovnem sodišču. V kazenskih zadevah se pritožba redko dopusti. V praksi mora imeti vaša zadeva precedenčno vrednost, da je pritožba dopustna. To pomeni, da mora imeti splošnejši pomen. Pritožba se le redko dopusti samo zato, ker menite, da je pritožbeno sodišče napačno ovrednotilo dokaze.

Če bo pritožba dopuščena, bo vrhovno sodišče znova preučilo vašo zadevo bodisi v celoti bodisi v obsegu, ki ga omogoča dopustnost pritožbe (na primer določitev kazni). Obravnave na vrhovnem sodišču so praviloma pisne. Sodba postane pravnomočna, ko vrhovno sodišče zavrne dopustnost pritožbe ali ko dopusti pritožbo in izda sodbo. Če se nihče ne pritoži zoper odločitev okrožnega ali pritožbenega sodišča, postane sodba pravnomočna najpozneje po izteku pritožbenega roka. Sodba se izvrši najpozneje takrat, ko postane pravnomočna.

Sem državljan druge države članice. Ali sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Če ste obsojeni, se vam lahko zavrne vstop na Finsko ali ste izgnani v drugo državo članico. To se lahko zgodi, če organi menijo, da ogrožate splošni red ali varnost. V praksi ne boste izgnani iz države, razen če ste bili obsojeni zaradi hujšega kaznivega dejanja. Za vaš izgon ni dovolj samo dejstvo, da ste spoznani za krivega storitve kaznivega dejanja.

O vaši odstranitvi iz države bo odločala finska služba za priseljevanje. Hkrati vam lahko prepove tudi vstop v državo za največ 15 let. Zoper to odločitev se lahko pritožite pri upravnem sodišču.

Obtožbe se ne vpišejo v kazensko evidenco. Če boste obsojeni, bodo v vašo kazensko evidenco vpisane naslednje kazni:

  • nepogojna ali pogojna zaporna kazen,
  • pogojna zaporna kazen z globo, delom v korist skupnosti ali nadzorom,
  • delo v korist skupnosti namesto nepogojne zaporne kazni,
  • kazen za mladoletnike ali globa namesto kazni za mladoletnike,
  • odstavitev s funkcije javnega uslužbenca ali
  • spregled kazni, ker niste kazensko odgovorni.

Kazenske evidence vodi center za pravni register. Informacije niso javne, vendar imajo organi v skladu z zakonsko določenimi pogoji možnost vpogleda vanje. Poleg tega se lahko informacije pošljejo tudi v države zunaj območja EU/EGP na podlagi Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

Zapis se iz kazenske evidence izbriše po izteku določenega obdobja od prvotnega datuma sodbe, ki je postala pravnomočna. Zapisi, ki niso povezani z nepogojno zaporno kaznijo, se izbrišejo po petih letih. Zapisi, ki so povezani z nepogojno kaznijo do največ dveh let zapora in delom v korist skupnosti, se izbrišejo po desetih letih. Zapisi, ki so povezani z nepogojno kaznijo od dveh do desetih let zapora, se izbrišejo po dvajsetih letih. Zapisi, ki so povezani z več kot petletno zaporno kaznijo, se izbrišejo, ko oseba umre ali dopolni 90 let.

Hranjenju informacij v kazenski evidenci ni mogoče ugovarjati. Vendar pa imate z nekaterimi omejitvami pravico preveriti, katere informacije so zapisane v vaši kazenski evidenci.

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku in različica v švedščini (neuradni prevod)

Kazenski zakonik in različica v švedščini (neuradni prevod)

Kazenska evidenca in različica v švedščini (neuradni prevod)

Agencija za kazenske sankcije in različica v švedščini

Obravnavanje zadev na pritožbenem sodišču in različica v švedščini

Zadnja posodobitev: 15/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.