Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Kje bo potekala glavna obravnava?

Kazenske obravnave navadno potekajo na splošnih sodiščih prve stopnje, ki se imenujejo okrožna sodišča. Zadevo po navadi obravnava sodišče na območju, na katerem je bilo storjeno domnevno kaznivo dejanje. Glavne obravnave so običajno javne. To pomeni, da se lahko kdor koli udeleži vaše glavne obravnave. Vendar pa lahko sodišče odredi, da se obravnave v nekaterih zadevah, na primer zadevah, povezanih s kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost, delno ali povsem zaprejo za javnost. To velja tudi, kadar je obtoženec mlajši od osemnajst let.

Sestava sodišča je odvisna od vrste zadeve. Vašo zadevo lahko obravnava en sam sodnik, en sodnik in trije sodniki porotniki, dva sodnika in trije ali štirje sodniki porotniki ali trije sodniki. Praviloma je sestava sodišča odvisna od teže kaznivega dejanja.

Ali se obtožbe med glavno obravnavo lahko spremenijo?

Obtožb po vložitvi navadno ni mogoče spremeniti. Vendar pa lahko tožilec obtožbe razširi, tako da vključujejo še kakšno drugo kaznivo dejanje, če se zdi to sodišču primerno glede na predložene dokaze.

Za spremembo obtožbe ne šteje, če tožilec obtožbo omeji ali navede novo področje zakonodaje, ki ni bilo navedeno v pozivu na sodišče, ali predstavi novo dejstvo, ki podpira obtožbo.

Če med glavno obravnavo priznate krivdo glede vseh ali nekaterih točk obtožbe, sodišču verjetno ne bo treba obravnavati toliko dokazov. V preprostih kazenskih zadevah priznanje obtoženca navadno zadošča za obsodbo. Vendar pa velja, da hujše kot je kaznivo dejanje, več dokazov je potrebnih poleg priznanja.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Vedno se imate pravico udeležiti glavne obravnave, razen če o vaši zadevi odloča senat v pisnem postopku. V tem primeru ste lahko obsojeni na največ devetmesečno zaporno kazen. Vendar pa vam mora sodišče dovoliti ustno izjavo, če je zaporna kazen daljša od šestih mesecev.

Za nekatera manjša kazniva dejanja ste lahko obsojeni tudi v odsotnosti. V tem primeru je izrečena kazen lahko globa ali največ trije meseci zapora ter odvzem največ 10 000 EUR.

Če ste pozvani, da se osebno udeležite glavne obravnave, morate biti na njej navzoči ves čas, razen če vam sodišče dovoli, da jo zapustite. Če boste potrebovali tolmača, ga boste dobili. Več informacij o jezikovnih pravicah lahko najdete v Informativnem listu 2.

Pravico se imate zagovarjati sami, imate pa tudi pravico do odvetnika. Če na glavni obravnavi nimate odvetnika in sodišče ugotovi, da se niste sposobni zagovarjati sami, vam lahko tudi proti vaši volji dodeli odvetnika, ki vas bo zagovarjal. Načeloma imate pravico, da odvetnika kadar koli zamenjate.

Na glavni obravnavi imate pravico, da govorite, ni pa vam treba. Kot obtožencu vam sodišču ni treba pomagati, da vam dokaže krivdo. Če želite pričati v zadevi, vam ni treba govoriti resnice, razen glede svojih osebnih podatkov in dohodkov. Sodišče bo vašo izjavo primerjalo z izjavami drugih prič v tej zadevi in dokazi ter presodilo, kako verodostojna je.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Pravico imate preučiti dokaze, če s tem ne ovirate preiskave kaznivega dejanja. Načeloma se lahko pred sodiščem zoper vas uporabijo vsi dokazi. Vendar pa ima sodišče pravico, da omeji izvedbo dokazov ali zaslišanje prič, za katere je jasno, da ne morejo vplivati na sodbo.

Imate tudi pravico, da izvedete svoje dokaze ali zaslišite svoje priče. Priporočljivo je, da čim prej poiščete in predlagate svoje dokaze in priče, vendar lahko to storite tudi šele na glavni obravnavi ali celo med pritožbo. Če predlagate nove priče ali dokaze zelo pozno v postopku, lahko sodišče pri presojanju o vaši krivdi podvomi o njihovi pomembnosti.

Vi sami in vaš odvetnik imate pravico postavljati vprašanja vsem pričam v zadevi. Če vas pred sodiščem zastopa odvetnik, običajno on postavlja vprašanja v vašem imenu.

Finska sodišča imajo diskrecijsko pravico glede dokazov. To pomeni, da sodišče odloča o pomembnosti posameznega dokaza ali priče.

Ali bodo upoštevani podatki iz moje kazenske evidence?

Če imate kazensko evidenco na Finskem, se bo ta upoštevala pri določanju kazni. Kazenska evidenca lahko vpliva na to, ali vam bo izrečena nepogojna ali pogojna zaporna kazen. Poleg tega vam lahko sodišče izreče strožjo kazen, če je po njegovem mnenju iz vaših preteklih kaznivih dejanj razvidno, da ne spoštujete zakonov.

Zaradi pretekle kazni, ki vam je bila izrečena na Finskem, lahko dobite tudi manj strogo kazen, če bi se obtožba, ki se obravnava v tem postopku, lahko obravnavala že skupaj s preteklimi obtožbami. Sodišče lahko pri prilagoditvi kazni upošteva tudi nepogojno zaporno kazen in delo v korist skupnosti v drugi državi članici.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Glavna obravnava se konča s sodbo, ki se izreče bodisi istega dne bodisi pozneje v senatu. V sodbi ste lahko spoznani za krivega vseh ali nekaterih kaznivih dejanj iz obtožnice ali pa se obtožbe zavrnejo.

Če vas sodišče spozna za krivega, vam lahko izreče naslednje kazni.

Nepogojna zaporna kazen

Nepogojna zaporna kazen je lahko najmanj štirinajstdnevna in največ dosmrtna. Če je zaporna kazen daljša od dveh let, je vedno nepogojna.

Pogojna zaporna kazen

Zaporna kazen do največ dveh let se lahko pogojno odloži, če sodišče odloči, da je to primerno. Lahko se vam izrečeta globa in pogojna zaporna kazen ali, če pogojna zaporna kazen ni daljša od enega leta, od 20 do 90 ur dela v korist skupnosti.

Obsodba na pogojno zaporno kazen je vedno povezana s preskusnim obdobjem od enega do največ treh let. Če v tem obdobju ne storite novih kaznivih dejanj, se vaša zaporna kazen ne izvrši. Če v tem obdobju storite novo kaznivo dejanje, zaradi katerega ste obsojeni na nepogojno zaporno kazen, lahko sodišče odredi, da se izvrši tudi pogojna kazen.

Delo v korist skupnosti

Nepogojna zaporna kazen do največ osmih mesecev se lahko spremeni v delo v korist skupnosti. Navadno je pogoj za to stalno prebivališče na Finskem. Delo v korist skupnosti verjetno ne bo mogoče, če ste že bili obsojeni na nepogojno zaporno kazen ali delo v korist skupnosti.

Kazen za mladoletnike

Če ste mlajši od osemnajst let in storite kaznivo dejanje, ste lahko obsojeni na kazen za mladoletnike. To je posebna kazen za mladoletne storilce kaznivih dejanj. Je strožja od globe in milejša od nepogojne zaporne kazni.

Globa

Za manjša kazniva dejanja ste lahko kaznovani z globo, ki se izreče v obliki globnih točk. Kaznovani ste lahko z najmanj eno globno točko in z največ 120. Če ste kaznovani z globami za več kaznivih dejanj hkrati, je lahko globnih točk tudi več.

Znesek, ki ga boste plačali za eno globno točko, je odvisen od vaših dohodkov med glavno obravnavo. Trenutno je najnižji znesek globne točke 6 EUR.

Če ne boste plačali globe, ki vam jo je naložilo sodišče, bo spremenjena v zaporno kazen. Tri neplačane globne točke ustrezajo enemu dnevu zapora.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Na Finskem je vloga žrtve kaznivega dejanja ali oškodovanca med glavno obravnavo precej pomembna. Oškodovanec se lahko pridruži obtožbi, ki jo vloži tožilec, ali pa vloži drugo obtožbo. Tudi žrtev kaznivega dejanja ima pravico do vložitve obtožbe, če se tožilec odloči odstopiti od obtožb. Poleg tega lahko oškodovanec zahteva odškodnino od osebe, osumljene storitve kaznivega dejanja.

Oškodovanec je med preiskavo kaznivega dejanja navadno vprašan, ali zahteva kazen za osumljenca kaznivega dejanja in/ali odškodnino za kaznivo dejanje. Svoje zahteve lahko predstavi tudi na glavni obravnavi.

Sorodne povezave

Zakon o javnosti sodnih postopkov na splošnih sodiščih (v angleščini) in različica v švedščini (neuradni prevod)

Zakon o kazenskem postopku (v angleščini) in različica v švedščini (neuradni prevod)

Kazenski zakonik (v angleščini) in različica v švedščini (neuradni prevod)

Brošura ministrstva za pravosodje o kazenskih postopkih na okrožnih sodiščih (v švedščini)

Brošura ministrstva za pravosodje, namenjena žrtvam kaznivih dejanj

Zakonik o sodnem postopku in v švedščini (neuradni prevod)

Center za pravni register

Zadnja posodobitev: 15/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.