Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

Prekrški v cestnem prometu se navadno kaznujejo z mandatno kaznijo. Izreče se lahko za prekrške, za katere je najvišja prepisana kazen globa ali največ šest mesecev zapora. Mandatna kazen lahko znaša od 10 do 115 EUR. Izrečejo jo lahko policisti, obmejni policisti ali cariniki.

Če se z izrečeno mandatno kaznijo ne strinjate, imate pravico do ugovora pri okrožnem sodišču. O tem morate obvestiti sodno tajništvo okrožnega sodišča, pristojnega za območje, na katerem je bil prekršek storjen. To morate storiti v enem tednu od datuma vročitve mandatne kazni. Zoper odločitev okrožnega sodišča o mandatni kazni se ne morete pritožiti.

Če za zadevni prekršek v cestnem prometu ni mogoče izreči mandatne kazni, lahko policija izda tudi predlog za izdajo kaznovalnega naloga v skrajšanem postopku in ga pošlje tožilcu v potrditev. V tem primeru kazen ni mandatna. Izreče se v obliki globnih točk. Zoper predlog za izdajo kaznovalnega naloga v skrajšanem postopku lahko ugovarjate, tako da o ugovoru obvestite tožilca.

Če ugovarjate zoper predlog za izdajo kaznovalnega naloga, tožilec pa se odloči, da bo vložil obtožbo, bo okrožno sodišče to zadevo obravnavalo kot običajno kazensko zadevo. V tem primeru imate tudi pravico do pritožbe kot v običajni kazenski zadevi (glej informativni list 4).

Izrečene mandatne kazni in sodbe o prekrških v cestnem prometu, izdane v skrajšanem postopku, so izvršljive tudi v drugih državah članicah.

Če boste prekršili predpise o ustavljanju in parkiranju vozila, boste morali plačati plačilni nalog za nepravilno parkiranje. Izdajo ga lahko policisti ali občinski prometni redarji. Znesek plačilnega naloga se giblje med 10 in 50 EUR ter je odvisen od posameznega območja. V Helsinkih na primer znaša 50 EUR v središču mesta, na drugih območjih pa 40 EUR.

Zoper plačilni nalog za nepravilno parkiranje lahko ugovarjate. V tem primeru morate predložiti ugovor prometnemu redarstvu v dveh tednih od datuma plačilnega naloga. Če bo prometno redarstvo ugovoru ugodilo, bo plačilni nalog umaknilo. Če bo ugovor zavrnjen, se zoper plačilni nalog lahko pritožite pri upravnem sodišču. Pritožbo morate vložiti v 30 dneh od datuma obvestila o zavrnitvi ugovora. Odločba upravnega sodišča je dokončna.

Plačilni nalog za nepravilno parkiranje ni izvršljiv v drugih državah članicah, ker se šteje za upravno kazen.

Ali se taki prekrški vpišejo v kazensko evidenco?

Globe se ne vpišejo v kazensko evidenco. Izrečena mandatna kazen ali sodba o prekršku, izdana v skrajšanem postopku, torej ne bo vpisana v vašo kazensko evidenco. Plačilni nalog za nepravilno parkiranje ni globa, temveč upravna kazen, zato se prav tako ne vpiše v kazensko evidenco.

Sorodne povezave

Avtomatski nadzor hitrosti

Zadnja posodobitev: 15/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.