Obdolženci v kazenskem postopku

Francija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen storitve kaznivega dejanja, o katerem se odloča v postopku pred sodiščem. Informacije o prekrških, kot so kršitve cestnoprometnih predpisov, ki so običajno sankcionirani z mandatno kaznijo, kot je globa, najdete na informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko vse informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Francija

Splošni uvod

Sodne pristojnosti so štiri:

  • Sodišče za prekrške (tribunal de police)

Tu odloča en sam sodnik in ta načeloma obravnava kršitve petega razreda. Pritožba se vloži pri senatu za kazenske pritožbe (chambre des appels correctionnels), vendar samo v določenih primerih.

  • Okrajno sodišče (juridiction de proximité)

Tu odloča en sam sodnik. Obravnava kršitve prvih štirih razredov.

Prtožbo urejajo isti predpisi kot pritožbo na sodišču za prekrške..

  • Kazensko sodišče (tribunal correctionnel)

Običajno odločajo trije sodniki in v glavnem obravnava kazniva dejanja.

Pregon lahko izvaja sodišče, pristojno za območje, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, ali tisto, ki je pristojno za območje, kjer živi oseba ali ena izmed oseb, ki so preganjane, ali sodišče, pristojno za območje, kjer je bila preganjana oseba prijeta.

Pritožbe na sodbe sodišč prve stopnje se vložijo pri pritožbenem sodišču, in sicer pri senatu za kazenske pritožbe.

  • Porotno sodišče (cour d’assises)

Pristojno je za odločanje o kaznivih dejanjih, ki so jih storile polnoletne osebe in ki ne spadajo pod posebno pristojnost.

Tu odločajo trije poklicni sodniki in devet porotnikov, ki so izžrebani med francoskimi državljani.

Tožilstvo in obsojeni obtoženci se zoper obsodbo lahko pritožijo pri porotnem sodišču (cour d’assises), ki ga sestavlja 12 porotnikov – državljanov in trije poklicni sodniki. Obtoženec in državni tožilec se lahko pritožita na sodbo porotnega sodišča, ne glede na to ali gre za obsodbo ali oprostitev. Civilni tožnik (partie civile) se lahko pritoži samo glede odškodnine, ki jo je določilo sodišče.

Kratek opis kazenskega postopka

Spodaj je naveden kratek opis običajnih faz kazenskega postopka

Preiskava

Vodi jo policija ali žandarmerija (gendarmerie), njen cilj pa je ugotoviti, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, o tem zbrati dokaze in poiskati storilce. Poteka pod vodstvom državnega tožilca. Preiskava se začne samodejno, če jo sproži državno tožilstvo.

Obstajata dve vrsti preiskave: vzporedna preiskava (preiskava kaznivih dejanj, ki se odvijajo ali so bila pravkar storjena (enquête de flagrance)) in predhodna preiskava (enquête préliminaire), ki jo po uradni dolžnosti vodi uradnik sodne policije ali se opravi po navodilih državnega tožilca.

V vsakem primeru je preiskava tajna in enostranska (nekontradiktorna).

Zbiranje dokazov

Cilj preiskave, ki jo vodi preiskovalni sodnik, je zbrati dokaze o storitvi kaznivega dejanja, in poiskati storilca. Na podlagi tega se ugotovi, ali obstaja dovolj dokazov, da se storilca pošlje pred pristojno sodišče. S pomočjo zbiranja dokazov postane zadeva primerna za sojenje. Zbiranje je tajno, vendar imajo strani, ki so udeležene v postopku, dostop do dokumentacije in lahko pogojno postavljajo zahteve glede preiskav.

Sojenje

Faza sojenja se odvija ob upoštevanju načela kontradiktornosti, javno in ustno. Sodniki izrečejo sodno odločbo, na katero se je mogoče pritožiti.

Podrobnosti o vseh teh stopnjah postopka in o vaših pravicah najdete na informativnih listih. Ti ne morejo nadomestiti posvetovanja z odvetnikom in služijo le kot napotki.

Vloga Evropske komisije

Prosimo upoštevajte, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih v državah članicah in vam ne more pomagati, če se želite pritožiti. Na informativnih listih boste našli informacije, kako in kje se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje hiperpovezave

1 – Posvetovanje z odvetnikom

2 – Moje pravice med preiskavo

  • Moje pravice med priporom
  • Moje pravice med prvim zaslišanjem
  • Status preiskave in nadzorovane priče
  • Zaključek preiskave
  • Evropski nalog za prijetje
  • Priprava obrambe na sojenje

3 – Moje pravice med postopkom

4 – Moje pravice po postopku

5Kršitve cestnoprometnega zakonika in drugi prekrški

Sorodne povezave

Vaše pravice

Zadnja posodobitev: 06/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.