Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Nemčija

V tem informativnem listu boste našli informacije o postopku preiskave, ki se začne z uvodnimi preiskavami organov pregona in zaključi z vložitvijo obtožnice ali ustavitvijo postopka s strani državnega tožilstva.

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Katere so faze kazenske preiskave?

Organi pregona (državno tožilstvo ali policijski organi) začnejo postopek preiskave zoper vas, če je podan konkreten sum, da ste storili kaznivo dejanje. V postopku preiskave je treba razjasniti, ali je sum zoper vas utemeljen ali ne. Zato je treba preiskati tudi okoliščine, ki vas razbremenjujejo. Če državno tožilstvo meni, da je sum utemeljen, vloži obtožnico (ali predlaga izdajo kaznovalnega naloga).

Policijski organi in državno tožilstvo lahko izvedejo različne preiskovalne ukrepe. Od posameznega primera je odvisno, kateri ukrep bo uporabljen v določenem trenutku. Pridržanje posameznika lahko sledi neposredno kaznivemu dejanju. Pridržanju lahko sledi pripor.

Preiskovalne ukrepe, ki vam škodujejo, lahko izpodbijate – tudi naknadno – pred sodiščem.

Po potrebi se pridobijo tudi podatki o prejšnjih postopkih preiskave in obsodbah. Podrobnosti v zvezi s tem so pojasnjene tukaj.

Moje pravice med preiskavo

Med celotnim postopkom preiskave imate pravico do pomoči odvetnika. Informacije, kako lahko poiščete odvetnika, in o stroških najdete tukaj. Če ne govorite nemškega jezika, vam bo za pogovore z vašim zagovornikom na zahtevo dodeljen tolmač.

Pravice do vpogleda v kazenski spis nimate. Vendar lahko pridobite podatke iz spisa, če s tem ni ogrožena preiskava ali če temu ne nasprotujejo pravice tretjih oseb. Po zaključku preiskave se vašemu zagovorniku omogoči vpogled v kazenski spis. Prej je to mogoče le, če s tem ni ogrožen namen preiskave.

Informacije o vaših pravicah, če se zoper vas izvaja eden izmed naslednjih preiskovalnih ukrepov, najdete v prilogah:

Kako poteka postopek preiskave, če sem državljan druge države?

Med postopkom kazenske preiskave, ki že poteka, načeloma lahko zapustite Nemčijo. Drugačno pravilo velja le, če vam je bila odvzeta prostost ali če vam je bilo na primer ob odložitvi izvršitve naloga za pripor naročeno, da kraja, v katerem prebivate, ne smete zapustiti brez dovoljenja sodišča.

Če veste, da zoper vas poteka postopek preiskave, morate zagotoviti, da ste po pošti dosegljivi za državno tožilstvo in sodišče.

Med postopkom preiskave se lahko kadar koli obrnete na konzularno predstavništvo vaše države.

Zaslišanje obdolženca (1)

Če ste osumljeni kaznivega dejanja, vas bodo policijski organi ali državno tožilstvo zaslišali glede očitanega dejanja, da se vam zagotovi pravica do izjave. V nekaterih primerih vas lahko na zahtevo državnega tožilstva zasliši tudi sodnik.

Kaj moram storiti, če sem povabljen na zaslišanje?

Če vas državno tožilstvo ali sodišče povabi na zaslišanje, se morate zglasiti pri zadevnem organu. Če se na vabilo ne odzovete, vas lahko ustrezni organi prisilno privedejo. Na vabilo policijskih organov na zaslišanje se vam ni treba odzvati.

Katere informacije bom dobil pred začetkom zaslišanja?

Pred začetkom zaslišanja vam mora biti pojasnjeno, katerega dejanja ste osumljeni in katere določbe kazenskega prava ste kršili. Poučiti vas morajo tudi, da imate pravico molčati, da se lahko že pred zaslišanjem posvetujete z zagovornikom in da lahko v svojo razbremenitev zahtevate predložitev posameznih dokazov.

Ali mi bo dodeljen tolmač, če ne znam lokalnega jezika?

Če nemškega jezika ne govorite dovolj dobro, se najame tolmač; to za vas ne pomeni nobenih dodatnih stroškov. Tolmač je navzoč med celotnim zaslišanjem, prevede pa vprašanja, vaše odgovore in pisni zapisnik zaslišanja.

Ali lahko govorim z odvetnikom?

Kot osumljena oseba se imate pravico kadar koli, tudi pred zaslišanjem, na samem ali v navzočnosti tolmača pogovoriti s svojim zagovornikom. Če vas zaslišuje državno tožilstvo ali sodnik, je vaš zagovornik lahko prisoten, njegova prisotnost pa ni dovoljena, če vas zaslišujejo policijski organi.

Ali mi bodo postavljena vprašanja? Ali moram preiskovalnemu organu dati informacije?

Najpozneje pred zaključkom preiskave vas morajo policijski organi ali državno tožilstvo zaslišati, razen če se postopek ustavi. V enostavnih primerih vam lahko vprašanja zastavijo tudi pisno.

Pri (tudi pisnem) zaslišanju ste dolžni navesti osebne podatke. Sem spadajo ime in priimek ter dekliški priimek, kraj in datum rojstva, zakonski stan, poklic, naslov prebivališča in državljanstvo.

Vendar niste dolžni izreči se o obtožbi niti dati informacij o zadevi, ki se preiskuje. O tem, ali se izrečete in kako obsežna je vaša izjava, odločate sami, po potrebi po posvetovanju z vašim zagovornikom.

Kaj se bo zgodilo, če bom izjavil kaj takega, kar bo škodilo mojemu primeru?

Vse, kar izrečete med zaslišanjem, se vnese v zapisnik. Če izrečete kaj takega, kar vam bo škodilo, bo s tem seznanjeno tudi sodišče, ki bo po vložitvi obtožnice presojalo o vašem kaznivem dejanju. Četudi boste pozneje molčali ali preklicali svojo prvotno izjavo, lahko sodišče pri presoji uporabi vaše prejšnje navedbe.

Ali bom na zaslišanju seznanjen s potekom preiskave?

Organi pregona lahko svobodno presodijo, kaj vam bodo sporočili v zvezi s potekom preiskave. Vendar vas ne smejo zavajati.

Katerih metod ni dovoljeno uporabiti?

Pri zaslišanju vas ne smejo trpinčiti ali kakor koli s telesno zlorabo vplivati na vas. Ne smejo vam groziti niti obljubiti zakonsko nedovoljene ugodnosti. Izjava, ki je bila dana ob kršitvi teh prepovedi, se ne sme uveljavljati, četudi jo potrdite.

Dodatne informacije

Pravila glede zaslišanja so določena v členih 136, 136a, 163a Zakona o kazenskem postopku.

Odvzem osebnih in biometričnih podatkov / telesni pregled / odvzem krvi itd. (2)

Napotke glede pravnih sredstev zoper te ukrepe najdete tukaj.

Kaj pomeni odvzem osebnih in biometričnih podatkov (erkennungsdienstliche Behandlung – ED-Behandlung)? Kdaj bo to opravljeno pri meni?

Odvzem osebnih in biometričnih podatkov najprej zajema identifikacijske ukrepe, s katerimi se v kazenskem postopku, ki poteka, dokaže vaša krivda ali nedolžnost. V ta namen vas lahko fotografirajo, vam odvzamejo prstne odtise ali odtise dlani ali pa zabeležijo posebne telesne znake, na primer tetovaže.

Odvzem osebnih in biometričnih podatkov lahko za namene kazenskega postopka odredijo sodišče, državno tožilstvo ali policijski organi. Praviloma ga izvedejo policijski organi.

Odvzem osebnih in biometričnih podatkov se lahko opravi prisilno. Policijski organi vas lahko držijo ter vam iztegnejo roke in prste, da vam odvzamejo prstne odtise.

Ali se lahko odvzem osebnih in biometričnih podatkov izvede tudi, če to trenutno ni potrebno (na primer, ker je že nedvoumno jasno, da sem jaz storilec dejanja)?

Odvzem osebnih in biometričnih podatkov je dopusten tudi za namene prihodnjih kazenskih postopkov; v tem primeru ni namenjen dokazovanju vaše krivde v kazenskem postopku, ki poteka, temveč preventivni zagotovitvi identifikacijskih znamenj za razjasnitev v drugih, prihodnjih kazenskih postopkih. Za to morajo biti podani indici, da se bodo zoper vas predvidoma tudi v prihodnje vodili kazenski postopki.

Ali se lahko opravi telesni pregled?

Z namenom ugotovitve dejstev, ki so kot dokazi pomembna za kazenski postopek, se lahko odredi telesni pregled.

Pri enostavnem telesnem pregledu, ki ga opravijo policijski organi, se preveri stanje vašega telesa oziroma ali so v naravnih odprtinah vašega telesa kakšni tujki. Če bi zaradi pregleda trpeli zaradi občutka sramu, ga opravi oseba istega spola ali zdravnik oziroma zdravnica. Pred pregledom vas morajo seznaniti s tem, da se na zahtevo omogoči prisotnost osebi, ki ji zaupate, in da imate ob upravičenem interesu pravico do izbire, katerega spola naj bo oseba, ki opravlja pregled. Pregled morate dopustiti, ne smejo pa vas prisiliti, da bi pri tem dejavno sodelovali.

Ali mi lahko odvzamejo kri, druge telesne tekočine ali vzorce DNK (na primer lase ali slino)?

Odvzamejo vam lahko tudi kri ali drugo telesno tkivo, na primer kot dokaz o vsebnosti alkohola v krvi ali za molekularnogenetsko preiskavo za primerjavo vašega identifikacijskega vzorca DNK s sledmi na kraju zločina. Te posege sme opraviti le zdravnik, ne pa policijski organi. Odvzete vzorce je treba uničiti, če niso več potrebni za kazenski postopek. Vendar je dovoljeno vaš identifikacijski vzorec DNK shraniti v datoteko, če je upravičena domneva, da se bodo zoper vas tudi v prihodnje vodili kazenski postopki zaradi pomembnega kaznivega dejanja.

Če ne privolite v telesni pregled ali analizo DNK, mora to odrediti sodišče. Če je čakanje povezano z nevarnostjo, torej če se mudi, sta za to pristojna tudi državno tožilstvo in policija. Nalog za pregled se lahko uveljavi tudi s prisilo.

Dodatne informacije

Odvzem osebnih in biometričnih podatkov je urejen v členu 81b, telesni pregled in odvzem krvi v členih 81a in 81d, analiza DNK pa v členih 81e, 81f in 81g Zakona o kazenskem postopku (StPO).

Preiskava/zaseg/prisluškovanje (3)

Napotke glede pravnih sredstev zoper te ukrepe najdete tukaj.

Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, poslovnih prostorov, avtomobila itd.?

Če ste osumljeni kaznivega dejanja, lahko državno tožilstvo in policijski organi opravijo preiskavo vašega doma in drugih prostorov ter vašega avtomobila, če se domneva, da tam obstajajo dokazi, ali če vas je treba prijeti.

Načeloma mora preiskavo odrediti sodišče. Če je čakanje povezano z nevarnostjo, torej če se mudi, jo smeta odrediti tudi državno tožilstvo in policija sama.

Pri preiskavi ste lahko navzoči. Tudi svojemu zagovorniku lahko dovolite, da je navzoč. Če pri preiskavi ni navzoč sodnik ali državni tožilec, naj se, če je le mogoče, vzameta dva občinska uradnika kot priči. Vendar se lahko odrečete njuni navzočnosti. Po zaključku preiskave vam je treba na zahtevo izročiti dokument, v katerem sta navedena razlog preiskave in kaznivo dejanje, ki se vam očita.

Ali se lahko zasežejo stvari, ki mi pripadajo?

Organi pregona lahko začasno odvzamejo predmete, ki pomenijo pomembne dokaze. Če teh predmetov ne izročite prostovoljno, jih zadevni organi lahko zasežejo. Zaseg mora načeloma odrediti sodišče. Če je čakanje povezano z nevarnostjo, torej če se mudi, ga smeta odrediti tudi državno tožilstvo ali policija. To odreditev lahko kadar koli izpodbijate pred sodiščem, torej tudi po zaključku preiskave.

Če se pri preiskavi začasno odvzamejo ali zasežejo posamezni predmeti, vam je treba na zahtevo izročiti seznam teh predmetov.

Ali se lahko zaseže tudi vozniško dovoljenje?

Začasno se vam lahko (izključno s strani sodišča) odvzame vozniško dovoljenje, če so podani nujni razlogi za domnevo, da vam bo sodišče v naknadni sodbi zaradi kaznivega dejanja zoper varnost prometa dejansko odvzelo vozniško dovoljenje. To praviloma velja, če ste storili kaznivo dejanje v povezavi z vožnjo motornega vozila, s čimer ste pokazali, da niste primerni za voznika motornih vozil. Začasen odvzem vozniškega dovoljenja s strani sodišča pomeni potrditev zasega vozniškega dovoljenja s strani sodišča. Če je čakanje povezano z nevarnostjo, vam smeta policija ali državno tožilstvo zaseči vozniško dovoljenje, če so podani nujni razlogi za to, da se vam vozniško dovoljenje odvzame.

Ali se mi lahko prisluškuje?

Vaši telekomunikacijski kontakti (na primer po telefonu) in pogovori, ki potekajo v vašem domu, se smejo pod strogimi zakonskimi pogoji nadzorovati in snemati; pri tem pa se predpostavlja sum hudih oziroma zelo hudih kaznivih dejanj. Oba ukrepa mora odrediti sodišče. Če je čakanje povezano z nevarnostjo, torej če se mudi, sme nadzor telekomunikacijskih kontaktov odrediti tudi državno tožilstvo. Naknadno morate biti obveščeni o ukrepih nadzora.

Dodatne informacije

Preiskava in zaseg sta urejena v členu 102 in naslednjih členih ter členu 94 in naslednjih členih, začasen odvzem vozniškega dovoljenja (zaseg vozniškega dovoljenja) v členu 111a, prisluškovanje pa v členu 100a in naslednjih členih Zakona o kazenskem postopku.

Pridržanje (4)

Državno tožilstvo in policija vas smeta začasno pridržati, če se po kaznivem dejanju predate še na kraju zločina ali vas zasledujejo, pri tem pa ste begosumni. Tudi če je čakanje povezano z nevarnostjo, torej ko se mudi, vas smeta državno tožilstvo in policija začasno pridržati, če so izpolnjeni pogoji za nalog za pripor. To velja, če ste utemeljeno osumljeni kaznivega dejanja in je podan konkreten razlog za pripor. Ob pridržanju je lahko nalog za pripor že izdan ali pa ga mora na predlog državnega tožilstva sodnik še izdati.

Pridržanje pride v poštev tudi, če je treba posamezne preiskovalne ukrepe prisilno izvajati, na primer zaslišanje ali telesni pregled.

Ali bom izvedel, zakaj sem bil pridržan?

Da, v vsakem primeru. Če je bil zoper vas izdan nalog za pripor, vam morajo ob odvzemu prostosti izročiti kopijo.

Kako dolgo sem lahko pridržan?

Če je razlog za pridržanje nalog za pripor, ki je bil že izdan ali pa ga je treba še predlagati, veljajo ti roki.

Če ste bili pridržani, da bi se preiskovalni ukrepi izvedli prisilno, morajo biti ti izvedeni brez večjih zakasnitev, vas pa morajo nato izpustiti. Dopusten časovni okvir je odvisen od posameznega primera. Vendar pridržanje nikoli ne sme trajati dlje kot do konca dneva, ki sledi dnevu pridržanja.

Če se po pridržanju izkaže, da še niste prestali zaporne kazni, izrečene zoper vas, vas lahko po pridržanju pošljejo v zapor.

Ali lahko s komer koli vzpostavim kontakt?

Če ste bili pridržani, imate pravico, da se kadar koli posvetujete s svojim izbranim zagovornikom. O pridržanju lahko obvestite svoje bližnje ali osebo, ki ji zaupate, če se s tem ne ogrozi namen preiskave. Zahtevate lahko tudi, da se s tem seznani konzularno predstavništvo vaše države in da se mu pošljejo sporočila.

Ali lahko dobim zdravniško pomoč, če jo potrebujem?

Imate pravico zahtevati pregled, ki ga opravi zdravnik po vaši izbiri.

Kaj je evropski nalog za prijetje in kakšne pravice imam, če sem priprt na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Evropski nalog za prijetje je namenjen pridržanju in predaji osebe, iskane po vsej EU, da se lahko izvaja kazenski pregon ali izvrši zaporna kazen ali ukrep z odvzemom prostosti za zagotavljanje varnosti. Če je bil zoper vas izdan evropski nalog za prijetje, vas lahko posledično pridržijo v posamezni državi članici in predajo odreditveni državi članici.

Po pridržanju v Nemčiji na podlagi evropskega naloga za prijetje vas bodo najprej zaslišali na najbližjem okrajnem sodišču (Amtsgericht) v zvezi z osebnimi razmerami in morebitnimi ugovori zoper izročitev. O vaših ugovorih odloča višje deželno sodišče (Oberlandesgericht).

V kateri koli fazi postopka imate pravico do pravnega svetovanja.

Če soglašate z izročitvijo, se ta izvede nemudoma (tako imenovana poenostavljena izročitev). Poleg tega vas bodo poučili, kaj pomeni odpovedati se pravici do pravila specialnosti. Če se tej pravici odpoveste, vas lahko v odreditveni državi članici kazensko preganjajo tudi zaradi drugih kazenskih postopkov, ki se tam vodijo zoper vas in niso predmet evropskega naloga za prijetje. Soglasje s poenostavljeno izročitvijo in/ali odpovedjo pravici do pravila specialnosti je nepreklicno.

Če soglasja ne daste, odloči višje deželno sodišče o dopustnosti in odobritvi izročitve v roku 60 dni. Zoper to odločitev ni pravnih sredstev.

Podrobnejše informacije najdete tukaj in tukaj.

Pripor (5)

Kdaj moram biti seznanjen z nalogom za pripor?

Če ste bili pridržani na podlagi naloga za pripor, vam ga morajo izročiti ob odvzemu prostosti. Če so vas pridržali začasno, vas morajo najpozneje na dan, ki sledi dnevu pridržanja, privesti na sodišče. Če sodišče zoper vas izda nalog za pripor, vas bo z njim tudi seznanilo. Če sodišče ne izda naloga za pripor, vas morajo izpustiti.

Kdaj bom priprt?

Pripor se lahko odredi, če ste utemeljeno osumljeni kaznivega dejanja in je podan razlog za pripor. Razlogi za pripor so lahko zelo huda kazniva dejanja, beg, nevarnost pobega, nevarnost ponovitve kaznivega dejanja in bojazen, da boste ovirali preiskavo kaznivega dejanja, na primer z odstranitvijo dokazov ali poskusom vplivanja na priče. Obstoj nevarnosti pobega se lahko domneva, če nimate stalnega prebivališča niti stalnega delovnega mesta niti tesnih socialnih vezi.

Kakšne pravice imam, če sem priprt na podlagi naloga za pripor?

Zoper nalog za pripor lahko vložite pritožbo, o kateri odloča sodišče na naslednji stopnji. Namesto pritožbe lahko zahtevate preizkus razlogov za pripor. Opravi ga sodišče, ki je izdalo nalog za pripor. Pritožba poleg zahteve za preizkus razlogov za pripor pa je nedopustna.

Kako dolgo moram ostati v priporu?

Pripor lahko traja do konca kazenskega postopka. Zaključi se lahko tudi prej, če se nalog za pripor razveljavi ali če se vam skrajša čas trajanja pripora. Izpust na prostost je lahko med drugim odvisen od pogoja, da plačate varščino v določenem denarnem znesku ali se redno javljate policijskim organom.

Več kot šest mesecev sme pripor trajati le pod določenimi pogoji, ki jih preverita državno tožilstvo in sodišče po uradni dolžnosti (posebne težave, izreden obseg preiskave ali drug pomemben razlog).

Katere informacije bom dobil, če mi bo odvzeta prostost?

Če vam je bila odvzeta prostost, vas morajo v jeziku, ki ga razumete, poučiti, da:

  • vas morajo nemudoma, najpozneje na dan, ki sledi dnevu pridržanja, privesti na sodišče;
  • imate pravico, da se izrečete o obtožbi, in pravico do molka;
  • lahko v svojo razbremenitev zahtevate predložitev posameznih dokazov in da imate pravico do molka;
  • se lahko kadar koli, tudi že pred zaslišanjem, posvetujete s svojim izbranim zagovornikom;
  • imate pravico zahtevati pregled, ki ga opravi zdravnik po vaši izbiri, in
  • da lahko o pridržanju obvestite svoje bližnje ali osebo, ki ji zaupate, če se s tem ne ogrozi namen preiskave.

Opozoriti vas morajo, da lahko zahtevate brezplačnega tolmača in seznanitev konzularnega predstavništva vaše države, ki mu lahko tudi pošljete sporočila. Poleg tega vas morajo pri zaslišanju na sodišču opozoriti na obremenilne okoliščine. Dati vam morajo tudi priložnost, da ovržete razloge za sum in pripor ter uveljavite dejstva, ki govorijo vam v prid. Končno vas morajo poučiti o vaši pravici do pritožbe zoper odreditev pripora in do zahteve za preizkus razlogov za pripor.

Ali lahko v priporu sprejemam obiske, prejemam pošto, nosim svojo obleko itd.?

V priporu načeloma lahko sprejemate obiske in prejemate pošto. Vendar se lahko uvedejo omejitve. Tako se lahko odredi, da je treba za sprejem obiskov in telekomunikacijske kontakte pridobiti dovoljenje. Odredi se lahko, da je treba nadzirati obiske, telekomunikacijske kontakte, dopisovanje in pošiljanje paketov oziroma pridobiti dovoljenje za predajo predmetov ob obiskih. Zoper te odločitve lahko vložite pritožbo. Po drugi strani je pisna in ustna komunikacija z vašim zagovornikom načeloma dovoljena brez omejitev. Poleg tega veljajo v posameznih zveznih deželah različni zakoni o izvrševanju pripora.

Obtožba (6)

Če preiskava nudi zadostno podlago za vložitev obtožnice zoper vas, državno tožilstvo vloži obtožnico ali predlaga izdajo kaznovalnega naloga pri pristojnem sodišču. V nasprotnem primeru ustavi postopek. V obtožnici državno tožilstvo povzame, katero dejanje se vam očita, kateri kazenski zakon ste kršili in kateri dokazi so bili za to podani.

Kaj pomeni, če mi sodišče pošlje obtožnico?

Sodišče v vmesnem postopku preuči, ali bo zoper vas začelo glavni postopek. V ta namen vas seznani z obtožnico. Hkrati vas pozove, da v določenem roku pojasnite, ali je še treba predložiti razbremenilne dokaze oziroma ali želite podati ugovore zoper začetek glavnega postopka.

V pospešenem postopku se obtožnica obravnava drugače, zato si v zvezi s tem preberite to.

Kaj lahko storim, če ne razumem obtožbe, ker ne znam nemškega jezika?

Če prejmete obtožnico v jeziku, ki ga ne razumete, lahko zahtevate, da vam brezplačno prevedejo obtožnico in vam jo ponovno vročijo.

Kaj lahko storim, če menim, da je obtožba zmotna?

V roku, ki ga določi sodišče, lahko sporočite, iz katerih razlogov menite, da je obtožba neustrezna. Lahko tudi zahtevate, naj se predložijo dokazi, za katere menite, da vas razbremenjujejo.

Ali lahko sodišče tudi zavrne obtožbo?

Če sodišče meni, da na podlagi obtožnice verjetno ne boste obsojeni, ker na primer meni, da dokazi niso zadostni, zavrne začetek glavnega postopka. Zoper to lahko državno tožilstvo vloži takojšnjo pritožbo.

Ali se lahko obtožba spremeni pred glavno obravnavo?

Dokler sodišče ne odloči o izvedbi glavne obravnave, lahko državno tožilstvo obtožbo umakne in spremeni. Nove dokaze pa lahko predloži kadar koli med kazenskim postopkom.

Ali me lahko obtožijo za kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila v drugi državi članici zoper mene že vložena obtožnica?

Vložitev obtožnice v drugi državi članici ne izključuje obtožbe v Nemčiji. Le obsodba zaradi istega kaznivega dejanja izključuje ponovni kazenski pregon.

Ali lahko dobim informacije o pričah, ki pričajo zoper mene, in o dokazih, predloženih zoper mene?

Državno tožilstvo v obtožnici navede dokaze, ki naj bi dokazali očitano dejanje. Najpozneje po zaključku preiskave in pred vložitvijo obtožnice ima vaš zagovornik možnost vpogleda v spis. Vi sami lahko pridobite podatke iz spisa in posamezne kopije.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.