Obdolženci v kazenskem postopku

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Državno tožilstvo pošlje obtožnico sodišču in sodišče v vmesnem postopku odloči, ali uvede glavni postopek, torej ali izvede obravnavo ali ne.

Če sodišče dopusti obravnavo obtožbe, se glavni postopek začne z glavno obravnavo. Glavna obravnava lahko poteka en dan ali več dni. Obstaja tudi možnost, da se obtožba obravnava v pospešenem postopku, za katerega veljajo posebna pravila.

Kako poteka glavna obravnava?

Na začetku se ugotovi, kdo je prisoten (državni tožilec, vi in po potrebi vaš zagovornik, priče, izvedenci). Nato morajo priče počakati zunaj sodne dvorane.

Vprašali vas bodo o osebnih podatkih. Povedati morate ime, naslov, kraj in datum rojstva, državljanstvo, zakonski stan in poklic. Ni vam treba povedati, koliko zaslužite.

Nato bo prebrana obtožnica.

Dobili boste možnost, da izrazite mnenje o očitanem. Tega vam ni treba storiti, lahko tudi molčite. Sodišče zaradi vašega molka ne sme sklepati v vašo škodo. Nato se uporabijo dokazna sredstva, tj. zaslišijo priče in izvedenci in/ali preberejo listine.

Na koncu državni tožilec in zagovornik, če ga imate, drug za drugim ocenita rezultate dokaznega postopka in predlagata obsodbo ali oprostitev.

Vi imate zadnjo besedo.

Sodišče izreče sodbo in jo obrazloži.

Kje bo potekala glavna obravnava?

Glavna obravnava poteka tam, kjer je državno tožilstvo vložilo obtožnico; za to obstajajo zakonski predpisi. Pogosto glavna obravnava poteka pred sodiščem v kraju, kjer je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Ali glavno obravnavo vodi okrajno, deželno ali višje deželno sodišče, je odvisno od tega, katera kazen se pričakuje za dejanje. Če se kot kazen pričakuje le denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let, odloča sodnik okrajnega sodišča. Če se pričakuje zaporna kazen od dveh do štirih let, odločajo trije sodniki okrajnega sodišča v sestavi poklicnega sodnika in dveh sodnikov laikov (porotnikov). Če se pričakuje zaporna kazen, daljša od štirih let, odloča deželno sodišče z dvema ali tremi poklicnimi sodniki in dvema sodnikoma laikoma. V zadevah v zvezi z državno varnostjo je pristojno višje deželno sodišče s tremi poklicnimi sodniki.

Ali je glavna obravnava javna?

Glavna obravnava je javna. Javnost je izključena samo v izjemnih primerih, na primer za zaščito prič.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Očitki obtožbe se lahko po napotku sodišča nekoliko spremenijo. Novi očitki se lahko med glavno obravnavo dodajo samo z dodatno obtožbo. O takšni razširitvi očitkov obtožbe pa se lahko dogovarja samo, če se s tem strinjate vi in sodišče.

Kaj se bo zgodilo, če se med glavno obravnavo izrečem za krivega glede vseh ali nekaterih točk obtožnice?

Priznanje ne zaključi postopka. Lahko pa se zgodi, da se sodišče odpove izvedbi določenih dokazov, ker meni, da je vaše priznanje verodostojno, npr. ker je podprto z že izvedenimi dokazi. Sodišče zaradi priznanja ne sme zmanjšati kazni. Pod določenimi pogoji je lahko vaše priznanje del tako imenovanega dogovora med obrambo in tožilstvom. Ta dogovor se nanaša na višino kazni, ne pa na to, ali boste spoznani za krivega ali ne.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Načeloma se morate glavne obravnave udeležiti. Če niste oproščeni obvezne prisotnosti in se je kljub temu ne udeležite, se glavna obravnava prekine in zoper vas se lahko izda nalog za prijetje. Izjema velja pri glavni obravnavi v postopku za izdajo kaznovalnega naloga.

Če jezika ne obvladate dovolj, sodišče naroči tolmača, ki vam bo med glavno obravnavo prevedel vse pomembne postopke in izjave.

Lahko vas zastopa odvetnik. V nekaterih primerih vas mora zastopati odvetnik. Če v teh primerih ne izberete odvetnika, vam zagovornika po uradni dolžnosti dodeli sodišče.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Po izvedbi dokaza lahko v zvezi s tem podate izjavo. Lahko ugovarjate izvedbi in preučitvi dokazov, za katere menite, da so nezakoniti.

Lahko zahtevate, da se izvedejo dodatni dokazi. Dokaze lahko preskrbite tudi sami, pri čemer pa nimate pristojnosti policije. Ne smete, na primer, prisluškovati telefonom in kot dokaz predložiti tonski posnetek.

Priče lahko prosite, da podajo izjavo o tem, kar vedo, in jih lahko tudi pripeljete na sodišče. Vendar morate upoštevati, da so priče zavezane, da pred sodiščem govorijo resnico.

Priče najprej zaslišita sodišče in državno tožilstvo. Nato jim lahko postavljata vprašanja vaš odvetnik in vi.

Praviloma se prebere izvleček iz vašega kazenskega registra. Če ste že bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki je podobno sedaj obravnavanemu, se lahko prebere tudi prejšnja obsodba. Prejšnje obsodbe v drugih državah članicah v kazenski evidenci niso navedene. Če pa je sodišče po drugačni poti izvedelo za prejšnje obsodbe, lahko takšne podatke upošteva tudi na glavni obravnavi.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Glavna obravnava se lahko konča z izrekom sodbe ali ustavitvijo postopka.

V večini primerov se glavna obravnava konča s sodbo. Glede na dokaze vas lahko sodišče obsodi ali oprosti. Možni kazni sta denarna kazen in kazen zapora. Poleg tega se lahko v nekaterih zakonsko določenih primerih odredi ukrep, kot na primer napotitev v psihiatrično bolnišnico, zavod za zdravljenje zasvojenosti ali varnostni ukrep z odvzemom prostosti (Sicherungsverwahrung). Sem spada tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Kot tako imenovano stransko kazen lahko sodišče izreče prepoved vožnje.

Denarna kazen se izreče kot število dnevnih zneskov (na primer 50 dnevnih zneskov v višini po 15 EUR). En dnevni znesek vedno znaša tridesetino mesečnega prihodka. Denarno kazen je mogoče odplačati tudi z delom. Če denarne kazni ne plačate in je ne odplačate z delom, boste za vsak dnevni znesek en dan v zaporu. Pri denarni kazni do 180 dnevnih zneskov je lahko kazen pod določenimi pogoji tudi pogojna. Tedaj boste opomnjeni in boste morali kazen plačati samo, če boste po obsodbi storili novo kaznivo dejanje ali če boste prekršili navodila, ki so vam bila dana.

Zaporne kazni do dveh let so lahko pogojne. Če ne izpolnite pogojev, se kazen lahko izvrši.

Poleg glavne kazni se lahko naložijo varnostni ukrepi in stranske kazni.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

V večini primerov je žrtev pomembna priča in se kot takšna zasliši.

Žrtev nekaterih kaznivih dejanj lahko tudi aktivno sodeluje v glavni obravnavi, če ima pravico do zasebne tožbe. Kot zasebni tožilec sme žrtev sama postavljati vprašanja in podati dokazne predloge ali – če se poslužuje pomoči odvetnika – pusti, da jih postavi oziroma poda njen odvetnik. Ob koncu glavne obravnave sme žrtev ali njen odvetnik dati sklepno izjavo s predlogom kazni.

Dodatne informacije

Glavna obravnava je urejena v Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o sodnem sistemu.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.